Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA molts anys, lluny d’encarar les problemàtiques socials visibles a l’espai públic amb mesures constructives, es limita a aplicar penalitzacions ineficaces. En aquest sentit, volem destacar la queixa presentada per diversos veïns i veïnes d’una zona del Port Olímpic. Denunciaven conductes que suposaven un trencament de l’objectiu principal de l’Ordenança de mesures per la convivència: preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres. L’Ajuntament, en resposta a la síndica, va mencionar les actuacions dels cossos de seguretat en aquella zona, però no es va referir a altres actuacions i intervencions municipals en l’espai urbà, amb la finalitat de dissuadir l’ús incívic d’aquell espai. Actuacions que es van dur a terme i que, a parer del veïnat, havien millorat de forma substancial l’aspecte del carrer i els usos que se’n feien. Aquesta institució sempre ha defensat que les polítiques públiques que ha d’utilitzar l’Ajuntament per fer front a les problemàtiques socials han de ser de caràcter preventiu i educatiu, i no preferentment de penalització No ha pogut estar d’acord mai en el fet que s’estigmatitzi d’incíviques a persones de determinats col·lectius que pateixen greus problemes de salut mental i/o econòmics i que no es doni resposta efectiva a aquests problemes. 83 L’OMC té una naturalesa transversal, i la major part de les normes de conducta que s’hi preveuen poden tenir acollida en altres ordenances municipals. De fet, aquesta ordenança va derogar alguns preceptes de l’Ordenança de MEDI AMBIENT URBÀ, l’Ordenança de l’ús de les vies públiques o l’Ordenança de protecció i tinença d’animals, alhora que ha endurit les sancions. La transversalitat estava justificada per l’objectiu comú de convivència que persegueixen les mesures, però cal una profunda revisió i posada al dia del que hem d’entendre com a sancionable i del que hem d’afrontar exclusivament amb mesures educatives i assistencials. A hores d’ara, hem de tenir present que la Llei orgànica de seguretat ciutadana de 2015 va regular ex novo una gran part de conductes, i la jerarquia normativa obliga a aplicar-la per sobre de l’OMC, que en bona part ha quedat obsoleta, però aquella regulació orgànica deixa prou espai als ajuntaments per treballar les mesures de civisme i convivència. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Aquest any 2016, la Sindicatura ha continuat atenent ciutadans i ciutadanes que es mostraven disconformes amb l’aplicació de l’Ordenança del civisme. En alguns casos s’havien detectat irregularitats procedimentals que havien comportat la nul·litat de les actuacions. En altres casos, no s’havia tingut en consideració la circumstància de minoria d’edat de la persona infractora, i l’Ajuntament havia reaccionat a posteriori davant la intervenció de la Sindicatura de Greuges. Ja l’any 2015, el nou Govern entrant va anunciar la seva voluntat de modificar el text normatiu. En aquesta tasca han volgut comptar amb l’opinió de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que tant crítica ha estat amb aquest text des de la seva proposta inicial i que sempre ha dubtat de l’eficàcia d’aquest instrument normatiu. I en el seu informe al Plenari aquesta síndica va recomanar reconsiderar els tipus infractors, la seva gravetat i les mesures consegüents, I per tant, com que actualment està en estudi per part del Govern municipal la revisió de l’OMC, hem de reiterar com a recomanacions: 84 – Estudiar la conveniència de substituir l’OMC per un codi de bones pràctiques per a la convivència i divulgar-lo sistemàticament de forma pedagògica. – Reconduir a les ordenances sectorials els tipus infractors que regula l’OMC no inclosos en la Llei orgànica de seguretat ciutadana, amb l’exclusió de les conductes que tenen origen en una problemàtica social. – Excloure de responsabilitat infractora els infants menors de 14 anys, sense perjudici de la responsabilitat civil de pares, mares o persones tutores. – Aplicar sistemàticament i preferentment mesures educatives i de treball en benefici de la comunitat en totes les infraccions relacionades amb el civisme. – Utilitzar sistemàticament l’advertiment previ davant infraccions que són fruit del desconeixement de la norma, i l’amonestació en alguns casos com a sanció. També utilitzar el criteri de dies-multa en determinades sancions per tal que la penalització sigui equitativa i proporcionada. – Suprimir el fitxer d’antecedents de persones infractores a la convivència. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4