Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d'accedir a la xarxa de transport públic, autoritzat per un empleat de TMB, sense validar un títol de transport, disposi d'un document que ho acrediti per presentarlo davant qualsevol treballador o agent de control. 16Q000213 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Disconformitat amb la caducitat dels títols de transports públics de viatgers de TMB. S’estima la queixa perquè per manca d'informació el ciutadà s'ha vist perjudicat econòmicament. Es recomana a la representació municipal en el Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità que modifiqui el text corresponent a la caducitat dels títols de transport, i que indiqui la data exacta de la caducitat. 16Q000214 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Queixa en relació amb un accident com a usuària de Bicing, i el tracte donat per l'empresa a la reclamació. S’estima en part la queixa perquè la persona reclamant, tot i rebre una indemnització satisfactòria per l'accident sofert, no ha rebut una informació correcta durant la tramitació de la seva reclamació i això ha comportat un retard considerable a percebre l'import acordat. Es recomana a B:SM que revisi el circuit de tramitació de les reclamacions dels accidents, especialment en tot allò que comporta la comunicació amb els reclamants i que millori el sistema de manteniment preventiu del parc de bicicletes existents per tal d'evitar possibles accidents. 223 16Q000228 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Queixa sobre la intervenció del interventor en el bus. S’estima en part la queixa perquè la insuficiència i/o la manca de regulació del sistema de comunicació i de presentació de les al·legacions contra la percepció mínima dificulta l'exercici del dret de defensa dels ciutadans. Es recomana a TMB que es lliuri una butlleta informativa sobre la presentació d'al·legacions a la percepció mínima. Es recomana a TMB que reguli el procediment de tramitació en els punts d'atenció al client de les al·legacions contra el requeriment de la percepció mínima que hauria de ser en tot cas revisable per instància administrativa o arbitral i dotat de garanties derivades de l'aplicació dels principis de presumpció INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d'innocència. 16Q000249 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Queixa en relació amb la caducitat de les targetes TMB de 2015. S’estima la queixa perquè per una manca d'informació el ciutadà s'ha vist perjudicat econòmicament. Es recomana a la representació municipal en el Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità que modifiqui el text corresponent a la caducitat dels títols de transport, i que indiqui la data exacta de la caducitat. 16Q000307 16Q000454 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat per penalització per ús excesiu del servei Bicing. Disconformitat amb un control de títols de transport amb penalització. S’arxiva sense pronunciament l'expedient de supervisió ja que s'ha procedit a l'anul·lació de la penalització imposada a la persona reclamant per un ús excedit de temps del servei Bicing i a la devolució de l'import cobrat. Es recomana a B:SM que estableixi un mecanisme per tal que els usuaris puguin acreditar el correcte ús del servei. Es recomana a la interessada que, en cas que no ho faci, cada vegada que retorni una bicicleta, dugui a terme totes les comprovacions a les quals està obligada com a abonada al servei Bicing. Es procedeix al tancament i arxiu de l'expedient per desistiment de la persona interessada, atès que ha desaparegut les causes que el van originar. 224 16Q000475 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Queixa per la penalització per excés de temps d’estada al metro. S’estima en part la queixa atès la impossibilitat de presentar al·legacions en cas de fer efectiu el pagament bonificat ja que genera sensació d'indefensió. Es recomana a TMB que incideixi en la millora de l'atenció que facilita als viatgers durant els controls de títols de viatgers. Per exemple incloure les dades personals en el rebut del pagament bonificat així com també la informació sobre el seu concepte i quines conseqüències té acollir-s'hi. Es recomana a TMB que actualitzi el Reglament incloent-hi l'opció de disposar de dos dies per fer efectiu el pagament de la percepció mínima gaudint del 50% de bonificació i que inclogui en els panells d'informació als usuaris disposats a totes les estacions, la norma que limita el INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Le Magazine d'Information Municipale
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information - Numéro 29 ... - Ville de Tulle
Bulletin municipal d'information, février 2012 ... - OPI des Tescou's
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
bulletin municipal de juillet 2012 - Cierp-Gaud
Bulletin municipal - Communauté de communes du Ségala Carmausin
magazine municipal d'information - bimestriel - juin/juillet 2003 - Joeuf