Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. 16Q000292 Dret a l’atenció a les persones amb discapacitats (art. 49 CE) Disconformitat amb una sanció d’estacionament per ús indegut de la targeta de discapacitat. S’estima la queixa ja que, no es pot deduir fefaentment que es tracti d'una reproducció del document original. Es recomana a l'IMH la revisió d'ofici de l'expedient i que acordi l'anul·lació de la sanció i, si escau, el retorn de les quantitats satisfetes. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat que agiliti el bescanvi de les targetes antigues per les que disposen d'holograma, distintiu que facilita la identificació dels documents originals de les possibles falsificacions i que proposi la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles per tal que incorpori els diferents tipus infraccions de l'ús fraudulent de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. 16Q000373 Principi de legalitat. Seguretat jurídica (art.9 CE) Disconformitat amb la denúncia per ús de targeta de discapacitat no original per estacionament en zones reservades. Es procedeix al tancament i arxiu de l’expedient atès que actualment l'interès per la qüestió ha desistit . 243 16Q000694 Dret a l’atenció a les persones amb discapacitats (art. 49 CE) Disconformitat amb una sanció d’estacionament per ús indegut de la targeta de discapacitat . S’estima la queixa presentada, ja que després de presentar les al·legacions pertinents a l'expedient sancionador, la denúncia no estava justificada adientment i, en conseqüència, l'Institut Municipal d'Hisenda ha analitzat la seva reclamació i ha procedit a anul·lar la sanció impugnada. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Atenció al públic i participació ciutadana 15Q000020 Dret de petició (art. 29 CE) Disconformitat amb la manca de resposta a una instància demanant S’estima la queixa perquè l'Ajuntament de Barcelona ha de respondre per escrit a les peticions formulades, en els termes que estimi oportuns. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que vetlli per INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA informació referents a unes acreditacions facilitades als funcionaris municipals. tal que totes les instàncies presentades siguin respostes per escrit, en tots els aspectes que aquestes plantegin. 15Q000538 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la deficient atenció telefònica i consegüent manca d'intervenció de la Guàrdia Urbana en ocasió de la seva comunicació per risc circulatori a la Pl. dels Països Catalans. S’estima en part la queixa perquè la plaça dels Països Catalans presenta problemes de circulació de forma recurrent. Es recomana a la Direcció de Serveis de Mobilitat i a la Guàrdia Urbana que estudiïn les possibles mesures que, a l'espera d'una remodelació integral de l'espai, puguin implementar-se de forma provisional als entorns de l'estació de Sants per contribuir a la millora de la circulació. Es recomana a la Guàrdia Urbana que realitzi aleatòriament tasques de vigilància i control de la circulació a l'espai, i en el cas que s'implementin millores provisionals, que hi realitzi un suport proporcionat. 15Q000570 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la insuficient resposta a les qüestions plantejades a través aplicatiu IRIS. S’estima en part la queixa en tant que s'ha donat resposta a les queixes presentades pel ciutadà, però no s'ha vetllat de forma suficient pel contingut de les mateixes. Es recomana a la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que segueixi vetllant i supervisant la qualitat de les respostes donades a les queixes dels ciutadans i ciutadanes. Es recomana a la Tinència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que millori la coordinació interna, a efectes de col·laborar com es preceptiu amb la facilitació de la tasca de la Síndica. 244 15Q001009 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb una peticó a la regidoria de Nou Barris que no ha estat resolta. S’estima en part la queixa perquè, tot i que el Districte de Nou Barris ha intervingut per tal de resoldre el problema que originava les queixes del ciutadà i l'ha atès forma presencial i qualitativament, ho ha fet tardanament i no ha respost per escrit a la petició formulada. Es recomana al Districte de Nou Barris que vetlli per tal que totes les instàncies presentades siguin respostes per escrit i en el termini màxim de tres mesos i que, si té habilitats mitjans INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4