Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 1.3. CONCLUSIONS Aquesta Sindicatura havia constatat al llarg dels anys la manca d’iniciatives i de fórmules alternatives i creatives per donar sortida a la creixent demanda d’habitatge de lloguer a Barcelona, per aquest motiu hem insistit sempre en potenciar diferents mesures per mobilitzar l’habitatge existent i fer-lo assequible. El Pla de l’habitatge que ha redactat el Govern municipal per al període 2016-2025, sota 4 eixos estratègics (prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el parc assequible i mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual), recull múltiples actuacions i iniciatives per aconseguir els objectius marcats en les polítiques d’habitatge de la ciutat. Aquest Pla té com a objectius: reforçar la mediació i els ajuts per facilitar l’accés i el manteniment dels habitatges, evitar la substitució d’habitatges i protegir les persones residents, incrementar el parc públic d’habitatge, mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible, desenvolupar una política activa de rehabilitació que potenciï els entorns mes vulnerables, contribuir a la garantia de la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals i preparar la ciutat per a l’envelliment de la població. 37 L’aprovació definitiva d’aquest Pla comportarà en els pròxims anys abocar esforços d’inversió econòmica i de gestió eficaç. És un pla extens on es preveuen més de 59 línies d’actuació i del qual caldrà fer un seguiment acurat i una avaluació continuada. Dintre dels objectius quantitatius que el Pla recull per ampliar el parc assequible es preveu el desenvolupament del planejament per disposar de sòl per a habitatges dotacionals i habitatges de protecció oficial, així com llur producció per part de diferents agents (per exemple es preveu un augment de producció per part del PMHB de 8.854 habitatges). El mateix l’article 86 de la Carta Municipal de Barcelona recull l’obligació del Pla general de reservar espais per a l’habitatge de qualsevol règim de protecció pública, obligació que es fa extensible als plans especials, sempre que tècnicament sigui possible. En l’escenari actual, on es constata el dèficit d’habitatge protegit, on s’estableixen unes previsions ambicioses quantificades en el Pla, en una ciutat que per la seva morfologia té limitat el seu creixement i que ja es troba altament INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA edificada, l’Ajuntament no pot renunciar a les possibilitats que el desenvolupament del planejament li ofereix. Això ha estat motiu de recordatori aquest any en la decisió emesa per aquesta Sindicatura amb referència a la queixa presentada pel veïnat del casc antic per a la construcció d’un hotel al carrer Rec Comtal, on s’ha recordat a l’Ajuntament el deure d’impulsar i executar la construcció d’habitatges de protecció en el solar cedit gratuïtament ja que precisament aquest era un dels objectius més importants que van justificar la modificació del planejament existent i que va habilitar la construcció de l’hotel; malgrat això no hem vist materialitzar-set el projecte i podria frustrar-se després d’haver estat aprovat per unanimitat de tots els grups municipals en el plenari del Consell Municipal de 2007. Des de la Sindicatura s’ha recomanat, de manera reiterada en els seus informes anuals, una provisió d’allotjament assistencial, amb un règim no contractual arrendatici sinó propi del sistema de serveis socials, per a aquelles situacions d’exclussió residencial que no s’ajusten al règim jurídic del parc d’habitatges de protecció oficial dirigit a totes les persones empadronades a Barcelona, sense discriminació per origen ni situació administrativa, per viure dignament durant un període de temps durant el qual es faci una intervenció social dirigida a l’autonomia personal i laboral però sense consolidar el dret de permanència a l’allotjament transitori facilitat; aquest tema es tracta al capítol 13 d’aquest informe. 38 Si bé s’ha impulsat el programa Primer la Llar per a les persones sense llar, iniciat el 2015 amb 24 habitatges i amb la implantació per al període 2016-2018 de 50 habitatges més i se estan construint 15 nous allotjaments temporals al carrer Alí Bei i 20 més al carrer Tanger, la Sindicatura valora insuficient l’oferta existent d’habitatges d’inclusió social propis, a la qual s’afegeix un desconeixement de la quantitat d’habitatges d’inclusió propis de les entitats del Tercer Sector a la ciutat, molts del quals tenen el seu origen en donació o cessió d’ús d’origen públic; hi ha un desconeixement també dels col·lectius als quals s’està atenent i els canals d’accés que es tenen d’aquests, cosa que interessa conèixer als efectes d’una planificació i coordinació eficaç públicoprivada. Però malgrat les actuacions i els recursos destinats a evitar l’exclusió residencial i a facilitar l’accés a l’habitatge de les famílies de Barcelona, el problema a la nostra ciutat és que per a moltes persones ja s’ha arribat a la impossibilitat d’accedir, pel mercat INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

 • Page 1 and 2: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 3 and 4: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 5 and 6: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 7 and 8: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 9 and 10: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 11 and 12: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 13 and 14: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 15 and 16: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 17 and 18: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 19 and 20: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 21 and 22: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 23 and 24: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 25 and 26: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 27 and 28: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 29 and 30: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 31 and 32: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 33 and 34: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 35 and 36: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 37: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 41 and 42: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 43 and 44: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 45 and 46: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 47 and 48: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 49 and 50: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 51 and 52: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 53 and 54: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 55 and 56: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 57 and 58: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 59 and 60: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 61 and 62: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 63 and 64: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 65 and 66: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 67 and 68: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 69 and 70: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 71 and 72: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 73 and 74: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 75 and 76: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 77 and 78: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 79 and 80: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 81 and 82: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 83 and 84: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 85 and 86: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 87 and 88: SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA
 • Page 89 and 90:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 91 and 92:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 93 and 94:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 95 and 96:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 97 and 98:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 99 and 100:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 101 and 102:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 103 and 104:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 105 and 106:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 107 and 108:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 109 and 110:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 111 and 112:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 113 and 114:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 115 and 116:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 117 and 118:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 119 and 120:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 121 and 122:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 123 and 124:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 125 and 126:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 127 and 128:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 129 and 130:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 131 and 132:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 133 and 134:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 135 and 136:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 137 and 138:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 139 and 140:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 141 and 142:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 143 and 144:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 145 and 146:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 147 and 148:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 149 and 150:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 151 and 152:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 153 and 154:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 155 and 156:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 157 and 158:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 159 and 160:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 161 and 162:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 163 and 164:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 165 and 166:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 167 and 168:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 169 and 170:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 171 and 172:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 173 and 174:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 175 and 176:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 177 and 178:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 179 and 180:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 181 and 182:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 183 and 184:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 185 and 186:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 187 and 188:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 189 and 190:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 191 and 192:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 193 and 194:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 195 and 196:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 197 and 198:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 199 and 200:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 201 and 202:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 203 and 204:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 205 and 206:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 207 and 208:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 209 and 210:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 211 and 212:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 213 and 214:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 215 and 216:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 217 and 218:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 219 and 220:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 221 and 222:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 223 and 224:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 225 and 226:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 227 and 228:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 229 and 230:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 231 and 232:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 233 and 234:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 235 and 236:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 237 and 238:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 239 and 240:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 241 and 242:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 243 and 244:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 245 and 246:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 247 and 248:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 249 and 250:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 251 and 252:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 253 and 254:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 255 and 256:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 257 and 258:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 259 and 260:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 261 and 262:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 263 and 264:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 265 and 266:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 267 and 268:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 269 and 270:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 271 and 272:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 273 and 274:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 275 and 276:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 277 and 278:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 279 and 280:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 281 and 282:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 283 and 284:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 285 and 286:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 287 and 288:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 289 and 290:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 291 and 292:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 293 and 294:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 295 and 296:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 297 and 298:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 299 and 300:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 301 and 302:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

 • Page 303 and 304:

  SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

#4