Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 3. MEDI AMBIENT En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 152 queixes. 53 3. 1. L’ENQUADRAMENT DEL DRET La Constitució espanyola estableix que tothom té dret a disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i que els poders públics han de vetllar per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient i que la Llei ha de fixar sancions penals o, si escau, administratives per als qui violin aquestes disposicions. També la Constitució reconeix el dret a la protecció de la salut i estableix que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives. L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a la protecció davant les diferents formes de contaminació, d’acord amb els estàndards i els nivells que determinen les lleis i que totes les persones tenen dret a accedir a la informació mediambiental de què disposen els poders públics. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA D’altra banda, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat vincula l’Ajuntament a garantir als ciutadans i ciutadanes el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre el desenvolupament econòmic i l’equilibri ambiental, alhora que s’ha de preveure que les autoritats municipals executin totes les accions necessàries per tal que tots els ciutadans i ciutadanes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat, i per tal que siguin consultats sobre les modificacions que el puguin alterar. 3. 2. QUEIXES SOBRE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA La regulació de la protecció d’aquest dret està contingut a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que atorga als municipis la inspecció i el control de la contaminació acústica provocada per les activitats, els comportaments ciutadans, la maquinària i els vehicles de motor. A Barcelona l’Ordenança del medi ambient, de 2 de maig de 2011, regula els drets i deures de les persones a la ciutat de Barcelona en relació amb el control de la contaminació acústica. 54 La contaminació acústica continua sent un dels principals motius de queixa a la Sindicatura, en total aquest any s’han rebut 66 queixes referents a aquest tema i és per això i perquè és un dels factors que més afecten la salut de les persones que aquest any també s’ha iniciat una actuació d’ofici per conèixer i estudiar els programes preventius en aquesta matèria aplicables a la ciutat. De la tipologia de queixes rebudes podem destacar, a part de les habituals referents al soroll provocat pel desenvolupament de l’activitat als locals de pública concurrència i les motivades tant pel soroll com per les vibracions de les instal·lacions de condicionament climàtic i d’extracció de fums, totes les que ens han fet arribar referents a mitjans de transport (augment del trànsit de vehicles en l’entorn de les “superilles”, circulació de motocicletes ultrapassades de revolucions, increment de la presència d’helicòpters sobrevolant la ciutat, percepció del pas dels ferrocarrils i fins i tot la queixa referent a la sirena de les ambulàncies). Un altre tipus de queixes rebudes han estat totes aquelles que tenen una relació directa amb actes d’incivisme i la mala INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach