Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q000807 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l'ordre de suspensió provisional i immediata d'unes obres d'acondicionamen t per a exercir una activitat d'alberg. S’estima la queixa perquè en l'aplicació de l'acord de suspensió no es va tenir en consideració les exclusions, i es va estendre els seus efectes als comunicats que estaven pendents de comprovació. 15Q000830 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca d'intervenció municipal arran d'una denúncia telefònica per molèsties d'un habitatge d’ús turístic (HUT). S’estima la queixa perquè l'actuació de la Guàrdia Urbana no ha resultat àgil ni eficaç davant els requeriments nocturns efectuats arran de les molèsties per incivisme que ocasionaven els ocupants d'un habitatge d'ús turístic. Es recomana al Comissionat de Seguretat que, davant el dèficit d'efectius policials, se cerquin mecanismes que permetin una coordinació del cos de la Guàrdia Urbana amb altres cossos de seguretat que igualment presten servei a la ciutat. Es recorda al Comissionat de Seguretat l'obligació dels òrgans municipals de col·laborar amb la síndica i, a tal fi, aportar, en un termini de temps raonable, la informació necessària per dur a terme l'actuació supervisora de la Sindicatura. 255 15Q000879 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca d'eficàcia i resposta a una petició d'intervenció municipal per al controld'un habitatge d’ús turístic (HUT). S’arxiva l'expedient de queixa per desistiment de l'interessat, atès que el Síndic de Greuges de Catalunya està supervisant l'actuació municipal. 15Q000936 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la instal·lació d'una activitat comercial autoritzada en un parking privat. S’estima en part la queixa perquè, tot i que el Districte de Gràcia ha actuat conforme a dret en l'autorització de l'activitat, el resultat contravé l'esperit de la normativa del Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de records o souvenirs a la ciutat de Barcelona. Es recomana a l'Ajuntament que s'estudiï la possibilitat INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de modificar la normativa per tal que la limitació del 20 % de la superfície a destinar a la venda de records i souvenirs, a què es refereix l'article 6 de l'esmentada normativa, s'apliqui sobre la unitat funcional, i no sobre la unitat registral. 15Q001007 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb determinades disfuncions en els serveis de Mercabarna que afecten el gremi de peixeters. S’estima la queixa perquè l'equipament, d'ús públic, no s'adequa a les condicions bàsiques d'accessibilitat. Es recomana a la Regidoria d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme que adeqüi l'equipament del Mercat del Peix i que s'instal·lin serveis sanitaris accessibles a persones amb mobilitat reduïda i que s'atengui de forma adequada la petició dels usuaris de disposar d'un espai cobert on realitzar les operacions de càrrega i descàrrega. Es recomana que s'estudiï convenientment la petició de gratuïtat d'accés de vehicles als professionals. 15Q001137 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l’autorització per l’exercici d’una activitat de Club de fumadors de cànnabis. Es declara correcta l'actuació del Districte de Ciutat Vella perquè està adoptant les actuacions convenients per posar fi a la problemàtica denunciada, amb relació a una activitat de club social de fumadors de cànnabis sobre la qual s'han constatat deficiències en el seu funcionament. 256 15Q001302 Habitatge digne, adequat (art. 47 CE) Disconformitat per les molèsties que ocasionen els habitatges d'ús turístic (HUT) a la Barceloneta. S’estima en part la queixa perquè malgrat la intensitat de l'actuació municipal per ordenar l'activitat turística en la ciutat de Barcelona, els resultats són insuficients i no es perceben per part del veïns. Es recomana a l'Ajuntament, que es potenciï el cos d'inspectors municipals i s'intensifiqui el control sobre els HUT's que actuen de forma clandestina o els que ho fan emparats en un títol legal, però sense complir amb els requisits establerts a la comunicació o sense respectar el dret dels veïns. Es recomana que s'agilitin el màxim possible la tramitació dels expedients sancionadors i dels expedients de disciplina que s'incoen arran de les inspeccions.Recomanar que s'instaurin amb celeritat totes les mesures previstes per tal de facilitar el INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL