Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA l'actuació dels agents de B.SM que han intervingut. 16Q000311 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la notificació defectuosa d'una multa de trànsit. S’estima en part la queixa en aquell aspecte que fa referència a la disconformitat expressada de no haver-se analitzat amb prou cura les al·legacions fetes durant la tramitació de l'expedient sancionador. Es recomana a l'Institut Municipal d'Hisenda que intensifiqui i vetlli per la correcta tramitació dels expedients sancionadors, especialment en allò que ha de ser la correcta valoració de les al·legacions i proves. 16Q000327 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformtiat amb una sanció de trànsit amb retirada de vehicle originada per una senyalització errònia. S’estima en part la queixa, és a dir, en aquell aspecte que fa referència a la disconformitat de no haver-se analitzat amb prou cura les al·legacions fetes durant la tramitació de l'expedient sancionador. Es recomana a l'Institut Municipal d'Hisenda que intensifiqui i vetlli per la correcta tramitació dels expedients sancionadors, especialment en allò que ha de ser la correcta valoració de les al·legacions i proves. 229 16Q000350 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la retirada del vehicle pel servei de grua municipal. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s’observa cap actuació irregular per part dels serveis municipals o que conculqui els drets de la reclamant, que, en qualsevol cas, podrà haver fet ús del seu dret defensa presentant al·legacions. 16Q000355 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa en relació amb la retirada del vehicle per la grua municipal. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no existeixen indicis d'actuació irregular per part de l'Administració, ni conculcació dels drets del promotor de la queixa. 16Q000407 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb un expedient sancionador que considera tramitat incorrectament. S’estima en part la queixa pel que fa referència al retard a oferir una resposta a les al·legacions presentades pel reclamant. 16Q000416 Procediment dels actes administratius Queixa en relació amb els perjudicis causats per la no S’estima la queixa pel fet de considerar que B:SM no ha actuat segons la previsió normativa per tornar al seu posseïdor el INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA (art. 105 CE) devolució immediata del vehicle retirat per la grua municipal. vehicle, ni com havia anunciat que ho faria en el moment de la presència personal d'aquest en el dipòsit, ni com més tard va confirmar-ho en un escrit de data 10 de febrer de 2016. S’adverteix a B:SM i a l'Àrea d'Empresa, Cultura i Innovació de la necessitat de promoure la modificació de l'Ordenança de vianants i vehicles en el cas que es consideri acceptable entregar els vehicles dipositats a les persones que acreditin ser-ne el seu conductor habitual malgrat que no en siguin titulars. 16Q000421 Falta o infració administrativa (art. 25 CE) Disconformitat amb una sanció de trànsit per no utilitzar l'enllumenat reglamentari. Es declara correcta l’actuació municipal al no observar-se indicis d'actuació irregular o mala administració que afectin el seus drets. 16Q000504 16Q000616 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (Art.9 CE) Disconformitat amb una sanció d'estacionament. Disconformitat amb una denúncia per estacionament. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'actuació municipal irregular, ni de conculcació dels drets del reclamant. Es declara que l'actuació dels serveis municipals ha estat ajustada a dret. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que revisi el manteniment de les marques viàries relatives a l'estacionament restringit per als veïns del barri de la Barceloneta i que millori la informació i senyalització d'aquesta circumstància de manera que sigui clarificadora per a aquells que transiten ocasionalment per la zona. Es recomana que es valori, per a tota la ciutat, que les marques viàries que delimiten les zones d'estacionament exclusiu per a residents es pintin d'un color diferent del verd per evitar confusions amb aquelles zones per a residents però no exclusives. 230 16Q000616 Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (Art.9 CE) Disconformitat amb una denúncia per estacionament. Es declara que l'actuació dels serveis municipals ha estat ajustada a dret. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que revisi el manteniment de les marques viàries relatives a l'estacionament restringit per als veïns del barri de la Barceloneta i que millori la informació i INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach