Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA – No incloure en la publicació de notificacions en els diaris oficials referències que permetin associar el nom de presumptes persones infractores amb incivisme. – Perseguir la reparació dels danys per incivisme en tot cas. – Posar en funcionament l’Observatori de la Convivència amb representació del Consell de Ciutat. * SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Ampliar la dotació d’efectius de la Guàrdia Urbana per a la prevenció d’infraccions administratives i penals, per a la vigilància del compliment de les ordenances municipals i per cooperar en la resolució dels conflictes privats. ‣ Reformar l’OMC: o reconduint a les ordenances sectorials els tipus infractors no inclosos en la Llei orgànica de seguretat ciutadana, i amb l’exclusió de les conductes que tenen origen en una problemàtica social; o excloent de responsabilitat infractora els infants menors de 14 anys, sense perjudici de la responsabilitat civil de pares, mares o persones tutores; o aplicant sistemàticament i preferentment mesures educatives i de treball en benefici de la comunitat en totes les infraccions relacionades amb el civisme; o utilitzant sistemàticament l’advertiment previ davant infraccions que són fruit del desconeixement de la norma, i l’amonestació en alguns casos com a sanció. També utilitzar el criteri de dies-multa en determinades sancions per tal que la penalització sigui equitativa i proporcionada; o perseguint la reparació dels danys per incivisme en tot cas; o posant en funcionament l’Observatori de la Convivència, amb representació del Consell de Ciutat. 85 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 6. ÚS I MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC 86 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 48 queixes. En l’informe corresponent a l’any 2015 es feia una reflexió sobre què és i què significa l’espai de la ciutat com el gran escenari on tenen lloc totes les diferents manifestacions del la vida en col·lectivitat: els desplaçaments, l’oci, les relacions de convivència, el negoci i la prestació de serveis públics, entre d’altres. Quan imaginem una ciutat concreta, recuperem mentalment els seus espais oberts, la vida i les activitats que s’hi desenvolupen, els seus edificis, la distribució de l’espai comú entre vianants, la presència de vehicles privats i transport públic, les activitats comercials, els espais lúdics i de descans, etc. Expressa una determinada manera d’entendre i fer ciutat i de conviure-hi. Tot plegat constitueix patrimoni públic, senyals d’identitat d’aquella ciutat concreta. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Le Magazine d'Information Municipale
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no376 • mai 2008 •magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information - Numéro 29 ... - Ville de Tulle
Bulletin municipal d'information, février 2012 ... - OPI des Tescou's
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
bulletin municipal de juillet 2012 - Cierp-Gaud
Bulletin municipal - Communauté de communes du Ségala Carmausin
magazine municipal d'information - bimestriel - juin/juillet 2003 - Joeuf