Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA jurídica (art.9 CE) manifesta la seva disconformitat i l'Institut Municipal d'Hisenda no ha admès les al·legacions infracció i per tant vulnera el principi de presumpció d'innocència. Es recomana a l'Institut Municipal d'Hisenda la revocació de la sanció establerta en l'expedient sancionador. 15Q001348 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb una sanció de trànsit. S’estima la queixa presentada ja que en el cas que no constés cap altre mitja de prova a part de la denúncia de l'agent es considera que no ha estat suficientment provada i degudament acreditada la comissió de la infracció. Es recomana que es deixi sense efecte la sanció derivada de la denúncia objecte de queixa. Es recomana que, en benefici de l'interessat de bona fe, en el cas de segon intent de notificació fallit per no-localització física del destinatari s'efectuï l'enviament d'un avís de la notificació mitjançant correu ordinari, simultàniament a la seva publicació en el TESTRA. 16Q000002 Tutela efectiva; indefensió (art. 24 CE) Disconformitat amb una multra d'estacionament. Es resol que el procediment ha estat correcte i ajustat a dret, sense que s'hagi produït indefensió al promotor de la queixa. 227 16Q000033 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb la reclamació per part de l'Institut Municipal d’Hisenda d'unes sancions de trànsit relacionades amb un cotxe que ha canviat de nom. S’estima en part la queixa perquè la interessada no ha estat responsable de les infraccions i no n'era conscient. Es recomana a l'Institut Municipal d’Hisenda que estudiï la possibilitat de revocar les sancions en consideració a aquestes circumstàncies personals. Es recomana que, en el cas de procedir a l'embargament, realitzi les comprovacions necessàries per constatar que no s'estan retenint saldos inembargables. 16Q000049 Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (Art.9 CE) Disconformitat amb un expedient sancionador de trànsit. S’estima la queixa, en relació al procediment de notificació, ja que es va produir un greuge al promotor de la queixa en no poder optar a l'opció de pagament amb import reduït de la sanció. Es recomana que es revisi l'expedient, s'anul·li l'actual sanció i, si s'escau, s'iniciïn noves actuacions en cas que aquestes no hagin caducat ni prescit la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA sanció. Es recomana a l'IMH que les notificacions es practiquin als domicilis que figuren a la DGT. 16Q000115 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformtiat amb unes sancions en via executiva de les quals no tenia coneixement previ. S’estima en part la queixa expressada pel seu promotor atès que se li estava requerint el pagament de vint-i-una sancions que finalment han estat anul·lades per l'IMH en detectar defectes en la tramitació dels respectius expedients. 16Q000155 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb una sanció en via executiva de l’any 2009. Es declara correcta l’actuació municipal perquè ha estat d'acord amb el procediment de notificació establert, tot i això volem recordar a l'IMH les recomanacions fetes per aquesta Sindicatura en l'actuació d'ofici de l'any 2012 per millorar el sistema de notificació. 16Q000184 Dret a l’atenció a les persones amb discapacitat (art. 49 CE) Disconformitat amb una sanció per estacionar en zona reservada malgrat disposar de targeta de discapacitat. Es declara correcta l’actuació municipal perquè la taxa municipal liquidada és conforme a dret. 228 16Q000286 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Desacord amb una denúncia per manca de tiquet d'estacionament. Es declara correcta l’actuació municipal perquè ha quedat acreditat per part de l'Institut Municipal d'Hisenda que el procediment ha estat correcte i ajustat a dret, sense que s'hagi produït indefensió al promotor de la queixa. 16Q000298 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb infracció de trànsit L'actuació del Ajuntament s'ajusta a la normativa. 16Q000308 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Disconformitat amb una actuació de retirada de vehicle per la Grua Municipal. Es declara correcta l’actuació municipal ja que de les actuacions realitzades no es pot determinar l'existència d'actuació irregular o la conculcació dels drets. Es suggereix a B:SM que conservi i tingui en compte els antecedents i les circumstàncies sobre el cas plantejat per si en el futur algun altre ciutadà discutís INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach