Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA i segur per als viatgers. La fallada del sistema ATS (supervisió automàtica de trens) va provocar l’aturada automàtica de 7 trens que circulaven en aquell moment per les línies assenyalades, la manca de coneixement des del centre de control de les seves posicions, manca de comunicació a l’interior i altres incidències en les línies 1, 5 i 11 van fer necessari evacuar els seus passatgers (entre 250 i 300 persones), a través de les portes d’emergència, itineraris segurs dels túnels i les estacions, realitzant trajectes d’entre 120 a 1.400 (?) metres en funció de la localització. Els passatgers van rebre informació per la megafonia interna del tren i van haver d’esperar uns 40 minuts. Com que es tracta de trens de conducció automàtica i les seves portes van quedar obertes no es va poder restablir el servei fins a revisar a peu que no restava cap persona per l’interior dels túnels i accessos, per la qual cosa van quedar afectades per la manca de servei unes 1.500 persones. A banda del cost econòmic que l’avaria va significar per a TMB (uns 23.800 euros), i l’afectació als passatgers, als quals es va lliurar un bescanvi per rescabalar l’import del viatge no finalitzat, es van posar de manifest riscos en relació amb la seguretat d’aquestes línies per a les persones usuàries i per als ocasionals equips d’intervenció. L’estudi sobre la incidència produïda per l’avaria de les línies 9 i 10 del metro arran de la informació facilitada ha evidenciat que TMB no va ser prou eficient per prevenir el risc que van patir els viatgers el dia de la incidència a les línies 9 i 10 a la tarda del 21 de maig de 2015, que la gestió de la incidència tampoc no va ser tractada de manera prou eficaç, i que en la seva millora han de participar les diferents administracions responsables del servei. Ara bé, pel tipus d’activitat, línies ferroviàries de transport metropolitanes, TMB ha d’acomplir amb la regulació del Decret 30/2015, sobre l’obligació d’autoprotecció en protecció civil (garantir condicions de les estacions, compliment de les mesures del pla d’autoprotecció homologat i disposar dels mitjans mínims corresponents). 69 Aquesta Sindicatura va concloure que TMB no va ser prou eficient per a la prevenció del risc del passatge. I en la resolució d’aquesta intervenció d’ofici va recomanar: - a la representació municipal a TMB que vetllés per tal que la companyia acompleixi les obligacions del Decret 30/2015 i adoptés les mesures per al compliment de les obligacions definides al seu article 4 per evitar que es torni a produir un perjudici com el causat el dia de la incidència i que adopti mesures urgents s i immediates per evitar INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA riscos afegits evidents per mancances en les comunicacions internes i la tramesa d’informació durant situacions d’emergència en les línies de metro; - a la Regidoria de Mobilitat que adoptés les mesures de seguiment necessàries per tal que la ciutadania tingui garantida la seguretat en el transport del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. f) Altres queixes puntuals s’han referit a la implementació de la xarxa ortogonal d’autobús, les molèsties per soroll produïdes pels motors dels autobusos en les parades d’origen i final de les línies, l’afectació sobre els viatgers de la vaga del metro, la seguretat en el transport, que són en el moment del tancament del present informe objecte d’estudi o seguiment i l’accés al metro de gossos sense morrió. També la caducitat dels títols de transport tot i no haver-se produït cap canvi de les tarifes vigents, en aquestes queixes es planteja la confusió que genera la data d’aplicació ja que al dors del títol s’especifica que caducaran als dos mesos del canvi de tarifes, i 3 mesos en el cas de títols trimestrals; per aquest motiu des de la Sindicatura es va instar la representació municipal a l’AMB i ATM la substitució d’aquesta indicació per una de més clara que no perjudiqui el viatger de bona fe que sap que no s’ha produït el canvi de tarifes i creu que en conseqüència el títol continua sent vàlid. 70 4.2.2. Sistema de transport públic individual amb bicicleta Bicing. Segueixen presentant-se queixes vinculades al tractament, el seguiment, la manca de resposta o d’assumpció de responsabilitats arran d’accidents soferts per usuaris del servei Bicing, així com l’ús indegut del servei derivat dels problemes de verificació del correcte ús del servei, sobretot en relació amb la devolució de la bicicleta i la verificació del correcte ancoratge, també un cas de no reconeixement de responsabilitat en accident pel mal estat de la bicicleta 4.2.3. Circulació i estacionament de vehicles a) El procediment sancionador. Com els darrers anys, la major part de les queixes presentades fan referència a les infraccions en matèria d’estacionament i circulació, amb especial incidència a raons de procediment més que al fons. En aquest sentit, cal destacar que, que no sempre s’acata per part de la ciutadania la potestat sancionadora i de control que exerceix l’Administració, i que sovint es generen més queixes per la sensació d’indefensió que es produeix derivada de la manca de resposta dels escrits INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach