Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Miquel. 15Q000787 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la disponibilitat de l'aplicació de l'àrea Dum per Blackberry S’estima en part la queixa perquè, tot i que l'elecció per part de l'Institut Municipal d'Informàtica d'uns determinats sistema operatius a l'AreaDUM està en consonància amb el que estableix la normativa, es vulnera el principi d'igualtat al qual ha d'ajustar-se l'Administració pública en la utilització de les tecnologies de la informació. S’adverteix a l'Institut Municipal d'Informàtica que ha de garantir l'accés a l'AreaDUM a totes aquelles persones que necessiten utilitzar-la independentment que disposin o no de dispositiu de telefonia mòbil i del sistema operatiu que utilitzin. 16Q000250 Actuació dels poders públics (art. 53 CE) Desacord amb unes suposades declaracions d'una regidora de l'Ajuntament. Tenir per desistida la queixa amb el consentiment de la persona interessada. 247 15Q000953 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la tramitació d'una sol·licitud d'espai per a ús associatiu. S’estima parcialment la queixa, perquè si be l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, en la presa de decisions pel que fa a la cessió de locals, aplica els mecanismes i els requisits previstos a la Mesura de Govern Pla locals, la periodicitat amb la que s'ha reunit la taula l'any 2015 no s'ajusta a la necessitat de les 104 sol·licituds d'entitats i/o associacions pendents de resposta. Es recomana que és reuneixi de forma periòdica, incrementant la freqüència del 2015, per tal de mantenir actualitzada la informació i les valoracions en funció de l'oferta i la demanda. Es recomana que, per tal de millorar en transparència, comuniqui per escrit a les entitats les seves decisions i els criteris que les motiven, així com les orientacions que se'ls puguin facilitar. 15Q001297 Eficàcia de l’Administració pública (art. Disconformitat amb la manca de fonamentació Es declara correcta l’actuació municipal perquè l'ICUB ha atorgat la subvenció d'acord amb els requeriments previstos INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 103 CE) d'una resolució en que una entitat col·laboradora de l'Ajuntament us nega una petició. per la normativa i perquè no és l'Administració competent a regular el funcionament intern de les entitats. Procediments administratius 14Q000388 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb un expedient sancionador. Es declara correcta l’actuació municipal atès que, de la documentació aportada, no s'han observat indicis d'actuació irregular en la pràctica notificadora dels actes administratius ni conculcació dels drets de defensa i audiència. 15Q000455 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la manca de resolució de recursos presentats en matèria d'impostos municipals. S’estima la queixa ja que tres anys sense resposta a les al·legacions presentades, malgrat que després s'hagi produït la resolució expressa, significa una vulneració del dret del ciutadà a ser atès en les seves peticions i a obtenir una resposta motivada, i l'incompliment del correlatiu deure de l'Administració a resoldre expressament malgrat els efectes que pugui tenir el silenci administratiu. 248 15Q000707 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la tramitació electrònica d’un tràmit relatiu a una llicència d'obres. Es declara correcta l'actuació municipal pel que fa a la informació i el suport que s'ofereix al ciutadà en la tramitació dels comunicats d'obres. 15Q000822 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb el deficit d'operativitat de la Web municipal limitada a Windows S’estima en part la queixa perquè no garanteix el principi d'igualtat i neutralitat tecnològica. S’adverteix a l'Institut Municipal d'Informàtica que ha de donar plenes garanties de funcionament a partir dels principis d'igualtat i neutralitat tecnològica. S’adverteix a l'Institut Municipal d'Informàtica que, per tal d'oferir una informació transparent i fidedigna, ha de millorar els continguts sobre els requisits tècnics que s'ofereixen a la pàgina web. 15Q000829 Eficàcia de l’Administració pública (art. Disconformtat amb la càrrega burocràtica que S’estima la queixa perquè l'Administració municipal, en el marc de la tramitació de factures, no garanteix al ciutadà el dret a INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach