Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA especialment dels equipaments socials, culturals, esportius i educatius previstos afecta directament la qualitat de vida del veïnat. 2.3. LLICÈNCIES D’OBRES I INSPECCIÓ Pel que fa a la disciplina urbanística i la tramitació de llicències d’obres, aquesta Sindicatura constata que cada any va augmentant el nombre de queixes rebudes relatives a la disciplina urbanística, especialment la ciutadania que s’ha dirigit a aquesta institució es queixa de la manca de diligència deguda en la tramitació dels expedients de protecció de la legalitat urbanística. En aquest sentit, ja es feia esment el passat any 2015 de la necessitat d’activar les inspeccions, les actuacions d’ofici, els controls i el seguiment d’obres per denúncies de terceres persones, a més d’iniciar correctament els procediments corresponents, fer un seguiment continuat de la tramitació dels procediments i tancar-los correctament. D’altra banda, aquesta Sindicatura constatava la sobrecàrrega que tenien els serveis de llicències i inspeccions dels districtes i llurs serveis jurídics, així com la necessitat que estiguessin dotats d’eines adequades per tramitar de manera àgil i eficient els procediments dels quals són responsables, per afrontar aquest problema que perjudica l’interès general, i a aquests efectes la síndica reclamava una voluntat ferma dels responsables municipals. En aquest sentit, ens congratulem de l’anunci realitzat pel Govern municipal que aquest any 2017 es procedirà al reforç de les plantilles del districtes. 49 Unes de les queixes recurrents en aquesta Sindicatura al llarg dels anys continua sent la ubicació a les façanes dels aparells d’aire condicionat d’ús domèstic. Arran d’una queixa en aquesta Sindicatura per la col·locació a la façana interior de l’edifici d’unes unitats exteriors dels aparells d’aire condicionat visibles des del pati d’illa, aquesta Sindicatura ha demanat que es modifiqués l’Ordenança dels usos del paisatge urbà als efectes d’aclarir quin grau de protecció tenen les façanes visibles des de la via pública i quin grau de protecció les façanes interiors que no tenen visibilitat des del carrer, però que al nostre criteri són un espai ambiental de l’entorn del veïnat que també té dret a gaudir d’un urbanisme harmoniós. En aquest cas, el Districte afectat entenia que els aparells no eren visibles des de la via pública i assimila “via pública” a “espai públic”. Aquesta interpretació que realitza l’Ajuntament es basa en la definició de l’article 39 de l’Ordenança d’usos del paisatge INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA urbà de Barcelona ja que, als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per façana el parament vertical d’un edifici visible des de l’espai públic, amb tots els elements arquitectònics que el constitueixen. Malgrat això, la mateixa Ordenança en l’article següent, el 40, estableix l’obligació de les persones propietàries de mantenir la composició arquitectònica de la façana i especifica que les baranes, les persianes i els tendals d’una mateixa unitat constructiva, ja sigui en façana interior o exterior, han de mantenir l’homogeneïtat prevista en el projecte constructiu o acordada per la propietat o comunitat de propietaris. L’exigència d’homogeneïtat afecta tant el cromatisme com el material, les textures i la morfologia dels elements. Per tant, en aquests aspectes amplia la protecció també a la façana posterior. Entenem, per la nostra part, que espai públic i via pública són conceptes diferents i diferenciables en consideració a la finalitat perseguida per la norma. I que és desitjable disposar d’una regulació que tracti adequadament el bé jurídic protegible –que és l’urbanisme harmoniós i sostenible– des de la percepció de l’entorn veïnal. En resposta a aquesta recomanació, l’Institut de Paisatge Urbà, òrgan encarregat de la interpretació de l’Ordenança a través de la Comissió Mixta del Paisatge, ha informat que a les façanes posteriors, com que són visibles des de les façanes confrontades, també li són d’aplicació les mesures de protecció de les façanes principals, i aquest criteri s’aplica en les subvencions a la rehabilitació que s’atorguen a traves del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, no obstant això, s’elevarà una proposta de modificació de l’ordenança en el sentit que els criteris de protecció s’hauran d’aplicar a totes les façanes que es puguin percebre des d’espais col·lectius i no sols des d’espais públics. 50 2.4. PATRIMONI També les queixes rebudes a la Sindicatura de Greuges en matèria de patrimoni posen de relleu la valoració del patrimoni de la ciutat fet per part dels barcelonins i barcelonines. Si bé aquestes no són nombroses, sí que incideixen en espais de molta centralitat o destacats de la ciutat. Un dels temes que arriben de forma recurrent és el relacionat amb les baranes i els elements ornamentals de les boques de metro de les parades de Liceu i Passeig de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny