Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA temps d'estada a les instal·lacions i també les actuacions que es deriven de viatjar sense bitllet vàlid. 14Q000814 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb denúncia per infracció de circulació. Es declara correcta l’actuació municipal perquè no s'ha constatat que s'hagi produït un greuge al ciutadà. 15Q000399 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb una denúncia per presumpta infracció de trànsit. Es declara correcta l’actuació municipal perquè no s'observa una actuació irregular en l'actuació del servei municipal, malgrat que la denúncia no se li va notificar al moment, ja que no s'ha produït indefensió. 15Q000651 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb el procediment de notificació de les multes de trànsit. Es declara correcta l’actuació municipal atès que, de la documentació aportada, no s'han observat indicis d'actuació irregular en la pràctica notificadora dels actes administratius ni conculcació dels drets de defensa i audiència. 15Q000690 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb una sanció de trànsit de la qual no tenia coneixement. S’estima en part la reclamació ja que la infracció negada per la promotora es va produir realment i l'actuació municipal va ser l'adequada. La notificació del procediment no va ser correcta i s'ha produït la prescripció de la infracció. L'IMH ja ha acordat deixar sense efecte el procediment sancionador. 225 15Q000730 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb expedient sancionador per ús de targeta de discapacitat presumiblement no autèntica. Es resol que el procediment ha estat correcte i ajustat a dret, sense que s'hagi produït indefensió al promotor de la queixa. Tot i així es recomana a la Guàrdia Urbana que en els casos de denúncia per estacionament en lloc prohibit, amb horari limitat i en zona de càrrega i descàrrega incorpori fotografia de la part frontal del parabrisa del vehicle com a prova del fet denunciat. 15Q000910 Falta o infracció administrativa (Art. 25 CE) Disconformitat amb 3 multes d'estacionament per fer ús incorrecte de targeta de S’estima la queixa perquè els expedients sancionadors s'havien incoat basant-se en unes proves fotogràfiques que no s'adequaven als fets denunciats. Es recomana a l'IMH que vetlli per l'adequada tramitació dels expedients INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA discapacitat. sancionadors, i en especial en allò referent als mitjans de prova que acrediten els fets objecte de denúncia. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que proposi la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles per tal que incorpori els diferents tipus infractors de l'ús fraudulent de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. 15Q000941 Falta o infracció administativa (art. 25 CE) Disconformitat amb la pràctica notificadora en un procediment executiu per infracció de trànsit. S’estima en part la reclamació presentada per la promotora de la queixa ja que s'ha comprovat que, si bé la denúncia de la infracció estava fonamentada, l'activitat notificadora posterior no s'ha realitzat de manera prou reeixida. 15Q001027 Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (art 9 CE) Disconformitat amb una denúncia de trànsit. S’estima, en part, la queixa ja que si bé el promotor de la queixa no va presentar al·legacions a la denuncia, existeixen indicis per considerar que la conducta infractora no es va produir. Es recomana a la Guàrdia Urbana que els agents justifiquin els fets concurrents en una conducta i les previsions normatives per tal de prendre una decisió sobre denunciar o no els fets. 226 15Q001088 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb una sanció de trànsit amb retirada de vehicle malgrat estar autoritzada per discapacitat, en zones reservades. S’estima en part la queixa perquè, tot i que l'actuació municipal ha estat acord amb la normativa, la senyalització pot induir a error. Es recomana a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que estudiï una modificació de la senyalització de l'àrea verda de les places exclusives de busos per tal d'evitar la confusió que produeix en moltes persones usuàries . 15Q001156 Falta o infracció administartiva (art. 25 CE) Disconformitat amb un expedient sancionador de trànsit. Es declara correcta l’actuació municipal atès que no s'han observat indicis d'actuació irregular en la pràctica notificadora dels actes administratius ni conculcació dels drets de defensa i audiència. 15Q001310 Principi de legalitat. Seguretat Sanció de trànsit per conducció negligent que S’estima la queixa presentada perquè no han estat suficientment provats els fets i degudament acreditada la comissió de la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Bulletin municipal d'information - Berstett
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
Le Magazine d'Information Municipale
Apprendre à informer les malades atteints de pathologie grave
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
n° 25 - Grand-Saconnex informations novembre 2011