Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA No obstant això, la disposició transitòria quarta diu: “1. Mentre no entri en vigor el decret d’Alcaldia que esmenta la disposició final cinquena, (la que estableix que en un termini de divuit mesos per decret d’Alcaldia s’han de fixar els espais de la ciutat reservats als animals de companyia) no resulta d’aplicació l’obligació regulada a l’article 24.2.b), tant als espais que s’hi esmenten com als espais verds, sempre que els animals de companyia restin al costat del seu amo o conductor, sota el seu control visual i estiguin educats per respondre a les seves ordres verbals i, en conseqüència, aquests supòsits excepcionals no seran sancionables. 2. Durant aquest mateix període, en els parcs urbans és d’aplicació l’article 24.2.b) d’aquesta ordenança i es consideren espais reservats per als animals de companyia aquelles àrees actualment senyalitzades.” Durant l’any 2016 s’han registrat diverses queixes en matèria d’animals de companyia i que afecten la meitat dels districtes de la ciutat; concretament s’han rebut queixes referents a la presència de gossos potencialment perillosos que circulen lliurement i sense morrió a la plaça Joan Coromines, de Ciutat Vella; al barris de la Font d’en Fargues i del Guinardó; al barri del Coll, al parc de l’Espanya Industrial, i al barri de la Verneda i la Pau. Totes aquestes queixes també fan referència a la brutícia que generen els excrements d’aquests animals i que en ocasions les persones propietàries dels animals no recullen. 61 Aquesta Sindicatura és conscient que l’ús dels espais públics per part dels animals de companyia en conducció lliure per part dels seus responsables pot ocasionar molèsties i ensurts a la resta de persones. Si bé l’Ajuntament és el responsable de mantenir en condicions dignes l’espai públic i assegurar l’ús equilibrat i universal per part dels ciutadans, no és menys cert que en conflictes com els descrits en les queixes anteriors, la bona disposició i el sentit cívic i comunitari de les persones responsables dels gossos, resulta condició necessària per mantenir l’espai públic en condicions de dignitat i que tothom el pugui gaudir lliurement i d’una manera tranquil·la. En ocasió d’altres queixes presentades per motius anàlegs i abans de l’aprovació de la vigent Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, la síndica de greuges es va manifestar favorablement al fet que els gossos fossin conduïts lligats als carrers i en aquells espais on poguessin interferir amb les persones. Aquesta condició de conducció dels animals INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA de companyia va ser assumida per l’esmentada Ordenança, si bé per a la seva plena exigència l’Ajuntament es va concedir 18 mesos de termini per definir els espais de la ciutat per a la lliure circulació de gossos i el manual operatiu de l’Ordenança. Els 18 mesos van finalitzar el passat mes de març sense disposar encara d’aquests instruments i, per tant, des de la Sindicatura s’ha valorat que s’ha produït un greuge i que l’actuació de l’Ajuntament no ha estat ajustada a dret ni eficaç per no acomplir amb els terminis establerts per a l’aplicació de l’Ordenança. Una altra queixa que s’ha rebut i de la qual, malgrat les reclamacions fetes per la Sindicatura, encara no s’ha tingut resposta a la petició d’informe feta el 7 d’abril de 2016 és la referent al funcionament del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, concretament aquesta queixa és sobre la coordinació del voluntariat i la coordinació del mateix centre; els representants de diferents associacions que subscriuen la queixa denuncien el tracte rebut per part dels responsables de la coordinació del voluntariat de la gossera i la manca de transparència en la gestió del centre, així com l’insuficient benestar animal tant per als gats com per als gossos que hi tenen. D’altra banda, s’ha constatat l’incompliment generalitzat d’una manca de morrió obligatori en l’accés de gossos al metro. 62 Com a recomanació general en aquesta matèria, i per tal d’incrementar les actuacions adreçades a sensibilitzar les persones propietàries d’animals domèstics de les seves obligacions i responsabilitats, tant pel que fa als animals com en relació amb garantir les normes de convivència entre els ciutadans i ciutadanes, la Sindicatura proposa el desenvolupament urgent i immediat de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, i el control del compliment de la normativa d’accés de gossos al transport públic. * INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4