Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA acústics per sobre dels 80 dB(A) i l'ocupació de l'espai públic. 16Q000687 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb música al carrer del Paradís. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de Ciutat Vella no ha estat eficaç. Es recomana al Districte de Ciutat Vella que comprovi totes aquelles queixes que siguin de soroll i puguin afectar la salut de les persones. 16Q000883 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb la manca de solució per part del Districte de Sants-Montjuïc a una petició de control acústic d'un local. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de Sants-Montjuïc no ha estat ajustada a dret ni eficaç. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que prengui les mesures oportunes perquè cessin les molèsties de soroll que pateix el promotor de la queixa i que posi esment a mesurar els sorolls i comprovar el compliment de l'Ordenança del medi ambient de Barcelona. 16Q000930 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb els sorolls produïts pels trens de TMB entre plaça del Centre i Sants Estació. S'arxiva el present expedient per desistiment de l'acció per part del reclamant. 217 16Q000945 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb el soroll nocturn de la zona d'esbarjo del C/Nàpols. S’estima la queixa perquè no s'ha garantit el dret al descans dels veïns. Es recomana a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que impulsi l'establiment d'una limitació horària en l'ús de les zones d'esbarjo de gossos. 15Q000658 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb les immissions per vibracions de maquinària industrial a la finca. Es declara correcta l’actuació dels serveis municipals del Districte de Sant Andreu es considera correcta, sense que s'observin indicis d'actuació irregular o conculcació del drets del reclamant. 16Q000121 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb les molèsties que li genera una activitat de restaurant ubicat als baixos del seu S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de Sants-Montjuïc no ha estat ajustada a dret ni eficaç. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que prengui les mesures oportunes perquè cessin les molèsties d'olors i soroll que pateix el promotor de la queixa i que contacti i/o INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA efifici. visiti els denunciants que pateixen les molèsties abans de tramitar un procediment de disciplina urbanística. 16Q000878 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb la contaminació ambiental produida per les obres a Avda. Roma/Mallorca. S’estima la queixa perquè l'actuació del Districte de l'Eixample no ha estat eficaç. Es recomana al Districte de l'Eixample que torni a inspeccionar de manera urgent les obres que s'estan realitzant i informi de les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors produïts excedeixin els valors límits establerts per la zona, així com l'emissió de partícules en suspensió. 15Q001300 16Q000185 Medi ambient (art. 45 CE) Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb la ubicació i conseqüències de dos contenidors d'escombraries al carrer Garcilaso. Disconformitat amb la ubicació d'uns contenidors d'escombraries. Es declara correcta l’actuació municipal ja que, si bé s'ha constatat l'existència dels fets denunciats, es considera que la reacció dels serveis municipals ha estat diligent i adequada. Es recomana al Districte de Sant Andreu que els diferents serveis involucrats perseverin en les actuacions de prevenció i persecució que calgui fins a eradicar els incidents denunciats. Es resol que, en aquest cas, l'actuació municipal, dirigida a reemplaçar els contenidors de residus a la via pública, ha estat correcta i no s'observen indicis d'actuació irregular o mala Administració per part de l'Ajuntament o que s'afecti l'exercici de drets fonamentals. 218 16Q000885 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb la ubicació insalubre de contenidors de deixalles davant del domicili. S’estima en part la queixa perquè l'emplaçament actual dels contenidors suposa un greuge per als veïns afectats. Es recomana al Districte de Sants- Montjuïc que estudiï la possibilitat de reubicació dels contenidors que produeixen molèsties tenint en compte les indicacions dels veïns afectats i ens informi de la decisió que finalment adopti. 16Q000931 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la ubicació d'uns contenidors d'escombraries i la manca de resposta S’estima en part la queixa perquè l'emplaçament actual dels contenidors suposa un greuge per als veïns afectats i podria haver d'altres ubicacions satisfactòries. Es recomana al Districte INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach