Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 103 CE) comporta emetre una factura a l'Ajuntament. no aportar documents que ja estiguin en poder de l'Administració municipal. Es recomana a la Primera Tinència d'Alcaldia que promogui que la totalitat d'ens que integren l'Administració municipal, en les seves relacions amb els ciutadans respectin els drets que legalment tenen reconeguts, i que la manca de recursos tècnics municipals per a fer-los efectius no suposi una càrrega administrativa per al ciutadà. Es recomana que, quan abans implementi les mesures adients per tal de donar compliment a la normativa en matèria de procediments administratius. 15Q000916 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb el procediment de notificació d'una infracció d’una ordenança municipal. Es declara la queixa perquè l'Institut Municipal d'Hisenda, en comprovar defectes en la notificació de la denúncia i de la sanció, ha resolt anul·lar la multa i reconèixer-li el dret a la devolució de l'import ingressat . 15Q000920 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa en relació amb la dificultat de gestió del retorn de la taxa per un servei urbanístic no rebut. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'irregularitat, ni de conculcació de cap dret en l'actuació municipal. 249 15Q000922 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformtiat amb la insuficient informació rebuda arrel d'una retetenció bancària efectuada per l'Ajuntament. Es declara correcta l’actuació municipal al no observar indicis d'actuació irregular per part de l'Institut Municipal d'Hisenda en la tramitació dels procediments derivats de les infraccions fetes pel reclamant i constatar-se l'esmena i anul·lació d'una d'elles en advertir-se un error en el domicili de notificació. 16Q000254 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb el procediment administratiu seguit per l'IMH en diversos expedients sancionadors de trànsit. S’estima en part la queixa presentada pel seu promotor ja que l'Institut Municipal d'Hisenda no ha contestat, ni ha ofert vista a les diferents peticions formulades pel reclamant de consulta dels expedients que es tramitaven i en els quals figurava com a part interessada. S’adverteix a l'Institut Municipal d'Hisenda el deure legal de facilitar l'exercici de consulta dels expedients en els quals el peticionari INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA figuri com a part interessada. 16Q000304 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa per manca de resposta de l'IMH als escrits que va presentar demanant devolucIó d'ingressos indeguts. S’estima la queixa presentada per la reclamant en allò que fa referència a la manca de resposta municipal a la reclamació que va plantejar a l'Institut Municipal d'Hisenda. Es recomana a l'Institut Municipal d'Hisenda que apliqui els recursos i les mesures necessàries per tal de procurar que s'acompleixin els terminis legals de resolució de les qüestions que li siguin plantejades. 16Q000535 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la gestió del ''Pla Labora'' de l'Ajuntament. Es declara que no s'aprecia desatenció vers a les peticions formulades per l'interessat. 13Q000332 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Desacord amb la manca de transparència en la informació que s’ofereix relativa a la gestió de Cementiris. S’estima la queixa perquè fruit d'un error en la informació facilitada sobre la ubicació d'un nínxol, s'ha ocasionat a la ciutadana un perjudici irreparable durant un termini de dos anys. Es recomana a Cementiris de Barcelona que informi convenientment els familiars sobre la situació dels nínxols que tenen un difícil accés, i ofereixi, a canvi del seu ús, algun tipus de compensació a aquells que lliurement ho acceptin. Es recorda, l'obligació dels òrgans municipals de col·laborar amb la síndica i, a tal fi, d'aportar la documentació necessària per dur a terme la seva actuació supervisora dins els terminis reglamentàriament establerts. 250 14Q000613 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca de resposta dins de termini a una sol·licitud presentada a l'Ajuntament. S’estima la queixa perquè l'Ajuntament no ha estat suficientment àgil a donar resposta als requeriments dels propietaris de la finca on s'ubica el Centre Cívic de Torre Llobeta, per tal de regularitzar l'ocupació. Es recorda a l'Ajuntament l'obligació dels òrgans municipals de col·laborar amb la síndica i, a tal fi, d'aportar la documentació necessària per dur a terme la seva actuació supervisora dins els terminis reglamentàriament establerts. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach