Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de l'Ajuntament a les peticions efectuades. d'Horta-Guinardó que estudiï la possibilitat de reubicació dels que produeixen molèsties tenint en compte les indicacions dels veïns afectats i que, en cas de no reubicar-los, valori la possibilitat de prendre mesures sonomètriques des del pis de la promotora de la queixa per tal de conèixer els nivells de soroll als que estan exposats. 16Q000941 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la gestió dels contenidors d'escombreries. S’estima en part la queixa perquè l'emplaçament fix dels contenidors suposa un greuge per als veïns afectats. Es recomana al Districte d'Horta- Guinardó que estudiï la possibilitat de la reubicació periòdica i rotatòria dels contenidors al llarg del mateix tram del carrer i que respongui les reiterades al·legacions presentades pels veïns. 15Q000568 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la manca d'higiene i seguretat a la platja Nova Icària de Barcelona. S’estima en part la queixa en allò que fa referència a la situació de neteja que podia presentar les platges de la ciutat en algun moment puntual dels primers dies del mes de juny de 2015. Es recomana el reforçament, si escau, de les tasques de repàs diari de l'estat higiènic de la sorra, inclús fora de la temporada ordinària de banys. Es recorda a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat l'obligació de col·laborar eficaçment amb les funcions que té encomanades la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 219 16Q000471 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb el manteniment dels Jardins Montserrat Roig. Es declara correcta l’actuació municipal ja que es comprova que els jardins presenten un bon estat de neteja i higiene. 15Q001125 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb l'incivisme en relació als gossos en els parcs, especialement al Turó Park. S’estima la queixa presentada pel fet de considerar que t es produeixen els fets denunciats sense que des del Govern municipal s'apliquin mesures per corregir el comportament dels conductors de gossos prohibit per l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals. S’adverteix al Districte de Sarrià-Sant Gervasi de la necessitat de vetllar pel compliment de la normativa municipal al INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Turó Park per assegurar la seva pacificació i el seu ús col·lectiu. Es recomana a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que desenvolupi, el més aviat possible, les previsions contingudes en l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals. 16Q000164 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la manca de resposta a una petició efectuada a la Regidoria de Ciutat Vella per l'ús de la plaça Joan Coromines. S’estima en part la queixa perquè s'han superat amb escreix els 18 mesos previstos per poder aplicar l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals. Es recomana a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, tal i com ja s'ha fet en queixes anteriors, que desenvolupi, al més aviat possible, les previsions contingudes en l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals per tal que aquesta sigui plenament exigible. 16Q000293 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa per possible manca de notificació de denuncia per no recollir restes de gos. Es declara correcta l’actuació municipal atès que, de la documentació aportada, no s'han observat indicis d'actuació irregular en la pràctica notificadora dels actes administratius. Es recomana, de nou, a l'Institut Municipal d'Hisenda que comprovi i testi amb l'empresa que té adjudicada la tasca notificadora les actuacions notificadores contestades pels destinataris per tal de exercir un control sobre la qualitat i fiabilitat del procediment adoptant les mesures correctores que calguin. 220 16Q000434 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb una actuació de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. Es declara correcta l’actuació municipal ja que les cotorres no són una espècie protegida i el niu representava un perill per als alumnes del centre. CARRER I CONVIVÈNCIA Transport públic, circulació i vialitat 14Q000710 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la manca de resposta i de satisfacció de S’estima la queixa perquè Transports Metropolitans de Barcelona no va tramitar amb la celeritat exigible a una bona Administració la queixa formulada INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach