Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Sindicatura havia demanat abordar-lo fa anys i havia recomanat l’exposició pública a la web del PMHB la llista d’habitatges i el seu estat d’utilització davant la reiterada queixa d’existència de pisos públics buits. Aquesta Sindicatura també ha pogut copsar al llarg dels anys el malestar d’algunes persones residents del parc de lloguer públic centrat principalment en el manteniment que es realitza de les finques. Les persones que s’han adreçat a aquesta Sindicatura tenen la percepció que la gestió i el manteniment que realitza el PMHB no és prou eficient i eficaç, i que elles, malgrat ser les que han de fer-se càrrec d’una part les despeses de manteniment, no tenen prou participació en la gestió. La gestió d’un ampli parc públic de lloguer ha de respondre a criteris de gestió eficaços i a una avaluació continuada. Les persones residents dels habitatges del PMHB fan ús d’un patrimoni públic, i en aquest sentit també són responsables del seu bon manteniment; per una banda, per l’interès general que es faci un bon ús d’aquest patrimoni i, per altra banda, per l’obligació que tenen d’abonar la renda i les despeses de conservació que se’ls repercuteixen. Per això creiem que el veïnat és un valor essencial al qual s’ha de fer partícip per millorar la gestió econòmica i social de les finques i amb el qual s’han de mantenir canals de comunicació i informació permanents, estables, fluids i transparents. Per a l’entitat pública disposar del coneixement que proporcionen les persones residents és primordial per completar el control de les actuacions que es fan a les finques, així com dels serveis que presten les empreses i també per conèixer el nivell de satisfacció dels veïns i veïnes dels serveis prestats. 35 Des de la Sindicatura també s’ha fet referència al problema existent a la nostra ciutat sobre l’estat de conservació de les finques i del parc d’habitatges; per una banda, per l’insuficient control del deure legal de conservació i, per altra banda, per l’insuficient foment de la rehabilitació. Cosa que també la Sindicatura de Greuges havia reclamat en informes anteriors. En aquest aspecte, en la convocatòria 2016 s’han inclòs ajuts d’adaptació a l’interior dels habitatges per millorar les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, que fins aquest moment suposaven un part molt petita de les ajudes per a la rehabilitació, i s’ha fet també incidència en les unitats de convivència amb ingressos més baixos. També s’ha expressat la voluntat que en un futur el foment de la rehabilitació s’articuli d’una manera més proactiva per actuar on ja prèviament s’hagi identificat aquesta necessitat, especialment en aquells habitatges o INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA edificis més envellits i als barris i zones més degradades, fomentant els convenis amb les comunitats de propietaris per realitzar les actuacions de rehabilitació d’habilitat. Per dur a terme aquest canvi d’enfocament, caldrà millorar significativament la coordinació entre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, encarregat de la gestió de les ajudes i subvencions, amb altres òrgans de l’Ajuntament de Barcelona, especialment els districtes de la ciutat. Aquests tenen, a través del seus serveis tècnics d’inspecció, l’obligació de conèixer l’estat del parc d’habitatges i edificis, i tramitar els procediments per ordenar el compliment del deure legal de conservació i rehabilitació. La Sindicatura recomana en les seves decisions que, quan l’Ajuntament emet les ordres d’execució d’obres per a la conservació dels edificis i els habitatges, es pacti, sempre que sigui possible, amb la comunitat i els propietaris el seu compliment voluntari i se’ls informi de les mesures de foment que estiguin al seu abast per dur a terme les obres. A la pràctica es pot arribar a situacions paradoxals i indesitjables, com el és cas que recentment ha plantejat a aquesta Sindicatura una comunitat de propietaris, on es van detectar, per la denúncia l’any 2012 d’una veïna de l’immoble, uns problemes estructurals a la façana d’aquesta finca antiga que requerien una actuació immediata per a la seguretat de les persones residents, així com de les persones vianants (exp. Núm.: 16Q1201). Era una comunitat formada per cinc membres, que presentava molta desorganització. De nou, a intervenció d’una de les propietàries, l’any 2014, el Districte va activar el denominat “Programa de suport a l’organització de comunitats de veïns i veïnes de Barcelona”, que va posar ordre en la comunitat. Aconseguit el nomenament d’una nova junta i president i amb l’ajuda dels esmentats professionals es va descobrir que el mateix Districte havia imposat sancions coercitives continuades que havien provocat un deute de la comunitat amb l’Ajuntament per un import de 24.557,47 euros, i que s’havien embargat els saldos del compte corrent de la comunitat per un import total de 2.812,62 euros. De l’import d’una reparació amb un cost raonable (entre 4.000 i 5.000 euros aproximadament) per obres que haguessin tingut cabuda dintre de les línies de foment de la rehabilitació s’ha passat a tenir un deute amb l’Ajuntament cinc vegades superior i a no poder executar-les ja que, si ingressen els diners en el compte de la comunitat, seran embargats pel mateix Ajuntament, que els obliga a executar les obres i els continua sancionant. Mentrestant, la situació de perill real per a les persones residents i vianants perdura almenys des de fa quatre anys. 36 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

 • Page 1 and 2: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 3 and 4: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 5 and 6: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 7 and 8: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 9 and 10: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 11 and 12: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 13 and 14: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 15 and 16: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 17 and 18: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 19 and 20: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 21 and 22: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 23 and 24: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 25 and 26: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 27 and 28: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 29 and 30: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 31 and 32: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 33 and 34: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 35: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 39 and 40: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 41 and 42: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 43 and 44: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 45 and 46: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 47 and 48: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 49 and 50: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 51 and 52: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 53 and 54: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 55 and 56: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 57 and 58: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 59 and 60: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 61 and 62: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 63 and 64: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 65 and 66: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 67 and 68: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 69 and 70: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 71 and 72: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 73 and 74: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 75 and 76: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 77 and 78: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 79 and 80: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 81 and 82: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 83 and 84: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 85 and 86: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 87 and 88:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 89 and 90:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 91 and 92:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 93 and 94:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 95 and 96:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 97 and 98:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 99 and 100:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 101 and 102:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 103 and 104:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 105 and 106:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 107 and 108:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 109 and 110:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 111 and 112:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 113 and 114:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 115 and 116:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 117 and 118:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 119 and 120:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 121 and 122:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 123 and 124:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 125 and 126:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 127 and 128:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 129 and 130:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 131 and 132:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 133 and 134:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 135 and 136:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 137 and 138:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 139 and 140:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 141 and 142:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 143 and 144:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 145 and 146:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 147 and 148:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 149 and 150:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 151 and 152:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 153 and 154:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 155 and 156:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 157 and 158:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 159 and 160:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 161 and 162:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 163 and 164:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 165 and 166:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 167 and 168:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 169 and 170:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 171 and 172:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 173 and 174:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 175 and 176:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 177 and 178:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 179 and 180:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 181 and 182:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 183 and 184:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 185 and 186:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 187 and 188:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 189 and 190:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 191 and 192:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 193 and 194:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 195 and 196:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 197 and 198:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 199 and 200:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 201 and 202:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 203 and 204:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 205 and 206:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 207 and 208:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 209 and 210:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 211 and 212:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 213 and 214:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 215 and 216:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 217 and 218:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 219 and 220:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 221 and 222:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 223 and 224:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 225 and 226:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 227 and 228:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 229 and 230:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 231 and 232:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 233 and 234:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 235 and 236:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 237 and 238:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 239 and 240:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 241 and 242:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 243 and 244:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 245 and 246:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 247 and 248:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 249 and 250:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 251 and 252:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 253 and 254:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 255 and 256:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 257 and 258:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 259 and 260:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 261 and 262:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 263 and 264:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 265 and 266:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 267 and 268:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 269 and 270:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 271 and 272:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 273 and 274:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 275 and 276:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 277 and 278:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 279 and 280:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 281 and 282:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 283 and 284:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 285 and 286:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 287 and 288:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 289 and 290:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 291 and 292:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 293 and 294:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 295 and 296:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 297 and 298:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 299 and 300:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 301 and 302:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 303 and 304:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny