Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Motoristes: o Informar de les característiques de la conducció d’aquest vehicle a la ciutat, tant pels carrers i avingudes com per les zones 30. o Recordar la prohibició de circular per voreres, places i passeigs i, en cas necessari, fer-ho a peu i amb el motor apagat. * SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Ampliar la dotació de personal en estacions de metro per millorar l’eficiència i eficàcia del control d’accés, del funcionament dels serveis i l’atenció al viatger. ‣ Reiterar les recomanacions de la sindicatura efectuades en l’expedient d’ofici 14Q0010 en matèria del tractament de l’ús fraudulent del transport públic, incidint en la diferenciació del frau intencionat, la informació dels procediments de control i les millores de gestió dels títols de transport, per dignificar el tracte als viatgers. ‣ Millorar la senyalització i la informació de les àrees d’estacionament controlat o reservat a l’efecte que no es produeixin errors involuntaris que generin expedients sancionadors. ‣ Afavorir el dret a la tranquil·litat de les persones vianants apostant decididament per l’educació viària per recuperar el respecte de l’espai comú de confluència entre les diferents modalitats de desplaçament per la ciutat. Dissenyar campanyes informatives i educatives periòdiques destinades a vianants, ciclistes i motoristes. 77 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 5. SEGURETAT CIUTADANA I LLIBERTAT CÍVICA 78 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 64 queixes. 5.1 SEGURETAT CIUTADANA Aquest any 2016, en l’apartat de seguretat ciutadana, ens hem de referir novament a queixes relatives a l’exercici de la funció policial, sobre el qual es continuen plantejant qüestions molt similars a les d’altres anys. La Guàrdia Urbana de Barcelona és titular i responsable de les funcions previstes a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, a la Carta Municipal de Barcelona i a la resta de la normativa que li sigui d’aplicació. En diverses ocasions, persones afectades per presumptes abusos d’autoritat han demanat a la síndica que intervingués davant l’actitud i el tracte mancat de respecte, rebut per INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL