Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA l'anàlisi el cas que ens ocupa, concretament el fet de la imposició de tres sancions a un ciutadà en un mateix moment; valorar si aquestes són raonables i responen objectivament a l'actuació del sancionat, són el resultat d'una actitud provocadora i estressant dirigida a l'agent o bé són producte d'un excés de zel del policia. 16Q000690 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca d'assistència de la Guàrdia Urbana a les peticions d'intervenció. S’estima la queixa perquè, malgrat no apreciar una situació d'inactivitat municipal, l'actuació ha resultat ineficaç. Es recomana al Comissionat de Seguretat que es reforcin les dotacions nocturnes de la Guàrdia Urbana per garantir la seva presència quan sigui requerida. Es recomana a la Guàrdia Urbana que es faci un seguiment intensiu del problema per evitar que en la temporada d'estiu es reprodueixin les molèsties. Ús i manteniment de l’espai públic 16Q000016 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Disconformitat amb la manca de resposta eficaç a la petició sobre enllumenat a certs espais de Montjuïc. S’estima la queixa perquè de l'estudi de l'actuació duta a terme es pot desprendre que hi han indicis de que l'actuació dels serveis municipals no ha estat prou diligent ni eficaç a partir de les reclamacions plantejades pel promotor de la queixa. Es recomana a l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació, Transparència i Cultura que el servei del telèfon del civisme transmeti la informació al ciutadà de les actuacions realitzades degudament contrastades i confirmades, i que sigui possible la rectificació posterior, si escau. 237 16Q001111 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Queixa en relació amb l'accessibilitat i seguretat a les voreres. S’estima en part la queixa ja que l'actuació municipal hauria d'haver estat més acurada i atenta a l'hora d'oferir una resposta al promotor de la queixa. Es recomana a l'Ajuntament, mitjançant l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, que estableixi criteris sobre la consideració de peticions reiterades i abusives a l'efecte de la seva inadmissió. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q000567 Medi ambient (art. 45 CE) Disconformitat amb la manca de netedat als jardins de Safo. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'actuació municipal irregular, ni conculcació dels drets de la persona reclamant. Es recomana, no obstant això, perseverar i mantenir una acció coordinada per part dels serveis municipals coordinats amb l'objectiu final d'evitar aquestes conductes a via pública. 15Q000699 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la supressió d'un espai de de descans a la vorera en benefici d'una terrassa de bar. S’estima la queixa perquè el Districte de Sant Martí no ha vetllat suficientment pel compliment de l'Ordenança de terrasses. Es recomana al Districte de Sant Martí que es comprovin els fets denunciats i que, si és procedent, es prenguin les mesures oportunes per recuperar la zona de descans per als vianants. 15Q000885 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb problemes de convivència a la plaça Joan Corrades per actes incívics. S’estima en part la queixa ja que, si bé l'actuació i les decisions adoptades pels serveis municipals responsables semblen les adequades i han estat preses de forma coordinada tenint en compte els diferents problemes presents, la situació objecte de queixa ja era coneguda prèviament per l'Ajuntament. 238 15Q000924 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les activitats autoritzades a l'espai Carders- Allada Vermell. Es declara correcta l’actuació municipal perquè en la redacció del nou plec de condicions per a l'explotació de l'Espai Mescladís, s'ha posat en marxa mecanismes participatius que han de permetre recollir les aportacions dels veïns en relació a la gestió de l'Espai. Es recomana, però, a la Gerència d'Ecologia Urbana, que comuniquin expressament a l'Associació de Veïns per a la Revitalització del Casc Antic (AVRCA), l'inici del període d'informació pública. 15Q000957 Disconformitat amb l'ús de la plaça Folch i Torres per persones indigents i la problemàtica concurrent en els bancs. Es valora que no s'observa que l'Administració municipal hagi deixat d'exercir adequadament les seves atribucions i se li recomana seguir mantenint la intervenció integral a l'espai i seguir vetllant pels drets de totes les persones que fan us de l'espai públic, en particular dels veïns que puguin rebre l'impacte d'un ús inadequat del mateix. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach