Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA que en anys anteriors, facin referència majoritàriament a casos o situacions particulars, el seu estudi, així com les recomanacions que se’n deriven, té abast sobre el conjunt de la població en major o menor grau. En aquest mateix sentit, hem d’assenyalar que algunes problemàtiques detectades, bé d’ofici o a instància de particulars, atenent l’interès general, han derivat en actuacions d’ofici, com és el cas de l’ús de la bicicleta o l’estudi sobre les mesures de retirada de vehicles per part de la grua municipal. 4.1. MARC JURÍDIC L’ Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que les administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat dels serveis públics, amb independència del règim de prestació. En concret, l’article 48 disposa que els poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i que garanteixen l’accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, així com han d’impulsar de manera prioritària les mesures destinades a l’increment de la seguretat viària i la disminució dels accidents de trànsit, amb una incidència especial en la prevenció, l’educació viària i l’atenció a les víctimes. També defineix la circulació, els serveis de mobilitat i la gestió de transports de viatgers municipals com a competències pròpies dels ajuntaments, tot i que en el cas de Barcelona l’article 90 de la Llei de la Carta Municipal de Barcelona (CMB) disposa que la coordinació del servei de transports urbans correspon al Consorci Autoritat del Transport Metropolità (ATM), participat pel mateix Ajuntament entre altres entitats (com ara, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)). 65 La mateixa CMB estableix que l’ordenació del trànsit de les persones i vehicles, així com la vigilància i les sancions de les infraccions en vies urbanes, són competència pròpia de l’Ajuntament. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA L’article XX de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ratificada pel Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, reconeix el dret a tenir mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, s’han d’afavorir transports públics accessibles a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans, i s’ha de controlar el tràfic automobilístic i garantir la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient. En el mateix sentit es pronuncia l’article 32 de la carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de Barcelona (CC-DDB), on es reconeix que totes les persones tenen dret a un sistema de mobilitat pública i privada, i a un transport públic, de qualitat i accessible que permeti arribar a totes les zones residencials, comercials i industrials, així com als punts d’interès general del municipi, i afegeix que aquest sistema ha d’afavorir el desplaçament en mitjans poc contaminants. També disposa la CC-DDB que l’Ajuntament té el deure d’establir una ordenació de la circulació i de l’estacionament dels vehicles de motor compatible amb l’ús de les vies i les places per als vianants i ciclistes. Més enllà del marc legal generalista, cal tenir en compte les diferents normatives específiques que regulen i estableixen el funcionament i l’ús del transport públic (Llei ferroviària, Llei d’ordenació dels transports terrestres, Llei del transport de viatgers per carretera, lleis de mesures fiscals, financeres i administratives que modifiquen les anteriors), així com els reglaments propis dels diferents mitjans de transport i les disposicions de l’ATM en relació amb les condicions d’ús dels títols de transport integrat, entre d’altres. 66 Pel que fa la circulació, el marc de referència és la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i en l’àmbit local, l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles a Barcelona, l’Ordenança fiscal 3.12, que defineix les taxes i les condicions de l’estacionament regulat, així com el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach