Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA actuacions recomanades no poden obviar conèixer o corregir, si s'escau, les condicions de treball dels repartidors. 16Q000176 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l'actuació de la Junta Arbitral de Consum. Es declara correcta l’actuació municipal en la tramitació de l'expedient promogut pel representant de la consumidora. 16Q000466 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb la tramitació d'un expedient a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Es declara correcta l’actuació municipal en no detectar cap irregularitat en la tramitació del procediment seguit arran de la denúncia en matèria de consum. 16Q000533 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Queixa en relació amb el preu de la bombona de butà. S’estima la queixa perquè s'ha constatat la manca d'actuació municipal per corregir la mala pràctica consistent a demanar un preu per bombona de gas butà per sobre del preu regulat per l'Administració en el cas d'alguns repartidors. Es reclama a l'Ajuntament la resposta a la recomanació feta anteriorment en altres decisions referents a aquest mateix assumpte. 261 Funció pública i treball a l’Administració 14Q000729 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la manca de resposta a les instàncies presentades en el marc d’un procés de selecció de personal. Es declara correcta l’actuació municipal perquè a través de l'acte de compareixença s'ha atès la petició de la interessada. Es recorda a la Gerència de Recursos Humans i Organització l'obligació dels òrgans municipals de col·laborar amb la síndica i, a tal fi, d'aportar la documentació necessària per dur a terme la seva actuació supervisora dins els terminis reglamentàriament establerts 14Q000938 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb el trasllat forçós d’un treballador municipal. S’estima la queixa perquè no s'ha resolt el recurs d'alçada interposat pel treballador municipal en contra del seu canvi de destí. Es recomana a Recursos Humans que, quan consideri solucionades les mancances organitzatives detectades en aquella Unitat, i si ho sol·licités el treballador, es valori la possibilitat de reincorporar-lo a la Unitat Muntada, en INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA aplicació integral de la recomanació de trasllat temporal sorgida de l'estudi psicosocial. Es recomana a l'Ajuntament que vetlli per aconseguir un bon clima laboral per tal de preservar el drets dels treballadors. 14Q001040 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb l’actuació de Recursos Humans, per una presumpta actuació discriminatòria. S’estima la queixa perquè, tot i la discrecionalitat administrativa en el cessament del personal que ocupa llocs de lliure designació, el procediment d'assignació d'un altre lloc de treball, en aquest cas en concret, no ha estat l'adequat. Es recomana a l'Ajuntament que utilitzi de forma òptima el potencial que té l'experiència professional dels treballadors, en benefici del bé comú 15Q000421 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformtiat amb la resposta a una petició d'informació relativa a la representació sindical. S’estima en part la queixa perquè, tot i l'actuació correcta de la Gerència de Recursos Humans i Organització quant a la supervisió sobre el gaudiment del crèdit horari dels representants dels treballadors, no s'ha donat resposta expressa a la petició de la interessada. Es recomana a la Gerència de Recursos Humans i Organització que doni resposta a la petició de la interessada. 262 15Q000520 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la gestió del Fons d'Acció Social del personal municipal. S’estima la queixa per entendre que l'Ajuntament ha incorregut en irregularitats procedimentals en el marc de la tramitació dels ajuts econòmics del FAS.Tampoc ha donat compliment a l'obligació que té de resoldre expressament les al·legacions i els recursos presentats per l'interessat. Es recomana a Recursos Humans i Organització que resolgui de forma expressa el recurs formulat al seu moment pel treballador municipal, i que es pronunciï sobre la procedència o no del reconeixement del dret a percebre la prestació que li fou denegada. 15Q000935 Deure i dret de treballar (art. 35 CE) Disconformitat amb l'extinció de la relació de treball per causa de seqüeles invalidants per a S’estima la queixa perquè l'Ajuntament no vetlla de forma suficient pel dret al treball dels agents de la Guàrdia Urbana declarats en situació d'incapacitat permanent en grau total. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que al més INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach