Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Districte de Gràcia que, entretant, vetlli perquè l'ús que es doni del solar garanteixi la seguretat dels seus ocupants i no ocasioni molèsties als veïns. 16Q000481 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l'actuació de la Guàrdia Urbana en un conflicte familiar. Es declara correcta l’actuació municipal perquè tant l'actuació de la Guàrdia Urbana, com la intervenció dels Serveis Socials, es consideren adequades i ajustades a les necessitats del nucli familiar de l'interessat. 16Q000489 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la tramitació d’un expedient sancionador en matèria de convivència. S’estima en part la queixa perquè, tot i que s'aplicaran mesures correctores, en la tramitació inicial de l'expedient sancionador no s'ha tingut en consideració la circumstància de minoria d'edat de la persona infractora. Es recomana al Districte de Nou Barris que, prèviament, determini si el temps transcorregut ha comportat la caducitat de l'expedient o la prescripció de la infracció. 16Q000553 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat de 69 veïns per actes d'incivisme que afecten el barri. S’estima la queixa perquè, tot i les actuacions que s'estan duent a terme en les immediacions del carrer Moscou, la manca d'eficàcia en l'actuació municipal ha propiciat que es produeixin de forma reiterada conductes incíviques que afecten la convivència dels veïns. Es recomana al Districte de Sant Martí que es prenguin les mesures adients per tal de recuperar l'ús del Parc de Carles I per als veïns i que es reforcin les mesures preventives per tal d'evitar les conductes incíviques a la zona. Es recomana al Districte de Sant Martí que es reforci la presència de la Guàrdia Urbana en la zona d'oci del port i entorns per tal de garantir l'ús cívic de l'espai públic. 235 15Q000031 Discriminació (art. 14 CE) Tracte discriminatori de la Guàrdia Urbana. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'han observat indicis de conculcació dels drets del reclamant per part de la Guàrdia Urbana. 15Q000518 Eficàcia de l’Administració pública (art. Manca d'actuació de la Guàrdia Urbana. S’estima en part la queixa ja que la decisió d'aplicar la solució més eficaç per corregir els fets denunciats arriba amb INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 103 CE) retard respecte del moment de la denuncia. 15Q000812 Principi de legalitat. Seguretat jurídica. (art. 9 CE) Disconformitat amb una denúncia per infracció de l'ordenança de Convivència. Infracció per beure alcohol a la via pública S’estima la queixa atès que no ha quedat acreditada la comissió de la conducta infractora. Es recomana a l'Institut Municipal d'Hisenda que revisi les actuacions i que declari la nul·litat de les actuacions i deixi sense efecte la sanció imposada. Es recomana a la Guàrdia Urbana que estigui especialment amatent a que es respectin els principis d'actuació i funcions que recull la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, especialment en allò que fa referència a la imputació de conductes infractores individuals. 15Q000813 Seguretat Ciutadana (art. 104 CE) Disconformitat amb una presumpta intervenció de la Guàrdia Urbana al seu domicili. Es declara correcta l’actuació municipal perquè no s'han observat indicis d'irregularitat, ni conculcació de drets en l'actuació municipal. 15Q000954 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb les molèsties per soroll nocturn produïdes reiteradament sense obtenir assistència de la Guàrdia Urbana. S’estima la queixa presentada ja que en quatre ocasions, al llarg de tres setmanes, en què ha estat demanant l'auxili de la Guàrdia Urbana en horari nocturn no ha pogut acudir per manca d'efectius. Es recomana al Comissionat de Seguretat que revisi i, si escau, implanti en horari nocturn més recursos per a la Guàrdia Urbana. 236 16Q000182 Dignitat de la persona (art. 10 CE) Queixa pel tracte rebut per part d'uns agents de la Guàrdia Urbana S’estima en part la queixa perquè els agents de la Guàrdia urbana intervinents en aquest cas no acrediten la deguda ponderació, si bé no apareix conculcat cap dret. Es recomana a la Guàrdia Urbana que segueixi actuant amb el màxim respecte envers les persones denunciades per evitar el sentiment de greuge afegit. 16Q000188 Dignitat de la persona (art. 10 CE) Queixa pel tracte rebut per part d’agent de la Guàrdia Urbana. Es declara correcta l’actuació municipal perquè, en aquest cas, l'interessat no ha presentat proves suficients per desvirtuar la presumpció de veracitat de l'agent. Es suggereix al Comissionat de Seguretat INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL