Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000017 Discriminació. (art. 14 CE) Disconformitat amb la manca d'espais de joc infantils en els parcs de Barcelona adaptats a infants amb discapacitat funcional.. S’estima la queixa ja que es considera que la disponibilitat d'espais de jocs infantils públics totalment adaptats a infants discapacitats és totalment insuficient a la ciutat de Barcelona. Es recomana a l'Àrea de Drets Socials que promogui i intensifiqui la implantació, en el menor temps possible, de noves instal·lacions de joc plenament adaptades als infants discapacitats de tal manera que sigui possible el seu ús real i efectiu per part de la població destinatària. 16Q000045 Dret a un habitatge digne i adequat (art. 47 CE) Manca de resposta d’una queixa pel mal ús de l'espai i elmobiliari urbà. S’estima la queixa perquè no s'ha donat resposta a la instància dels promotors d'aquesta i la decisió denegatòria de la seva petició no ha estat prou fonamentada. Es recomana al Districte de l'Eixample que doni una resposta fonamentada a la instància presentada pels reclamants al més aviat possible que revisi l'estat de neteja de l'espai afectat a diferents hores del dia per valorar si cal incrementar-ne el servei. Es recomana que sol·liciti a la Guàrdia Urbana del seu territori que la unitat de policia comunitària contacti amb els veïns de l'immoble. Es suggereix al districte de l'Eixample que promogui la intervenció diagnòstica del Servei de Gestió de Conflictes, ja que en aquesta Sindicatura s'han rebut més queixes similars d'aquest espai. 239 16Q000187 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb dificultats de mobilitat a la vorera. S’estima la queixa perquè el Districte de Sant Martí no ha estat eficaç; de fet, no ha actuat fins que la Sindicatura li ho ha demanat. Es recomana al Districte de Sant Martí que, comprovi els fets denunciats abans d'enviar una resposta de manera automatitzada a les queixes que es formulen per mitjà de la web de l'Ajuntament. 16Q000608 Medi ambient (art. 45 CE) Queixa en relació amb les activitats molestes a la plaça de Can Fabra. S’estima la queixa ja que l'actuació municipal no garanteix el respecte dels drets de les persones. S’adverteix a l'Ajuntament sobre la necessitat de complir i fer complir els valors màxims d'immissió acústica. S’adverteix a INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Accessibilitat i mobilitat personal l'Ajuntament sobre la necessitat de disposar de l'estudi d'impacte acústic i d’informar els veïns més directament afectats dels actes lúdics programats, les característiques de l'acte i els horaris d'inici i finalització incloent les proves de so. Es recomana a l'Ajuntament la posada en marxa d'una revisió de la normativa municipal per tal d'harmonitzar-la amb l'autonòmica i definir els requeriments d'horari, emplaçament, dret d'informació dels veïns, condicions acústiques i aquelles altres que siguin necessàries 15Q000462 16Q000082 Discapacitats (art. 49 CE) Integració persones discapacitades (art. 49 CE) Disconformitat amb la manca de resposta a una petició sobre accessibilitat al Club Natació Sant Andreu. Disconformitat amb la ubicació inadequada de jardineres a la vorera que obstaculitzaria el pas d'invidents. S’estima en part la queixa perquè, malgrat l'actuació eficaç de l'OMIC i del Districte de Sant Andreu, s'ha generat un greuge per a les persones amb discapacitat a l'hora d'utilitzar un servei d'ús públic. Es recomana al Districte de Sant Andreu que, per tal d'evitar un perjudici com el causat, realitzi inspeccions d'ofici als edificis d'ús públic. S’estima en part la queixa perquè en un primer moment la resposta donada per l'Ajuntament a través de l'Oficina Virtual no va ser correcta; tot i això, aquesta situació ha estat corregida immediatament per part del Districte de les Corts amb una actuació àgil i eficaç. 240 15Q000591 Discapacitats (art. 49 CE) Disconformitat amb les dificultats posades per l'Ajuntament per a la instalació d'un ascensor a l'edifici del seu habitatge. S’estima en part la queixa perquè, si bé el Districte de l'Eixample ha aplicat la normativa en matèria de conservació del patrimoni, no s'han tingut prou en compte quins efectes pot tenir la manca d'accessibilitat a l'edifici, tant pel que fa a la qualitat de vida dels veïns i els seus drets com per al manteniment de l'edifici. Es recomana al Districte de l'Eixample que, per tal de compatibilitzar la conservació dels edificis catalogats amb l'accessibilitat, apliqui criteris de proporcionalitat i flexibilització davant les propostes per facilitar l'accessibilitat dels edificis d'habitatges. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach