Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Gràcia. En ambdós casos, per qüestions de funcionalitat i adaptació a la normativa, així com per l’aplicació d’uns criteris que tendien a homogeneïtzar estèticament tots els accessos al metro, es van anar eliminant dels accessos als metros els elements originals o d’altres que, encara que fossin incorporats més tard, els conferien un aspecte singular. En dues vies de tanta rellevància, algunes persones han reclamat la reposició d’aquelles peces que havien estat substituïdes per vidre i acer inoxidable. En el cas de la parada de Passeig de Gràcia i atenent els suggeriments de ciutadans i departaments municipals, es va decidir la recuperació de les baranes històriques (a Palau Robert i Casa Batlló) de ferro de fosa i s’estava a l’espera d’una partida pressupostaria per poder-ho executar. En canvi, a l’accés de la parada de Liceu, alguns dels elements originals es conserven al dipòsit del Departament de Patrimoni Històric i no s’ha plantejat la seva reposició, com havia recomana la síndica en aquest sentit, d’acord amb l’article XIX.3 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que diu que les autoritats municipals es comprometen a respectar el patrimoni natural, històric, arquitectònic, cultural i artístic de la ciutat. També, en l’àmbit del patrimoni immobiliari, han arribat a la Sindicatura queixes relacionades amb notables edificis de Barcelona, que podien estar sotmesos a una pressió excessiva. D’una banda, el Gran Teatre del Liceu, per la informació apareguda als mitjans de comunicació sobre la incorporació d’uns elements ornamentals a la façana d’aquell edifici, en forma d’anells. La Sindicatura va tenir coneixement que des de la Direcció de Patrimoni s’havia respost negativament a la consulta respecte a la introducció d’aquelles peces, cosa que es valora positivament, atès el que estableix l’article 16.1 de les Normes urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Ciutat Vella, en relació amb el deure de conservació que té per objecte preservar i mantenir la integritat dels edificis, elements o conjunts, per tal d’assegurar llur valor cultural. De l’altra, en relació amb els usos, en ocasions intensius, que es donen del Jardí Ferran Soldevila, dins el recinte de la Universitat de Barcelona, catalogat i declarat com un bé d’ús cultural d’interès nacional, i sobre el qual la síndica va recomanar que es promoguessin les actuacions necessàries per tal de determinar si aquelles activitats podien tenir impacte en la conservació de l’espai. 51 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Finalment es vol fer esment de la preocupació que una entitat va fer arribar a la Sindicatura en relació amb les restes trobades al solar on es construiria un hotel al carrer Rec Comtal (esmentat al capítol 1). En aquella ocasió, des de la Sindicatura es va rebre informació detallada del Servei d’Arqueologia, amb el qual també es va contrastar la informació i es va constatar que s’havia actuat tècnicament de forma rigorosa i atenent allò establert pel Decret 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. * SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Intensificar en coordinació amb els organismes encarregats del foment de la rehabilitació i la inspecció tècnica d’edificis per tal de preservar i restaurar les façanes anteriors, posteriors i els interiors d’illa per aconseguir un paisatge urbà harmoniós i sostenible. ‣ Revisar la ubicació de determinats equipaments en l’entramat urbà que poden provocar molèsties al veïnat. ‣ Garantir la distribució equitativa dels equipaments socials, culturals, esportius i educatius als barris de la ciutat. ‣ Fomentar la participació ciutadana en l’aprovació dels instruments de planejament i gestió més enllà de la informació pública que es recull en els procediments administratius per a la seva tramitació. 52 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
n° 25 - Grand-Saconnex informations novembre 2011
Informations pour les victimes de violence familiale - Public Legal ...
Granby vous informe, Volume 7, numéro 5 - Ville de Granby
St Mammès Informations N° 54 mars avril mai 2013 - Saint-Mammès
La Lettre Municipale La Lettre Municipale - Vias
Bulletin municipal de Saint-Denis - Archives municipales de Saint ...
JOURNAL MUNICIPAL D'INFORMATIONS ... - Saint-Aubin
Journal municipal - Saint-Just Saint-Rambert
informations municipales - Mairie de Valmont
Des loisirs pour tous - Archives Municipales du Havre
Bulletin municipal 2009 - 2010 - Mairie de SPICHEREN
Coordonnées des principales ressources municipales et ...
JOURNAL MUNICIPAL - Bouzigues
Bulletin municipal - Sarzeau
Bulletin municipal n°46 - Lutterbach
Voir - Bibliothèque municipale de Senlis
Revue municipale en PDF - Grandvillars
Le Service Municipal de Santé - Belfort