Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 3. 3. QUEIXES SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, LLUMINOSA I ALTRES IMMISSIONS AMBIENTALS La Llei estatal 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, atorga a les comunitats autònomes i, si és procedent, les entitats locals la competència en l’adopció de les mesures d’inspecció necessàries per garantir-ne l’acompliment. L’Ordenança del medi ambient de Barcelona, de 2 de maig de 2011, regula els drets i deures de les persones a la ciutat de Barcelona en relació amb la protecció de l’atmosfera i el control de la contaminació per agents físics. La contaminació atmosfèrica és una problemàtica que va en augment a la majoria de les ciutats desenvolupades i que a Barcelona ja ha arribat a uns nivells preocupants, per aquest motiu aquest any s’ha iniciat una actuació d’ofici per tal d’avançar en el coneixement i estudi dels indicadors de contaminació atmosfèrica a la ciutat i els programes preventius consegüents. A banda, per aquesta matèria s’han rebut un total de 8 queixes específiques més que s’han tramitat en l’apartat de contaminació acústica ja que es referien a tots dos tipus de contaminació. 57 Les queixes rebudes fan referència a molèsties produïdes per sistemes d’extracció de fums d’aparcaments i de locals de pública concurrència, molèsties produïdes per la realització d’obres sense mesures de protecció i molèsties en general per l’augment de la circulació de vehicles en tota la ciutat i molt especialment en els carrers de l’entorn de la “superilla” del Poblenou; aquesta darrera és una de les queixes rebudes recentment a la Sindicatura i, per tant, encara pendent de resposta. De les conclusions derivades de les decisions en podem extreure les recomanacions generals en aquesta matèria, que són les següents: en els casos de denúncies concretes, la inspecció al pis de la persona denunciant per tal de comprovar les molèsties in situ i perquè no succeeixi com en el cas d’una de les queixes rebudes des del Districte de Sants-Montjuïc en què el Departament de Llicències i Inspecció només va inspeccionar l’activitat causant de les molèsties però mai va arribar a anar a casa del veí que patia les molèsties per corroborar-les i així posteriorment poder fer el corresponent requeriment a la titularitat del local; i quant a les molèsties per la realització d’obres és importantíssim que l’Ajuntament garanteixi no només l’acompliment dels horaris permesos sinó també INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA que es disposi de les mesures oportunes per evitar que l’emissió de les partícules en suspensió no excedeixi els valors límits establerts. 3.4. QUEIXES SOBRE LA NETEDAT, EL REG I LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada per l’Ajuntament de Barcelona, estableix que les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precaució, polítiques de prevenció de la contaminació i de gestió, reciclatge, reutilització i recuperació dels residus. Existeix un document municipal que recull els criteris tècnics per a la instal·lació d’elements, mobiliari i accessoris per a la gestió de residus i neteja viària. Entre aquests criteris, destaquen els següents: no es poden posar contenidors davant d’escales de veïns en voreres inferiors a 4 metres, preferiblement s’han de buscar espais on no hi hagi habitatges (places, solars, cases deshabitades, etc.), situar-los preferiblement sempre en calçada i en carril d’estacionament, evitar al màxim posar-los sobre la vorera, etc. 58 La ubicació dels contenidors de recollida d’escombraries ha estat el principal motiu de queixa d’aquesta matèria en aquest exercici, a part de les molèsties que produeixen els camions que fan la càrrega i descàrrega dels contenidors. També s’han recollit queixes referents a la brutícia que presenta l’espai públic, molts cops a causa de les deposicions dels animals de companyia (gossos), dels quals parlarem en l’últim apartat d’aquest capítol. Podem extreure de les conclusions de les decisions dictades en aquesta matèria la recomanació general per tal de millorar el servei d’estudiar la possibilitat de canviar periòdicament la ubicació dels contenidors d’escombraries per tal de que no siguin sempre i a perpetuïtat els mateixos veïns i veïnes els que hagin de patir les molèsties d’olors, soroll i brutícia que normalment generen, a part d’anar fent un seguiment continuat per tal de preveure d’altres possibles ubicacions més satisfactòries. La Sindicatura creu que s’han de tenir en compte, en aquest aspecte, totes les indicacions que els veïns i veïnes afectats puguin aportar ja que són els que més coneixen el comportament de les persones usuàries dels contenidors d’escombraries. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4