Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA senyalització d'aquesta circumstància de manera que sigui clarificadora per a aquells que transiten ocasionalment per la zona. Es recomana que es valori, per a tota la ciutat, que les marques viàries que delimiten les zones d'estacionament exclusiu per a residents es pintin d'un color diferent del verd per evitar confusions amb aquelles zones per a residents però no exclusives. 16Q000668 Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (Art.9 CE) Disconformitat amb un expedient sancionador de trànsit presumptament incorrecte. Es declara correcta l’actuació de l'IMH. Es suggereix , per tal de millorar el servei, que es revisi la informació que es facilita sobre la manera de procedir a la identificació del conductor, així com d'altres tràmits quan es possibilita la seva realització per internet, especificant en aquest cas que la seva validesa dependrà de disposar de la corresponent identificació electrònica i diferenciant-se de la descàrrega de documents, per evitar que es tornin a produir perjudicis a altres persones. 16Q000843 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Disconformitat amb una denúncia de trànsit - estacionament en zona reservada amb retirada de vehicle- Es declara correcta l’actuació municipal en considerar que l'actuació municipal ha estat correcta i no ha conculcat els drets de la reclamant. 231 16Q000877 Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (Art.9 CE) Disconformitat amb una sanció de trànsit (bicicleta) a un menor d'edat. Es considera que no s'hagi produït una situació d'indefensió ja que la persona denunciada ha pogut exercir els corresponents mitjans de defensa dels seus interessos i, a més, no ha estat destruïda la presumpció de veracitat dels agents denunciants. S’insta l'Ajuntament que estudiï i promogui davant les administracions pertinents aquelles modificacions legals que permetin establir mecanismes d'identificació de les bicicletes que circulen per la ciutat de Barcelona a l'efecte que la manca d'aquests elements no distorsioni les funcions que els agents encarregats de la vigilància del trànsit tenen encomanada. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000907 Falta o infracció administrativa (Art. 25 CE) Disconformitat amb l'import d'una sanció per estacionar en una suposada zona verda ( no pagament dissabte). S’estima en part la queixa perquè la informació i senyalització sobre la delimitació de l'àrea exclusiva de residents podia ocasionar una interpretació errònia. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que revisi la informació continguda en els parquímetres i en els senyals verticals, així com la idoneïtat dels emplaçaments, especialment en el cas de les places exclusives per a residents. Es recomana que es valori, per a tota la ciutat, un canvi del color que no sigui el verd per diferenciar les zones d'estacionament exclusives per a residents de les compatibles amb no-residents, de manera que sigui més entenedor i eviti confusions. 16Q000991 Actuació dels poders públics (Art. 53 CE) Queixa en relació amb la tramitació de la targeta d'estacionament a l'Àrea Verda. Es declara que no s'ha produït la vulneració de drets fonamentals., per la qual cosa no s’admet a tràmit la queixa. 16Q001169 Actuació dels poders públics (Art. 53 CE) Queixa en relació amb l'estacionament d'una motocicleta a la vorera. S’estima la queixa perquè es considera que la manca d'actuació dels serveis municipals han generat un perjudici en el dret a la mobilitat de les persones que transiten per la zona afectada i que l'actuació dels serveis de la Guàrdia Urbana no ha estat prou efectiva ni eficient. S’acorda l'inici d'una actuació d'ofici per estudiar a nivell de ciutat la problemàtica derivada de l'estacionament de les motos a la vorera i l'actuació dels serveis municipals al respecte. 232 14Q001195 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106) Disconformitat amb la manca de resposta del Districte de Sant Martí a la petició d'informació sobre senyalització insuficient que va provocar la retirada del Es declara correcta l’actuació municipal ja que dels fets relatats i comprovats no s'observa cap actuació irregular o conculcació dels drets del reclamant per part del serveis municipals. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach