Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA veïnat i l'excusa de dificultat d'intervenció del Districte. anys i 4 mesos, es comprova que els serveis municipals no han intervingut per conèixer la conducta denunciada ni, si fos procedent, adoptar les mesures per al seu cessament. S’adverteix al Districte de Sants-Montjuïc de la necessitat i l'obligació immediata de comprovar els fets denunciats i aplicar les mesures necessàries per al seu cessament o correcció. 16Q000430 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb actes que generen contaminació acústica amb autorització municipal a Aurora-Riereta. S’estima la queixa perquè els veïns del solar ocupat han hagut de patir molèsties reiterades de soroll a causa de les activitats que s'han organitzat al solar denunciat. Es recomana al Districte de Ciutat Vella que actuï de manera preventiva en els casos dels solars ocupats comunicant el fet a la propietat i instant-la a fer un manteniment adequat del solar que garanteixi unes bones condicions d'higiene i seguretat. 16Q000468 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb el soroll de les ambulàncies en l'entorn de l'Hospital de Sant Pau. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'actuació municipal irregular o que afectin els legítims drets dels promotor de la queixa. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que vetlli pel compliment de la normativa en aquesta matèria i es mantingui amatent en el seguiment i en el seu ús proporcionat. 215 16Q000534 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb sorolls nocturns del veïnat. S’estima en part la queixa perquè el Districte de Sants-Montjuïc no ha estat prou àgil per tal de poder comprovar les molèsties de soroll denunciades. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que, per tal de solucionar la problemàtica, estudiï la possibilitat d'enviar un equip de la Policia Comunitària de la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana als habitatges que produeixen les molèsties i ens informi de les actuacions fetes. 16Q000593 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb les molèsties per actes incívics a la plaça Bernat S’estima la queixa ja que l'actuació municipal no garanteix el respecte dels drets de les persones. S’adverteix a l'Ajuntament sobre la necessitat de complir i fer complir els valors màxims INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Calbó. d'immissió acústica. S’adverteix a l'Ajuntament sobre la necessitat de disposar de l'estudi d'impacte acústic. Es recomana a l'Ajuntament informar els veïns més directament afectats les característiques de l'acte i els horaris certs d'inici i finalització, incloent-hi les proves de so. Es recomana la posada en marxa d'una revisió de la normativa municipal en aquesta matèria Es recomana a l'Ajuntament una reflexió i una possible regulació dels requisits d'emplaçament en zona urbana de les activitats musicals que per ser realitzades requereixen uns valors acústics per sobre dels 80 dB(A) i l'ocupació de l'espai públic. 16Q000647 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb les immissions acústiques i vibracions al domicili i la gestió municipal al respecte. S’estima en part la queixa perquè el Districte de Ciutat Vella no ha actuat d'una manera prou àgil i eficaç en la tramitació de l'expedient, i no ha facilitat la informació correcta a la denunciant. Es recomana al Districte de Ciutat Vella que faci unes visites prèvies d'inspecció més acurades en les denúncies de sorolls i vibracions. 216 16Q000680 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb les molèsties generades en ocasió dels concerts de música a la plaça de la Concòrdia i la manca d'actuació municipal. S’estima la queixa ja que l'actuació municipal no garanteix el respecte dels drets de les persones. S’adverteix a l'Ajuntament sobre la necessitat de complir i fer complir els valors màxims d'immissió acústica S’adverteix a l'Ajuntament sobre la necessitat de disposar de l'estudi d'impacte acústic o informi els veïns més directament afectats les característiques de l'acte i els horaris d'inici i finalització incloent les proves de so. Es recomana a l'Ajuntament la posada en marxa d'una revisió de la normativa municipal en aquesta matèria i definir els requeriments d'horari, emplaçament, dret d'informació dels veïns, condicions acústiques i aquelles altres que siguin necessàries. Es recomana a l'Ajuntament una reflexió i una possible regulació dels requisits d'emplaçament en zona urbana de les activitats musicals que per ser realitzades de forma adequada requereixen valors INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
#4
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Dades bàsiques de mobilitat
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach