Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA control i la legalitat dels HUT's. 16Q000147 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb la denegació del tràmit de presentació d'una sol·licitud o comunicació d'HUT abans de la data de suspensió de llicències. S’estima la queixa perquè la promotora havia presentat tota la documentació dins de termini però, tot i haver-se acceptat la documentació, la tramitació de l'expedient s'ha dilatat més de dos anys i mig en el temps. Es recomana a la Gerència d'Ecologia Urbana que prevegi i previngui l'allau de sol·licituds que es poden presentar dies abans de fer-se efectiva una suspensió per a l'exercici de determinades activitats. 16Q000260 Salut esport i lleure (art. 43 CE) Disconformitat amb la regulació municipal dels Clubs de fumadors de cannabis. Es declara correcta l'actuació municipal en l'aprovació del Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat.. 16Q000261 16Q000262 Salut esport i lleure (art. 43 CE) Salut esport i lleure (art. 43 CE) Disconformitat amb la regulació municipal dels Clubs de fumadors de cannabis. Disconformitat amb la regulació municipal dels Clubs de fumadors de cannabis. Es declara correcta l'actuació municipal en l'aprovació del Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona. Es declara correcta l'actuació municipal en l'aprovació del Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona. 257 16Q000364 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la negativa municipal a facilitar la retirada d’efectes personals en un pis precintat. S’estima en part la queixa perquè, tot i que s'ha atès la petició de la ciutadana, els terminis que s'han utilitzat per fer-ho han estat excessius. 16Q000410 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca d’actuació municipal arran de la denúncia d’un establiment que infringeix les ordenances municipals. S’estima en part la queixa perquè, tot i que el Districte de l'Eixample ha realitzat actuacions comprovadores arran d'una denúncia, no ha donat al ciutadà una resposta en termes qualitatius. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 16Q000427 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Manca d’actuació municipal arran de les queixes per les molèsties que genera un habitatge d'ús turístic (HUT). Es declara correcta l'actuació del Districte de l'Eixample ja que, una vegada detectat l'incompliment per part del titular de l’HUT ha incoat el corresponent expedient sancionador. Es recomana a la Quarta tinència d'alcaldia que promogui actuacions dirigides a agilitar els circuits de tramitació de les queixes de la Sindicatura, amb la finalitat de garantir la viabilitat de la seva actuació supervisora, així com evitar un augment de les càrregues de treball dels tècnics municipals. 16Q000472 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa en relació amb una instal·lació d'antenes de telefonia al terrat de la finca. S’estima en part la queixa perquè, tot i que l'Ajuntament ha iniciat les actuacions arran de la queixa del ciutadà, no ha estat proactiu en l'exercici de les seves funcions. Es recomana a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que revisi quin és l'estat actual de totes les llicències d'instal·lacions de radiocomunicació autoritzades a la ciutat. 16Q000657 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l’actuació municipal arran de les denúncies per les molèsties que una activitat ocasiona al veïnat. S’estima en part la queixa perquè, malgrat que la Guàrdia Urbana va actuar a requeriment de l'interessat, l'actuació no va ser prou àgil i no es va poder verificar si s'estaven donant o no les molèsties denunciades. Es recomana al Districte de Sant Andreu que vetlli per l'adopció de mesures per conciliar el desenvolupament de les activitats culturals de la Nau Ivanow i el descans dels veïns. 258 16Q000672 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les molèsties que ocasiona un habitatge d'ús turístic. No s’admet la queixa perquè no consta que la promotora de la queixa hagi denunciat les molèsties a l'Ajuntament. 14Q000274 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les sancions imposades a algunes estàtues humanes de la Rambla. Es declara correcta l’actuació municipal perquè l'Institut Municipal d'Hisenda, en comprovar defectes en la notificació, ha resolt anul·lar la multa. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4