Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 3.5. PARCS I JARDINS, PLATGES, ARBRAT I AIGÜES La Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat estableix que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat que garanteixi una relació harmoniosa entre l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les estructures destinades a usos col·lectius. Durant l’any 2016 s’ha iniciat una actuació d’ofici per tal d’avançar en el coneixement i estudi de la qualitat de l’aigua de consum humà i dels programes preventius consegüents i conèixer la seguretat de la xarxa de salubritat de les aigües freàtiques i residuals. De la resta de queixes rebudes referents a aquesta matèria destaquem les referents a les àrees d’esbarjo per a gossos i les àrees denominades pipicans. La Sindicatura, després de fer un seguiment del funcionament d’aquests espai d’esbarjo, ha observat que hi ha força ciutadans que en fan ús ben entrada la nit, quan la majoria de veïns i veïnes ja està dormint o a punt de fer-ho i quan més necessari és el silenci per poder descansar adequadament, per aquest motiu, i tot i que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania, com ara l’emissió de crits, cants, sons, i qualsevol altre tipus de soroll, en especial en horari nocturn, l’Ajuntament, per tal de millorar la convivència, pot regular, mitjançant decret d’Alcaldia, el règim d’ús d’aquests espais establint una limitació horària, i així li ho ha fet saber la síndica de greuges en la seva decisió darrera. Pel que fa a l’estat de neteja d’aquestes àrees que també ha estat motiu de queixa en cap cas s’ha constatat deixadesa municipal, considerant-se correcta l’actuació municipal en termes d’higiene. 59 Una altra queixa que cal remarcar, que va entrar el mes de juny de 2015, quan uns alumnes de la Zona Escolar Rural (ZER) Baridà-Batllia, del municipi de Martinet, van visitar les oficines de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la síndica de greuges els va rebre i els va explicar quines són les funcions i la forma de treball de la institució, és la següent: els alumnes van comentar que en la seva visita a Barcelona van anar a les platges de la ciutat, on van observar brutícia a la sorra, llaunes, polseres, guants de làtex, mitjons, encenedors, pintaungles, vidres.... Van decidir fer un escrit i demanar la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA intervenció de la síndica de greuges. Era també una oportunitat per col·laborar en la millora de la ciutat i per comprovar en la pràctica el funcionament de l’Administració pública. Seguint el procediment ordinari, el 10 de juny de 2015 la síndica de greuges va demanar informe sobre els serveis de neteja i manteniment de les platges a la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans. Desprès d’1 any i 6 mesos, el 22 de desembre de 2016, i 5 reclamacions, es va rebre la informació demanada. La decisió final sobre la queixa ha estat estimar-la en part ja que els mitjans mecànics i humans que es dediquen a la neteja i el manteniment de la platja es poden considerar suficients, tot i que s’ha fet la recomanació de reforçar, si scau, els equips de repàs diari del seu estat, inclús fora de la temporada ordinària de bany. En aquest cas, però, volem fer èmfasi amb el fet injustificat del retard d’un any i mig a donar resposta a la petició de la síndica de greuges. Aquest fet equival, en la pràctica, a una manca de resposta i col·laboració de l’Ajuntament amb la síndica de greuges per dur a terme el mandat de defensa dels drets de la ciutadania que el mateix Ajuntament li ha encomanat.. Evidentment, sigui quin sigui el resultat final d’aquesta actuació, els alumnes han resultat defraudats en aquestes expectatives. Realment han estat espectadors i protagonistes de quin és el funcionament real de l’Administració pública, almenys en aquest cas. 60 3.6. ANIMALS DE COMPANYIA I LLIURES ABANDONATS L’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals estableix les cures que s’han de complir amb els animals de companyia: “Anar lligats per mitjà d’un collar o arnès i una corretja que no ocasionin lesions a l’animal, llevat de les zones especialment indicades per al lleure dels animals de companyia, així com en aquelles vies i zones, en horaris determinats, que siguin establertes per decret d’Alcaldia. A les zones especialment indicades per al lleure dels animals de companyia, poden anar sense lligar. A les zones establertes per decret d’Alcaldia en horaris determinats, els animals poden anar sense lligar sempre i quan restin al costat de la persona propietària o conductora i sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les seves ordres verbals i es disposi del carnet de tinença cívica responsable.” INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4