Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000365 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Disconformitat amb l’inhibició de responsabilitat de TMB arra d’una agressió patida a les instal·lacions del Metro. S’estima la queixa perquè es pot considerar que l'agressió patida per la ciutadana té una relació directa amb la prestació del servei sense que consti que s'hagi plantejat un rescabalament pels danys que va patir, i tampoc no consta l'acompanyament de la interessada i la col·laboració de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb els cossos de seguretat en la tramitació de la denúncia . Es recomana que des de TMB es plantegi l'assumpció de responsabilitat i una compensació a la víctima de l'agressió pels danys patits en ocasió de la prestació del servei públic. 16Q000426 16Q000688 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Desacord amb la resolució desestimatòria d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Disconformtiat amb la resolució d'un expedient de responsabilitat patrimonial de l'Administració municipal. S’estima la queixa perquè s'han detectat algunes anomalies en l'expedient de responsabilitat patrimonial, referides a la valoració de les proves aportades i a la fonamentació jurídica de la desestimació de la reclamació. Es recomana al Districte de Nou Barris que revisi les actuacions realitzades amb la finalitat d'evitar indefensió a l'interessat. Se suspen la intervenció supervisora fins que es dicti sentència, en aplicació del Reglament del Síndic de Greuges de Barcelona, que disposa que la síndica no pot investigar les queixes l'objecte de les quals es troba pendent d'una resolució judicial. Es recomana a la Quarta tinència d'alcaldia que promogui actuacions dirigides a agilitar els circuits de tramitació de les queixes de la Sindicatura, amb la finalitat de garantir la viabilitat de la seva actuació supervisora, i evitar un augment de la càrrega de treball dels tècnics municipals. Es demana a Serveis Jurídics lliurament a aquesta Sindicatura de la decisió judicial, una vegada es dicti. 253 16Q001003 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Disconformitat amb els terminis utilitzats en la tramitació d’un expedient de responsabilitat S’estima la queixa perquè la paralització de la tramitació de l'expedient de responsabilitat patrimonial no té causa legal que la justifiqui. Es recomana al Districte de Sant Andreu que continuï amb la tramitació de l'expedient i que INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA patrimonial. s'emeti una resolució com més aviat millor. Activitat econòmica 15Q000418 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la insuficient informació i justificació de la transformació del barri de Gràcia en pol de serveis turístics. S’estima en part la queixa perquè l'Ajuntament no ha impedit que l'activitat turística comportés la saturació de determinades zones de la ciutat. Es recomana al Districte de Gràcia que, tenint en compte les aportacions i al·legacions al Pla d'usos, aquest s'aprovi amb la màxima celeritat a l'efecte de possibilitar la implementació de les mesures que s'hi estableixen. Es recomana que, s'adoptin les mesures necessàries per tal de coordinar els esforços inspectors i s'estableixin els mecanismes adients de control i avaluació d'aquesta l'activitat. Es recomana al Districte de Gràcia que mantingui una interlocució constant amb les entitats i els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia, a l'efecte de copsar els efectes que l'activitat turística pugui tenir sobre els habitants d'aquesta. 254 15Q000700 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les molèsties que ocasiona l’exercici d’una activitat. Es declara correcta l’actuació municipal perquè el Districte de Sant Andreu ha realitzat una actuació comprovadora arran de la queixa d'un ciutadà per les molèsties que li ocasionava una activitat. 15Q000799 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l’actuació municipal arran de la denúncia per les molèsties que ocasiona un habitatge d'ús turístic. S’estima en part la queixa perquè tot i que l'actuació inspectora ha estat eficient davant la denúncia pels problemes derivats d'una activitat d'habitatge d'ús turístic (HUT) irregular, caldria simplificar al màxim els processos disciplinaris i sancionadors que se'n derivin per tal que resultin eficaços. Es recomana a l'Ajuntament que s'enforteixi la dotació de recursos humans i tecnològics per tal de garantir la solvència de l'actuació municipal. Es recomana que es mantingui informada a la promotora de la queixa de les diferents actuacions municipals derivades de la seva denúncia. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach