Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d'accés com el Twitter i el telèfon, aquests han d'orientar el ciutadà cap als serveis oportuns. 15Q001021 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb una resposta insatisfactòria rebuda per part del districte de Sant Andreu amb ocasió d'una queixa pel procediement de neteja de voreres. S’estima en part la queixa per la inadmissible resposta municipal donada al ciutadà, tot i que s'ha procedit a analitzar els motius pels quals la resposta es va fer en aquests termes. Es recomana a la que es segueixi vetllant i supervisant la qualitat de les respostes donades a les queixes dels ciutadans i ciutadanes. Es recomana que es revisi el protocol de seguretat dels vehicles de neteja i que es promogui la inclusió i regulació dels vehicles de neteja a l'Ordenança de circulació de vianants i vehicles. 15Q001078 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la demora en l'atenció per part del Servei de Patrimoni de l'Eixample. S’estima en part la queixa perquè tot i que la dilació en atendre a l'interessat està motivada pel col·lapse de l'agenda de Patrimoni del Districte de l'Eixample, l'atenció que rep el ciutadà és excessivament tardana i no respon als principis que han de regir el funcionament de l'administració pública. Es recomana al Districte de l'Eixample que per tal de millorar el servei, revisi els motius que ocasionen un endarreriment tant important en l'atenció a la ciutadania, per part de Patrimoni, i que promogui les mesures correctores que estimi oportunes. 245 15Q001158 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb un tràmit d'empadronament que no s'ha resolt. Es declara correcta l’actuació municipal perquè, en els objectius, procediments i terminis, s'ha ajustat al que descriu la normativa. Es recomana a l'Institut Municipal d'Informàtica que, atès que de la inscripció al Padró municipal en depèn l'accés normalitzat a determinats serveis bàsics, s'agilitzi al màxim la comprovació de les dades, a l'efecte d'escurçar els terminis. 15Q001163 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca de resposta de l'Institut Municipal sobre un tràmit relatiu a l'IVTM S’estima la queixa perquè l'Ajuntament de Barcelona ha de respondre per escrit a les peticions formulades en els terminis oportuns i amb continguts ajustats a dret. Es recomana a l'IMH i la Direcció d'Atenció Ciutadana que millorin la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA havnet transcorregut set mesos des de la sol·licitud. coordinació, de forma que es donin al ciutadà respostes amb fiabilitat i coherència. Es recomana a l'IMH que per tal d'evitar que es torni a produir una situació com la descrita, s'articulin els mitjans necessaris per escurçar els terminis de resposta als ciutadans, de forma que s'ajustin al que estableix la normativa. 16Q000141 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb el nomenclator de carrers de Barcelona (Pl. Llucmajor). S’estima en part la queixa perquè el procés de proposta de canvi de denominació de la plaça de Llucmajor a plaça de la República s'estava desenvolupant d'acord amb el que estableixen les Normes de funcionament de la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, per bé que s'hauria de modificar el contingut d'aquestes Normes a l'efecte de millorar-les. Es recomana al comissionat de Programes de Memòria que promogui canvis en les Normes de funcionament de la Ponència del Nomenclàtor. Es recomana que en aquelles situacions en què es treballa sobre un espai que ja disposa de denominació, es vetlli per tal que la informació es divulgui per mitjans diferents i assequibles a tot el veïnat. 246 16Q000399 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l'atenció rebuda en una Oficina d'Atenció al Ciutadà , amb relació a un tràmit d'empadronament . Es declara correcta l’actuació municipal perquè l'Ajuntament ha atès la queixa formulada per la ciutadana, i no s'aporten elements que permetin afirmar que s'ha donat un tracte inadequat a la persona usuària. 16Q000886 Actuació dels poders públics. (Art 53 CE) Queixa en relació amb la informació de Serveis Municipals (ajudes extraescolars). Es declara correcta l’actuació municipal per considerar que, per les raons expressades, no hi ha afectació del seus drets. 16Q000964 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en realció amb la manca d'acceptació d'un tràmit administratiu a l'OAC de Sant Es declara correcta l’actuació municipal perquè no s'observa cap actuació irregular per part de l'Ajuntament de Barcelona. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4