Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q000481 Actuació dels poders públics. (Art 53 CE) Queixa en relació amb l’ús de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'irregularitat o de conculcació dels drets de defensa de la part interessada. Es recorda de nou, i es reitera a la que ara és Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, les recomanacions transcrites més amunt amb la petició expressa que manifesti a la síndica de greuges quin és el seu determini amb relació a aquestes. 15Q000590 Discapacitats (art. 49 CE) Disconformitat amb la manca d'accessibilitat a l'estació del metro de Plaça de Sants. S’estima en part la queixa perquè l'Ajuntament de Barcelona ha d'actuar de forma més proactiva per tal de garantir els drets de la ciutadania, especialment l'accessibilitat. Es recomana que s’insti davant la Generalitat de Catalunya l'inici de les obres que han de permetre l'accessibilitat de l'estació de metro de la plaça de Sants i es recomana que promogui l'avaluació i s'actualitzi el Pla Director d'accessibilitat universal de TMB. Es recomana que s’informi la ciutadania, i especialment la dels entorns de la plaça de Sants, sobre la previsió de les obres d'accessibilitat del metro en aquell espai. 241 15Q000642 Discapacitats (art. 49 CE) Disconformtiat amb l'execució errònia d'una resolució sobre reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat, i la manca de resposta formal a la reclamació. S’estima la queixa per la manca d'eficàcia per resoldre la incongruència creada al concedir la llicència d'ús comú especial de la via pública per a reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat. Així mateix, perquè no s'observa cap impediment pel qual no sigui possible substituir la plaça d'estacionament ordinari existent per una reserva d'estacionament de persones amb discapacitat. Es recomana al Districte de Sant Martí que si, revisades les condicions de seguretat, es manté la possibilitat d'estacionament en aquest punt, es revisi la sol·licitud de la promotora de la queixa i en conseqüència, s'esmeni la llicència d'ús comú especial de la via pública per a reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat física. 15Q000654 Discapacitats (art. 49 CE) Queixa en relació amb la tramitació S’estima en part la queixa perquè, la informació que es dóna a la ciutadania no INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de la targeta d'estacionament per persones amb discapacitat. disposa de la qualitat suficient. Es recomana a la Tinència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència que, per tal de garantir una informació veraç sobre les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat, es vetlli per tal que els operadors del servei de telefonia disposin de tota la informació necessària respecte d'aquest àmbit. Es recomana que es promogui l'actualització de la web municipal, on fa referència a la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, per tal que els terminis de resolució i altres informacions que puguin haver sofert modificacions s'actualitzin. 15Q000834 Discapacitats (art. 49 CE) Queixa en relació amb el suministrament d'un comandament a distància per a semàfors adaptats per a persones cegues. S’estima en part la queixa perquè hi ha ciutadans per als quals la utilització dels semàfors està suposant un cost i per tant un tracte discriminatori respecte de la resta de ciutadans. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que revisi l'acompliment de les condicions de l'acord o conveni amb i que es vetlli per tal que les respostes que es donen a les queixes dels ciutadans incorporin tota la informació necessària. Es recomana a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat que es garanteixi que totes les persones que ho necessitin, independentment dels seus ingressos i de si estan associades o no a l'ONCE, puguin disposar de l'aparell, per tal de no generar greuges entre els ciutadans. 242 16Q000263 Dret a l’atenció a les persones amb discapacitats (art. 49 CE) Disconformitat amb dues sancionsd’estacion ament per ús indegut de la targeta de discapacitat. S’estima la queixa ja que, no es pot deduir fefaentment que es tracti d'una reproducció del document original, i per manca d'aquesta seguretat no és procedent la sanció. Es recomana a l'IMH la revisió d'ofici de l'expedient a l'efecte de tenir en compte les circumstàncies exposades a la present decisió i, que acordi l'anul·lació de la sanció i, si escau, el retorn de les quantitats satisfetes. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que proposi la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles per tal que incorpori els diferents tipus infraccions de l'ús fraudulent de la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny