Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA tanteig i retracte, l’establiment de convenis de cessió d’ús amb les entitats financeres, el reforç dels ajuts municipals per evitar els desnonaments, la potenciació de les borses d’habitatges de lloguer... I es recordava novament la necessitat de desplegar les diferents mesures recollides en la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, perquè Barcelona fos capdavantera en la garantia del dret a l’habitatge, especialment avançar en la meta de la solitaritat urbana. Per això, la síndica sempre ha recomanat la necessitat de planificar i prioritzar pressupostàriament a través del Consorci amb la Generalitat la provisió de pisos destinats a polítiques socials d’habitatge que permeti assolir l’objectiu de solidaritat urbana del 15 % d’habitatges principals a Barcelona en el termini de 20 anys des de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. La planificació quantificada per objectius del nou Pla de l’Habitatge de la ciutat per al període 2016-2025 ha de servir especialment per millorar la política d’habitatge de la ciutat, i especialment de l’habitatge social dirigida als col·lectius de major vulnerabilitat econòmica i social, que, segons dades del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, suposen gairebé el 50 %. Cal recordar al consistori que la prioritat de l’habitatge no és només a través dels pressupostos de l’Ajuntament, sinó també del Consorci de l’Habitatge, als quals la Generalitat hauria d’aportar una quota molt superior. 43 Cal fer tots els esforços possibles per tal de controlar i limitar el preu del lloguer d’habitatges. Aquesta actuació s’escapa de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, però no per això el consistori ha d’inhibir-se o rebaixar la pressió. Hi ha mesures legals que han de ser adoptades per altres administracions, a les quals els responsables municipals hauran d’acudir amb convicció per tal de demanar modificacions legals. Caldrà adaptar mesures públiques eficaces que ja s’apliquen en altres ciutats europees, com bé saben i contemplen els tècnics dels serveis municipals d’habitatge. Caldrà actuar de forma cooperant amb altres administracions i agents privats per identificar i implantar solucions. En aquest sentit es celebra el que s’ha recollit en la disposició final sisena de la recent aprovada Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, on el Govern de la Generalitat, en el INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA termini de nou mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es compromet a elaborar un projecte de llei que tingui com a objecte facilitar l’accés a l’habitatge, amb la modalitat de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i adoptant mesures que contribueixin a evitar increments de les rendes desproporcionades. En la mateixa línia, l’Ajuntament ha expressat la voluntat de crear un Observatori de l’Habitatge de Barcelona que, en coordinació amb altres administracions, capti, produeixi i exploti dades relacionades amb l’habitatge que facilitin l’elaboració de les polítiques públiques, que entre altres actuacions ha d’establir una guia de preus de lloguer als diferents barris de la ciutat de Barcelona en consideració a les característiques dels habitatges, la seva dimensió i antiguitat. * SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Planificar i prioritzar pressupostàriament, a través del Consorci de l’Habitatge amb la Generalitat, l’adopció de mesures destinades a polítiques socials d’habitatge que permetin assolir l’objectiu de solidaritat urbana del 15 % d’habitatges principals a Barcelona abans de l’any 2027. ‣ Promoure la reforma necessària de la legislació d’arrendaments urbans per tal de controlar i limitar el preu del lloguer i la durada dels contractes de tots els tipus d’habitatges. ‣ Difondre i promocionar el programa de Subvencions per a la Rehabilitació d’Habitatges a condició d’incloure’ls en la Borsa de lloguer social. ‣ Optimitzar la gestió del parc públic d’habitatges per tal de garantir la seva plena i adequada ocupació. ‣ Estudiar fórmules, dintre de les competències municipals, perquè les llicències d’habitatges d’ús turístic esdevinguin temporals i intransferibles, i impulsar propostes legislatives destinades a la reversió de les llicències d’aquests habitatges per tal de recuperar la seva funció social i natural de ser residència habitual de persones i famílies. 44 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach