Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 15Q000889 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb les molèsties generades per un bar restaurant. Es declara correcta l’actuació municipal perquè el Districte de Ciutat Vella està actuant de forma correcta davant els incompliments dels titulars de l'activitat i davant les denúncies dels veïns. Es recomana, però, que es prenguin mesures rigoroses davant els establiments incomplidors i molestos, i que, d'acord amb les previsions de l'Ordenança de Terrasses, se'ls adverteixi que en cas de reiteració en la infracció no se'ls renovarà la llicència de terrassa de forma automàtica. 15Q000958 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat la tramitació d’una llicència de terrassa. S’estima la queixa perquè del conjunt d'actuacions documentades s'extreu que el Districte no va resoldre la sol·licitud de llicència dins el termini establert a l'Ordenança de terrasses. Es recomana al Districte de Sants-Montjuïc que s'ajusti als terminis previstos a les normatives per tal de tramitar les peticions dels ciutadans. 15Q001247 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat emb una multa per exercir l'activitat d'estàtua humana fora del punt que té autoritzat. S’estima en part la queixa perquè, tot i que s'ha ocasionat un perjudici a l'interessat, un cop revisades les actuacions del procediment sancionador i detectat l'error, s'ha declarat el sobreseïment i l'arxiu de les actuacions. 259 16Q000109 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) DIsconformitat amb la regulació d'ocupació de l'espai públic per terrasses de locals de restauració. S’estima en part la queixa perquè, malgrat que de l'aplicació de la normativa en resulti que el titular de l'activitat no pot disposar de més mòduls de terrassa, la motivació de la resolució municipal no és congruent. 16Q000124 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb els terminis emprats per tal de resoldre un recurs d'alçada en matèria de terrasses de bar. Es declara correcta l’actuació del Districte de Gràcia, atès que s'ha justificat el retard en la resolució del recurs d'alçada formulat per l'interessat, amb la finalitat d'afavorir els seus interessos. 16Q000165 Eficàcia de l’Administració pública (art. Disconformitat amb la manca d'admissió d'una S’estima en part la queixa perquè, si bé és cert que es va fer la comprovació dels fets denunciats pels serveis d'inspecció, al INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 103 CE) reclamació sobre ocupació de vorera al Districte de l'Eixample. ciutadà no se'l va informar correctament. Es suggereix al Districte de l'Eixample que faci una supervisió continuada de les respostes que s'envien a les queixes i reclamacions presentades telemàticament. 16Q000296 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb ocupació de l'espai públic. S’estima en part la queixa perquè, si bé és cert que es va fer la comprovació dels fets denunciats pels serveis d'inspecció, al ciutadà no se'l va informar correctament. Es suggereix al Districte de l'Eixample que faci una supervisió continuada de les respostes que s'envien a les queixes i reclamacions presentades telemàticament. 16Q000400 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca d'atenció a una queixa per ocupació desmesurat de l'espai públic per una terrassa de restauració. S’estima la queixa perquè al ciutadà se li va donar una resposta que no correspon. Es recomana al Districte de l'Eixample que tramiti les queixes presentades per via telemàtica. 260 16Q001252 Legalitat d'actuació administrativa. Dret a ser indemnitzat (art. 106 CE) Queixa en relació amb l'eliminació de 6 taules de la terrassa d’un bar. S'arxiva el present expedient per desistiment de l'acció per part del reclamant. 15Q000272 15Q001017 16Q000826 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Disconformitat amb el soroll i molèsties consegüents derivades del mètode de distribució de bombones de gas butà. S’estima la queixa presentada pels tres ciutadans per la manca d'actuació municipal per corregir les molèsties que la distribució al carrer de gas butà i la mala pràctica consistent en demanar un preu per bombona per sobre del regulat per l'Administració. Es recomana a l'Ajuntament investigui la certesa dels fets objecte de queixa de manera que s'eradiquin les males pràctiques descrites arribant, si cal, a acordar amb les empreses distribuïdores les actuacions a emprendre o els protocols que calguin i en el seu cas a regular algun altre sistema de distribució immediat, però amb les degudes garanties pels clients i pels ciutadans en general. Es recorda que les INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4