Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Especialment en actuacions públiques que signifiquen una modificació substancial en el planejament derivat que els afecta i un canvi, també substancial, en la trama urbana del barri, en les activitats econòmiques tradicionals de la zona i en l’aspecte formal de les edificacions. L’article 43 de l’Estatut de Catalunya crida els poders públics a fomentar la participació. Cal anar més enllà de l’estricte compliment de la normativa específica, cal tenir en compte la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que obliga les administracions a abandonar una actitud passiva i facilitar l’accés a la informació. “Els subjectes obligats (les administracions) han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública” (article 5.1 de la Llei) utilitzant especialment els mitjans d’accés i difusió a la informació que proporcionen les noves tecnologies. També pot mencionarse l’apartat 5 de l’article 12 de l’esmentada Llei quan diu: “L’Administració ha de fer públiques les modificacions dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que hagi utilitzat per a elaborarlos i per a avaluar-ne l’execució.” Els articles 30 i següents de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, inclouen la garantia municipal de la participació ciutadana en les matèries que afectin més directament la ciutadania i l’accés a la informació municipal. La legislació específica en matèria d’urbanisme també crida, en el seus principis rectors, al foment de la participació i per tant a facilitar l’accés a la informació adient per part de les administracions intervinents. Així ho estableix l’article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 21 i següents del seu Reglament. I, finalment, les vigents Normes reguladores de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona també preveuen l’establiment necessari de processos participatius en l’aprovació de determinats projectes urbanístics. 47 En definitiva, ja no és suficient publicar només en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa de més divulgació aquelles iniciatives urbanístiques rellevants. Cal anar més enllà i fer realitat els propòsits de transparència i el rendiment de comptes de l’acció pública. Així ho reclama l’evolució de la sensibilitat social plasmada ja en els textos normatius i la congruència necessària entre els desitjos expressats per una societat més INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA responsable dels seus actes, més ben informada i els actes concrets de govern i de gestió de la cosa pública. Sobre la participació en l’àmbit de l’urbanisme, cal dir que aquesta Sindicatura va atendre un grup de persones afectades directament per la construcció d’un equipament esportiu (camp de futbol) al costat de l’edifici on resideixen i que manifestaven tenir un total desconeixement del projecte malgrat que, segons va explicar el Districte d’Horta- Guinardó, es va publicar en els diaris oficials l’aprovació inicial del Pla especial i l’aprovació definitiva, i el projecte es va realitzar de la mà d’entitats i l’associació de veïns del barri, que van participar al llarg del desenvolupament d’aquest; no obstant això, considerem que, tal com recull precisament l’article 3 de les Normes de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, hauria calgut efectuar la informació pública individualitzada prevista per les actuacions urbanístiques i els plans d’actuació de rellevància especial d’àmbit de la ciutat o de districte. Aquesta informació individualitzada, per exemple a través de la recepció d’una comunicació a la bústia de les cases del veïnat, garanteix que les persones afectades directament tinguin coneixement de l’existència dels projectes i que puguin plantejar les seves preocupacions, dubtes, propostes o al·legacions en el moment de la tramitació d’aquests. 48 En el mateix sentit, cal esmentar el cas de la modificació del planejament per facilitar la construcció d’un hotel i d’habitatges de protecció oficial al carrer del Rec Comtal (expedient 15Q0325). Una alarma que ha aparegut aquest any ha estat la paralització incomprensible del projecte d’habitatges socials al Rec Comtal en el solar que havia estat rebut per l’Ajuntament com a compensació a la construcció d’un hotel en l’espai de l’antiga cooperativa. La síndica havia fet l’advertiment a l’Ajuntament que aquest projecte no es podia endarrerir sense incomplir el pla que justificava la transacció. Altres queixes que han arribat a la Sindicatura aquest any tenen a veure amb el retard en l’execució del planejament i els greuges i perjudicis que això comporta a la ciutadania. Més enllà dels perjudicis en l’esfera patrimonial que les persones moltes vegades al·leguen, és important que l’Ajuntament de Barcelona vetlli per la igualtat de recursos entre els barris i el correcte desenvolupament dels drets socials de les persones residents i llur qualitat de vida. En aquest sentit, el retard o la no execució del planejament i INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4