Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA vehicle. 15Q000211 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Manca de resposta d’una queixa sobre contaminació acústica d’autobusos S’estima la queixa en allò que fa referència a la manca de resposta als escrits presentats pel promotor de la queixa, considerant correctes els continguts d'aquestes. Es recomana que des de la Regidoria de Nou Barris es doni resposta a les instàncies presentades per l’interessat. S’insta al Districte que tramiti la petició de mesurament sonomètric realitzada en data 29 de maig de 2014, S’insta a la Direcció de Serveis de Mobilitat que informi del resultat de l'estudi de la possible modificació de la freqüència semafòrica del carrer Escolapi Càncer i de la seva resolució. 15Q000404 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Queixa en relació amb la perillositat de la circulació a la cruïlla de Pg. de Sant Joan- Diagonal. S’estima en part la queixa perquè hi havia un problema de visibilitat en la cruïlla denunciada, tot i que l'Ajuntament l'ha resolt de manera correcta un cop se li ha traslladat la queixa des d'aquesta Sindicatura. 233 15Q000784 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Reclamació sobre vialitat i circulació al seu carrer. Es declara correcta l’actuació municipal perquè s'ha comprovat que el Districte de Nou Barris ha col·locat unes pilones per tal d'impedir l'aparcament dels vehicles en el tram del carrer Desfar entre el passeig Fabra i Puig i el carrer la Jota.Es suggereix a la Guàrdia Urbana que vetlli per tal d'impedir l'aparcament irregular en el carrer Desfar, i que es denunciïn aquells vehicles que cometin una infracció. 15Q001172 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Disconformitat amb la ubicació de la parada de la línia 70 al final de la Rambla Badal. Es declara correcta l’actuació municipal perquè la decisió d'ubicació de la parada de la línia d'autobús núm. 70 davant dels núm. 137-139 de la rambla de Badal s'ha adoptat dins l'àmbit de les competències de l'Ajuntament i correspon a criteris de discrecionalitat tècnica. 16Q000038 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art. 9 Queixa en relació amb el funcionament de S’estima en part la queixa, ja que, tot i que en la targeta no s'indica la zona d'Àrea Verda que li correspon, i que el titular té forma de comprovar-ho, INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA CE) l'Àrea Verda. aquesta és manifestament millorable per tal de no crear confusió i fer caure en l'equivocació als usuaris de l'ÀREA. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que valori la possibilitat d'indicar el número de l'àrea corresponent en les targetes d'Àrea Verda, que els parquímetres que no són de la zona corresponent no permetin treure el tiquet com a resident per tal de no crear confusió als usuaris i que faci alguna actuació per tal que la lectura dels cartells informatius sigui més visible. 16Q000303 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb una multa amb retirada de vehicle, que no poden recuperar. Es declara correcta l’actuació municipal en allò que fa referència a la manca de resposta per part de B:SM pel perjudici ocasionat per la manca de resposta a la petició del reclamant. S’adverteix a B:SM la necessitat de complir amb els requeriments legals en matèria d'accés electrònic dels ciutadans. Es recomana a B:SM que gestioni la devolució al reclamant dels imports que ha satisfet en concepte de dipòsit a comptar des d'una setmana després de l'enviament de la seva comunicació fins al dia en què el vehicle és retirat del dipòsit. 234 Llibertat cívica i seguretat ciutadana 15Q001139 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la tramitació d’un expedient sancionador per infracció de l'Ordenaná Municipal de convivència. S’estima en part la queixa, tot i que, un cop revisades les actuacions del procediment sancionador i detectat l'error en la determinació de l'adreça de notificacions dels actes administratius sancionadors, l'Administració municipal ha declarat la nul·litat de les actuacions. 16Q000140 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la intervenció municipal front una denúncia per actes no autoritzats a la via pública. S’estima en part la queixa perquè, tot i que des del Districte de Gràcia s'està treballant per millorar la relació entre els diferents col·lectius veïnals del barri de Vallcarca, cal vetllar perquè l'ús que es doni del solar del carrer Farigola sigui l'adequat. Es recomana al Districte de Gràcia que requereixi a la propietat que reforci el tancament del solar amb la finalitat d'evitat que es tornin a produir ocupacions ocasionals. Es recomana al INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4