Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA educació d’aquelles persones que les provoquen, com ara les produïdes per la simple relació de veïnatge, per l’activitat turística realitzada en habitatges, per presència de determinats col·lectius a l’espai públic i més assíduament a les places i també en solars ocupats, etc. Finalment és important comentar altres queixes que s’han tramitat, com les referents als cops que emeten per fer notòria la seva presència els repartidors de gas butà contra les bombones que porten, els concerts que s’organitzen per motius de diferents festes a l’aire lliure, les produïdes per obres tant en edificis com a la via pública i els gossos que els seus propietaris deixen bordar sense cap tipus de consideració ni al veïnat ni als animals. Durant l’any 2016 s’han estimat un total de 21 queixes referents a contaminació acústica i la majoria d’aquestes queixes s’han estimat per manca de diligència tant en l’atenció de la denúncia (primera inspecció de comprovació de les molèsties o visita prèvia) com en la tramitació dels expedients incoats un cop comprovades les molèsties. Aquesta Sindicatura creu convenient remarcar que els districtes d’on s’han rebut més queixes han estat Sants-Montjuïc i l’Eixample, per aquest ordre, i que possiblement un dels factors que han pogut contribuir a aquest fet ha estat la infradotació d’efectius d’inspecció de què disposen els districtes mencionats. 55 Quant a les conclusions derivades de les decisions dictades sobre contaminació acústica aquesta Sindicatura es reafirma en la manca d’eficiència (diligència en la tramitació dels expedients) i també d’eficàcia (quan en una visita prèvia no es perceben sorolls però, tot i així, es realitza una segona inspecció amb mesura sonomètrica inclosa només a l’efecte de disposar d’una prova objectiva per tancar l’expedient sense aprofundir en les circumstàncies concurrents) dels serveis de llicències i inspecció dels districtes. Quan hi ha una queixa per molèsties de sorolls, la primera inspecció (anomenada visita prèvia) és bàsica i ha de ser gairebé immediata per tal de poder prioritzar les denúncies en funció de la seva urgència (intensitat, durada en el temps de la molèstia i nombre de persones afectades); també aquesta visita prèvia serveix per descartar totes aquelles denúncies no fonamentades. Com a exemple cal esmentar el cas d’una senyora de Ciutat Vella, d’edat avançada, que es queixava insistentment i a qui la nostra assessoria va visitar davant l’estat d’angoixa que presentava; el resultat va ser que al seu pis no es percebia absolutament cap soroll ni vibració i així se li va manifestar des de l’assessoria i també es va contactar amb els serveis socials per poder fer un seguiment del cas, ja que INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA es va comprovar que aquesta senyora vivia sola i gairebé no tenia ningú amb qui parlar; el Districte, en canvi, el que va fer després d’haver realitzat la visita prèvia va ser programar una segona inspecció en horari nocturn per realitzar unes mesures sonomètriques que va encarregar a una empresa externa, amb el càrrec econòmic que això comporta i la confusió que li va ocasionar a la senyora interessada, ja que en cap moment va ser informada que no es constataven les molèsties. Aquesta Sindicatura considera que el personal que realitza les inspeccions ha d’estar prou disposat per poder informar quan una molèstia no es percep i oferir altres recursos més adients a les persones denunciants que ho necessitin; d’aquesta manera es podria atendre més ràpidament altres queixes que segurament requeriran d’aquests mesuraments. Com a recomanacions generals en matèria de contaminació acústica insistim en la rapidesa en l’atenció i la tramitació de les queixes, la importància de les visites prèvies des de la casa de la persona denunciant per tal de comprovar les molèsties, i tornem a insistir, com ja vam fer l’any 2015, en l’adopció de mesures cautelars en aquells casos que sigui necessari per tal d’evitar la molèstia mentre es cerca la solució tècnica a la problemàtica de soroll i/o vibracions. Quant a les molèsties que generen els concerts organitzats amb motiu de revetlles i festes populars a la ciutat i de les quals ja es va fer ressò la Sindicatura en l’informe de l’any 2015, a part de l’aplicació de mesures preventives per evitar possibles molèsties, cal afegir que, amb relació a les recomanacions fetes al desembre de 2015 sobre el concert de les festes populars de la Mercè als carrers Rosselló-Cartagena, l’Institut de Cultura de Barcelona va contestar a la síndica de greuges que s’havia decidit suprimir definitivament el concert. La qüestió suscitada amb relació a aquest concert, durant l’any 2016, s’ha reproduït en decisions de la síndica de greuges per activitats lúdiques desproporcionadament sorolloses a la plaça de la Concòrdia, al Districte de les Corts; al barri de Can Porta, al Districte de Nou Barris, i a la plaça de Can Fabra, al Districte de Sant Andreu, sense que s’observi en els responsables municipals una actitud decidida per afrontar aquests conflictes en el sentit apuntat per la síndica de greuges en les seves decisions. 56 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach