Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 4.2. TIPUS DE QUEIXES PRESENTADES 4.2.1. Transport públic col·lectiu operat per TMB. Les problemàtiques i demandes d’intervenció reiteren problemàtiques exposades els darrers anys. a) Disconformitat per l’exigència de la percepció mínima o per la deficient informació derivada d’aquest procediment Tot i les modificacions introduïdes en els articles 52 i 53 de la Llei 7/2014, de mesures fiscals, financeres i administratives, atenent recomanacions emeses des d’aquesta Sindicatura, que van permetre la introducció d’un termini de 48 hores per acreditar el compliment de les condicions d’ús dels títols de transport, segueixen presentant-se queixes però en menor mesura. Sovint el greuge deriva de la inadequada informació ja que molts ciutadans i ciutadanes intervinguts expliquen que no van continuar cercant el títol de transport en el moment de ser objectes d’un control per les expectatives generades pel personal d’intervenció, en informar-los que seria retirada l’exigència de la mal anomenada “percepció mínima”, de 100 euros d’import, per mitjà de la presentació d’al·legacions acompanyades del títol; aquesta informació és perjudicial per al viatger intervingut ja que és criteri de l’empresa operadora no admetre a posteriori la presentació dels títols de transport. Això impossibilita acollir-se al pagament d’import reduït. Es continua posant de manifest, sobretot a TMB, la manca de suport documental informatiu sobre la tramitació dels expedients de percepció mínima i el fet que la butlleta que es lliura en el moment de la intervenció és de difícil lectura i comprensió per a molts viatgers. 67 b) Sobre el coneixement de les condicions d’ús del transport públic, tot i que semblen haver millorat, segueixen havent-hi aspectes, com ara la limitació a dues hores de temps d’estada a l’interior de la xarxa del ferrocarril, que segueixen sent força desconegudes i poc divulgades per l’empresa operadora. La ubicació de botigues i establiments de restauració a l’interior de la xarxa ferroviària dóna lloc reiteradament a situacions equiparades a l’ús indegut del transport públic amb l’exigència de “la percepció mínima” corresponent. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA De totes maneres cal assenyalar que aquesta Sindicatura és plena defensora del control de l’ús fraudulent del transport públic i que centra les seves demandes en aquelles situacions que precisament, com el cas exposat, no deriven d’accions intencionades i que poden generar indefensió del viatger de bona fe. c) Queixes relatives a l’atenció rebuda per part del personal de TMB (conductors, personal d’estació, punts d’atenció), sobretot quan ha generat a la persona interessada un increment de gestions o desplaçaments que es podrien evitar, per exemple per a la realització de bescanvis de títols de transport. Les incidències produïdes, per exemple, en la validació de títols que pertanyen a la xarxa de transport integrat no poden ser resoltes en qualsevol de les operadores que presten serveis a la xarxa. Tampoc es dóna resposta contrastada de manera suficient per part de TMB a les queixes derivades de tractes o comportaments presumptament incorrectes efectuats pel personal vers els passatgers. d) Queixes relatives a les condicions d’ús dels títols de transport. Tot i que s’ha anunciat l’augment de l’edat d’ús de la T-12 fins els 16 anys, recomanació efectuada per la Sindicatura i presentada en l’informe del darrer any, resta per resoldre la millora de la gestió de l’emissió del títols i estudiar les condicions de la nova ampliació perquè sigui equitativa, l’emissió de duplicats en cas de pèrdua i sobretot de sostracció del títol, ja que el seu titular resta com a mínim un mes sense poder fer ús del dret ja reconegut d’ús del transport públic, ja que, a més d’abonar novament les despeses d’emissió, no es facilita cap títol provisional. 68 En aquest sentit, també s’ha de comentar que segueixen sense resoldre’s els problemes derivats de la pèrdua de la T-Jove o altres títols personalitzats, ja que no es permet l’emissió d’un duplicat pel fet de no poder anul·lar-se l’anterior. Semblava que la propera implementació de la T-Mobilitat podria donar sortida a aquestes problemàtiques però l’endarreriment de la implantació implicarà la continuïtat de les problemàtiques exposades. e) Actuació d’ofici en ocasió d’una gran avaria a les línies 9 i 10 del metro Menció especial mereix que durant l’any 2016 s’ha conclòs l’actuació d’ofici que va ser oberta per la Síndica de Greuges de Barcelona arran de l’avaria de les línies 9 i 10 del metro ocorreguda el 21 de maig de 2015, en interès de la mobilitat i d’un servei correcte INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Bulletin municipal d'information - Berstett
Le Magazine d'Information Municipale
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's