Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA b) L’edat d’ús de la T-12 s’ha ampliat fins als 16 anys, coincidint amb la finalització de l’ensenyament obligatori, com havia estat proposat des d’aquesta Sindicatura, si bé hauria estat millor estendre la gratuïtat a tota la minoria d’edat, i cal millorar-ne la gestió. c) En matèria de sancions derivades d’infraccions de circulació, els problemes derivats de la pràctica de les notificacions, tot i tenir una empara en el marc regulador del procediment, i que la manca de l’efectiva notificació a l’interessat es resol per mitjà de la publicació al TESTRA, d’acord amb allò que estableixen els articles 77 i 78 de la Llei de seguretat viària, sobretot en el cas de les persones físiques l’horari de pràctica d’aquestes, sobretot als matins coincidint amb l’horari laboral més comú, incideix negativament en el resultat reeixit d’aquestes. d) Es detecta una manca d’educació viària, no atribuïble sols als vehicles de motor i ciclistes sinó també als vianants, i es dedueix de la freqüència de determinades infraccions que els controls no són efectuats de manera suficient ni adequada, als efectes de fer complir les normes en matèria de circulació per una manca de dotació suficient d’efectius de la Guàrdia Urbana, i d’accions educatives. e) Preocupa a aquesta Sindicatura que l’impuls que es vol efectuar de l’ús de la bicicleta no s’hagi produït sobre uns sòlids fonaments d’ordenació viària i de control per estalviar molèsties a vianants i prevenció d’accidents, en aquest sentit preocupa que al llarg de 10 anys encara no s’hagi arribat a disposar de carrils suficients i continus de semaforització i senyalització adequada i de llocs adients d’estacionament, o de promoció de l’assegurança de danys a tercers com a condició d’habilitació per circular en bicicleta. 75 f) La introducció de noves tecnologies per a la gestió dels serveis generalistes, com és el cas de les àrees DUM, no ha de discriminar ni perjudicar l’ús i accés als serveis. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 4.4. RECOMANACIONS A nivell general, hem observat en tots els serveis públics com la dotació de recursos humans milloraria la seva eficiència i eficàcia, a banda de la bondat d’afavorir la plena ocupació. Aquesta observació general és especialment punyent en àmbits com el control d’ordenances per la Guàrdia Urbana, el personal d’ajut i control en l’accés al transport col·lectiu. Reiterar les recomanacions que es van emetre en el marc de l’actuació d’ofici en matèria del tractament de l’ús fraudulent del transport públic, incidint en la diferenciació del frau intencionat, la informació dels procediments de control i les millores de gestió dels títols de transport. Reiterar les recomanacions efectuades des d’aquesta Sindicatura en el marc de l’actuació d’ofici en matèria de notificacions efectuada l’any 2012. Millorar la senyalització i la informació d’aquestes àrees d’estacionament als efectes que no es produeixin confusions que comportin errors involuntaris. Senyalitzar amb colors diferents les zones regulades d’estacionament de característiques diferenciades. 76 Atendre les recomanacions que en matèria d’ús de la bicicleta a la ciutat s’han presentat dins el marc de l’actuació d’ofici presentada el desembre de 2016 (expedient 14OF0034), les quals, en termes generals, pretenen reduir l’accidentalitat, afavorir el dret a la tranquil·litat dels vianants i apostar decididament per l’educació viària per recuperar el respecte de l’espai comú de confluència entre les diferents modalitats de desplaçament per la ciutat. Dissenyar campanyes informatives periòdiques destinades a: Vianants: o Recordar o donar a conèixer les normes bàsiques que s’han de complir en els desplaçaments a peu per la ciutat. o Conscienciar de la consolidació de l’ús de la bicicleta a la ciutat i les mesures específiques que cal adoptar en els espais de convivència comuna. Ciclistes: o L’ús de la bicicleta a la ciutat que permeti a totes les persones usuàries conèixer el contingut concret de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles a Barcelona i que garanteixi el compliment de les normes que regeixen la circulació cívica i responsable d’aquest vehicle. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach