Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 14Q001270 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les tarifes del Parc d'atraccions Tibidabo per les famílies monoparentals. S’estima la queixa perquè el Parc d'Atraccions del Tibidabo (PATSA) no aplica una tarifa específica per a les famílies monoparentals, de conformitat amb el marc normatiu vigent. Es recomana a PATSA que fixi una modalitat de tarifa bonificada per a les famílies monoparentals per donar compliment a la normativa d'aplicació. Es recomana a Barcelona de Serveis Municipals, SA, que en les tarifacions bonificades s'apliquin criteris homogenis. 15Q001069 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Disconformitat amb la manca de transparència d’empreses Funeràries. Es desestima la queixa perquè davant l'escrit presentat pel ciutadà relatiu a determinades pràctiques comercials en el sector funerari, l'OMIC ha donat el tractament de reclamació i de denúncia, amb la finalitat de comprovar si s'ha incorregut en una infracció administrativa. 16Q000618 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Desacord amb el procés electoral de la Junta de l'Associació de venedors del Mercat de Sant Antoni. S’estima en part la queixa perquè, tot i que no cal discutir la naturalesa jurídica de l'Associació de Venedors dels Encants del Mercat de Sant Antoni, no ha quedat provat que l'Ajuntament hagi vetllat suficientment per garantir un procés transparent i amb igualtat d'oportunitats per a totes les candidatures, en un procés electoral mancat de regulació precisa. Es recomana que es reguli amb més precisió el sistema electoral per optar a les juntes de govern dels mercats de la ciutat. 251 16Q000751 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat per la manca de compensació per les molèsties que ocasiona als usuaris obres de millora en un parquing BSM- SABA . S’estima en part la queixa perquè tot i que Barcelona d’Aparcaments Municipals SA (BAMSA) ha respost les queixes formulades pel client, en cap moment no l'ha informat sobre la via d'arbitratge per dirimir el conflicte. 16Q000915 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la suspensió de la cessió d’un espai a una associació en un Se sobreseu l'expedient de queixa per haver decaigut el seu objectiu ja que el Districte de Ciutat Vella ha atès la petició del col·lectiu reclamant i ha rectificat el criteri de no cedir-los l'ús periòdic d'una INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA equipament municipal. sala. 13Q001394 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Disconformitat amb la manca de compensació pel robatori d'objectes i desperfectes en un vehicle estacionat a un parquing municipal. Es declara correcta l’actuació municipal perquè els aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals no disposen d'un servei especial per a la guarda i vigilància dels efectes no fixos que es troben a l'interior dels vehicles estacionats, i per tant no es poden fer càrrec del rescabalament dels danys denunciats per la persona usuària. És recorda a Barcelona de Serveis Municipals l'obligació dels òrgans municipals de col·laborar amb la síndica i, a tal fi, d'aportar la documentació necessària per dur a terme la seva actuació supervisora dins els terminis reglamentàriament establerts. 15Q000629 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la denegació d'una sol·licitud de responsabilitat patrimonial per part de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. Es declara correcta l’actuació municipal perquè no s'observen indicis d'actuació municipal irregular, ni conculcació dels drets de defensa i audiència del reclamant. 252 16Q000046 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Desacord amb la tramitació d’un expedient de responsabilitat patrimonial. Es declara correcta l’actuació municipal perquè el Districte de l'Eixample ha tramitat la reclamació de responsabilitat patrimonial de forma correcta, d'acord amb el procediment establert. 16Q000092 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Disconformitat amb els terminis utilitzats per a resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial. S’estima la queixa perquè el Districte de Sants-Montjuïc està ultrapassant a bastament els terminis previstos per resoldre sobre l'existència o no de responsabilitat patrimonial en els danys ocasionats a l'interessat. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que, al més aviat possible, dicti resolució expressa sobre el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial, i la notifiqui a l'interessat. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr