Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d’al·legacions i recursos, de la manca d’acreditació suficient dels fets en què es fonamenta la infracció fent ús –i en ocasions abús– del principi de presumpció de veracitat dels actes derivats dels agents de l’autoritat, i pels problemes recurrents derivats del procediment de notificació. Segueix sobtant que la tasca que es realitza per a la recerca de domicilis que permetin una òptima notificació de les sancions quan ja es troben en fase executiva de pagament no pugui efectuar-se en un primer moment, fet que permetria a la ciutadania la presentació d’al·legacions i/o la possibilitat d’acollir-se al pagament d’import reduït. En conseqüència, com ja s’ha dit i posat de manifest els darrers anys, segueixen vigents les recomanacions derivades de l’actuació d’ofici que en matèria de notificacions aquesta Sindicatura va emetre l’any 2012 i reiterat en els successius informes anuals. b) Les actuacions del servei municipal de grua. Diverses persones s’han adreçat a la síndica de greuges en considerar-se perjudicades pel que han considerat actuacions injustificades o desproporcionades de la grua municipal. Davant el dubte sobre si reclamacions o disfuncions responien a accions esporàdiques o puntuals o responien a pràctiques habituals i tenint en compte la importància d’aquest servei atesa la seva contribució al manteniment de la correcta mobilitat a la ciutat i l’ús equitatiu de l’espai públic, l’anàlisi d’aquesta problemàtica ha derivat en una actuació d’ofici, que resta a l’espera de la recepció d’una part dels informes demanats. 71 En alguns casos, cal dir que fins i tot la retirada del vehicle ha tingut com a cloenda la seva destrucció, i s’ha detectat que aquest darrer procediment, tot i les repercussions patrimonials que ocasiona, no està dotat de les mateixes garanties que la tramitació i gestió de la suposada infracció que l’ha originat, sobretot a l’efecte de notificació dels actes. c) L’estacionament de motos a la vorera també ha estat objecte de diferents queixes presentades per ciutadans i ciutadanes molests per la manca d’actuació davant les reiterades infraccions i les molèsties i perjudicis que es produeixen, sobretot per l’ocupació de l’espai dels vianants. Per aquest motiu, i atenent l’interès general, aquesta temàtica serà objecte d’una actuació d’ofici l’any 2017. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 4.2.4. Vialitat i senyalització a) Ús de la Bicicleta. La Sindicatura ha anat copsat la preocupació que l’ús de la bicicleta genera entre els diferents agents implicats (vianants, conductors de vehicles de motor i els mateixos ciclistes). En essència, els vianants senten vulnerats els seus drets de desplaçament pacífic per la ciutat i contemplen reiterades infraccions comeses pels ciclistes sense que s’evidenciï una acció correctora per part de l’administració, cosa que dificulta admetre i assumir l’aposta i la inversió feta per part de l’Ajuntament per l’ús d’un mitjà de transport que tot i els indubtables beneficis no pot ser considerat ni generalista ni d’ús universal. Per aquest motiu, des de la Sindicatura, l’any 2014 es va endegar una actuació d’ofici, que ha pogut concloure aquest any, moment en què finalment s’ha disposat de la documentació sol·licitada, per revisar i actualitzar les recomanacions emeses des d’aquesta institució arran d’un estudi efectuat l’any 2011. S’ha pogut constatar la tendència a l’alça de l’accidentalitat vinculada a l’ús de la bicicleta. Alhora, l’any 2015, per primer cop, es va invertir la tendència a l’alça del nombre de sancions imposades al col·lectiu de ciclistes. D’altra banda, tot i que s’ha incrementat la xarxa viària per a bicicletes, una gran part de la via pública segueix sense estar adaptada per a la circulació d’aquests vehicles, de manera que encara és difícil fer compatible l’ús de la bicicleta amb els vianants i altres vehicles sobretot quan es produeixen punts de coincidència obligada, com per exemple en les zones d’espera de pas per al creuament de carrers, parades d’autobús, i el perill que representa la implantació de carrils bidireccionals en carres d’un únic sentit de circulació, sobretot per als vianants que no respecten els semàfors o per als ciclistes que tampoc ho fan, i en especial per a persones amb dèficit visual. La moratòria de la prohibició de circulació de les bicicletes per determinades voreres, per garantir la seguretat del ciclistes que no disposen d’una alternativa segura de circulació, no ha anat acompanyada de mesures per treballar i fomentar el compliment de les normes de circulació, que haurien d’anar destinades també a altres agents, com vianants i motoristes que també generen infraccions. 72 Les dades aportades per la Regidoria de Mobilitat, així com les extretes de l’informe sobre dades bàsiques de mobilitat 2015, confirmen la tendència a l’alça de l’accidentabilitat relacionada amb l’ús de la bicicleta. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach