Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA l'activitat de guàrdia urbà. aviat possible estudiïn mesures a aplicar per tal de fer compatible la situació d'incapacitat amb el dret al treball en l'àmbit municipal que tenen reconegut legalment les persones amb discapacitat. Es recomana a l'Ajuntament de Barcelona que revisi el Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana a fi d'adaptar-lo a la legislació vigent. 15Q001343 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disonformitat amb la manca de resposta a una sol·licitud per formar part de la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona. S’estima la queixa perquè la Gerència de Recursos Humans no ha donat resposta escrita a les qüestions plantejades per l'interessat. Es recorda a l'Ajuntament l'obligació que té de donar resposta escrita a les peticions dels ciutadans. 16Q000855 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Queixa en relació amb la instrucció d'un expedient disciplinari. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observa actuació irregular o negativa municipal a l'exercici del dret d'accés del reclamant al seu expedient disciplinari. 16Q001140 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Queixa en relació amb la continuïtat dels plans de treball de Barcelona Activa. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'actuació irregular de l'Ajuntament en allò que fa referència a la impossibilitat de vincular la finalització del Pla d'Ocupació amb la provisió d'un lloc de treball. 263 14Q000260 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat a la negativa a atorgar la condició d’agents de l'autoritat als vigilants d’estacionaments regulats. S’estima en part la queixa perquè des de l'Ajuntament no s'ha promogut suficientment una mesura dirigida a atorgar la condició d'agents de l'autoritat a aquest col·lectiu professional. Es recomana a la Tinència d'Alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica que s'elabori un informe jurídic per valorar la possibilitat d'atorgar la condició d'agents de l'autoritat al cos d'auxiliars de la Guàrdia Urbana de Barcelona, així com la possibilitat d'incorporar l'esmentat reconeixement a la Carta Municipal 15Q000918 Eficàcia de l’Administració pública (art. Disconformtiat amb la reducció d'hores lectives S’estima en part la queixa perquè, tot i que es va ocasionar un greuge al treballador, la resolució del Consorci INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 103 CE) per raó d'edat a l'Escola Massana. d'Educació de Barcelona per a aquest any 2016 s'aplicarà als docents de l'Escola Massana de forma proporcional a les hores lectives d'ensenyament no universitari. 16Q000659 Eficàcia de l’Administració pública (art. 103 CE) Disconformitat amb la funció dels vigilants de zona blava i el seu règim jurídic. Es declara correcta l'actuació municipal. Hisenda municipal 15Q000161 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb el procediment de gestió de pagament de l'IBI. Es declara correcta l’actuació municipal ja que no s'observen indicis d'actuació municipal irregular, ni conculcació dels drets de defensa del reclamant. 15Q000353 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Manca de resposta a escrit d'al.legacions per disconformitat en pagar l'impost de circulació Es declara correcta l’actuació municipal, tot i que la síndica de greuges considera que el resultat no s'ajusta als principis d'equitat amb què ha de ser tractat cada cas en concret en funció de les circumstàncies concurrents. La síndica de greuges es dirigirà a la institució del Defensor del Pueblo per plantejar-li la qüestió objecte de queixa, amb la petició que valori les seves consideracions, s'adreci a l'Administració de l'Estat per tal de promoure una modificació legislativa de la Llei d'hisendes locals dirigida a facilitar una aplicació favorable de l'exempció de l'impost en aquells casos en què la persona minusvàlida sigui la propietària real del vehicle. 264 15Q000516 Procediment dels actes administratius (art. 105 CE) Disconformitat amb l'aplicació de l'impost de plusvàlua. Sense dret a la bonificació del 95% S’estima en part la queixa ja que, si bé la decisió de desestimació és conforme a la norma de l'aplicació dels preceptes de l'Ordenança fiscal 1.3 en allò que fa referència a les bonificacions de l'impost de plusvàlua en transmissions per causa de mort, els resultats no són equitatius. Es recomana la modificació de l'Ordenança fiscal 1.3 en allò que fa referència als requisits per gaudir de les bonificacions en la quota de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

 • Page 1 and 2:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 3 and 4:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 5 and 6:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 7 and 8:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 9 and 10:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 11 and 12:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 13 and 14:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 15 and 16:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 17 and 18:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 19 and 20:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 21 and 22:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 23 and 24:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 25 and 26:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 27 and 28:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 29 and 30:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 31 and 32:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 33 and 34:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 35 and 36:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 37 and 38:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 39 and 40:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 41 and 42:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 43 and 44:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 45 and 46:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 47 and 48:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 49 and 50:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 51 and 52:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 53 and 54:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 55 and 56:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 57 and 58:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 59 and 60:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 61 and 62:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 63 and 64:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 65 and 66:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 67 and 68:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 69 and 70:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 71 and 72:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 73 and 74:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 75 and 76:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 77 and 78:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 79 and 80:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 81 and 82:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 83 and 84:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 85 and 86:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 87 and 88:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 89 and 90:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 91 and 92:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 93 and 94:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 95 and 96:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 97 and 98:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 99 and 100:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 101 and 102:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 103 and 104:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 105 and 106:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 107 and 108:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 109 and 110:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 111 and 112:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 113 and 114:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 115 and 116:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 117 and 118:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 119 and 120:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 121 and 122:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 123 and 124:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 125 and 126:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 127 and 128:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 129 and 130:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 131 and 132:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 133 and 134:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 135 and 136:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 137 and 138:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 139 and 140:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 141 and 142:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 143 and 144:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 145 and 146:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 147 and 148:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 149 and 150:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 151 and 152:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 153 and 154:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 155 and 156:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 157 and 158:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 159 and 160:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 161 and 162:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 163 and 164:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 165 and 166:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 167 and 168:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 169 and 170:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 171 and 172:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 173 and 174:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 175 and 176:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 177 and 178:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 179 and 180:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 181 and 182:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 183 and 184:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 185 and 186:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 187 and 188:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 189 and 190:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 191 and 192:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 193 and 194:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 195 and 196:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 197 and 198:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 199 and 200:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 201 and 202:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 203 and 204:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 205 and 206:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 207 and 208:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 209 and 210:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 211 and 212:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 213 and 214: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 215 and 216: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 217 and 218: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 219 and 220: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 221 and 222: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 223 and 224: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 225 and 226: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 227 and 228: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 229 and 230: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 231 and 232: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 233 and 234: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 235 and 236: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 237 and 238: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 239 and 240: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 241 and 242: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 243 and 244: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 245 and 246: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 247 and 248: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 249 and 250: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 251 and 252: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 253 and 254: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 255 and 256: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 257 and 258: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 259 and 260: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 261 and 262: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 263: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 267 and 268: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 269 and 270: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 271 and 272: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 273 and 274: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 275 and 276: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 277 and 278: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 279 and 280: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 281 and 282: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 283 and 284: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 285 and 286: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 287 and 288: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 289 and 290: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 291 and 292: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 293 and 294: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 295 and 296: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 297 and 298: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 299 and 300: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 301 and 302: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 303 and 304: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny