Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Regular l’ús de l’espai ciutadà comú per garantir el dret de tots i totes a gaudir-ne, resulta una tasca necessària però complexa. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ratificada per l’Ajuntament el 21 de juliol de 2000, defineix i reconeix el dret dels seus habitants a disposar d’aquest espai col·lectiu, dret que, inevitablement, comporta assumir el deure de solidaritat, és a dir, tenir en compte l’altre. A regular la complexa relació entre drets i deures s’ha dedicat l’Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona (OMC) aprovada pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona en sessió del 23 de desembre de 2005, que va néixer no exempta de controvèrsia pública i que en acabar l’any 2016 està en procés de revisió. En la seva exposició de motius es diu que l’objectiu de l’OMCB és el de preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres. L’Ajuntament, més enllà de l’activitat sancionadora derivada de la regulació, es compromet a dur a terme activitats de foment i de prestació social necessàries per promoure els valors de convivència i el civisme a la ciutat i per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin necessitar. En aquest sentit, doncs, com no podria ser d’una altra manera, l’Ajuntament ha de ser el primer a donar compliment a l’Ordenança. 87 L’objecte d’aquest informe no és oferir una anàlisi exhaustiva sobre l’ús de la via pública. En l’informe corresponent a l’any 2015 ja es donava compte de l’actuació d’ofici sobre l’ús de la via pública per part de les diferents activitats. Allà hi figuren fins a set recomanacions, sense que la síndica de greuges hagi rebut, fins aquest moment, cap comentari o resposta de l’Ajuntament sobre la seva acceptació o rebuig. Aquest informe pretén oferir una fotografia de les qüestions que al llarg de l’any han estat plantejades pels ciutadans i ciutadanes, ara en matèria d’ús de l’espai públic. Cal tenir en compte, però, que sovint amb les qüestions sobre ús de l’espai públic van adherits problemes que tenen a veure també amb altres àmbits de l’actuació municipal i per tant poden ser tractades des de diferents perspectives. Així, per exemple, l’ús d’un parc públic per part de persones sensesostre té a veure amb l’ús impropi d’aquest espai INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA però també amb el seu manteniment, amb el dret de les persones a disposar d’un allotjament digne, amb la intervenció dels equips municipals de serveis socials. O l’ús intensiu d’una plaça pública per realitzar activitats lúdiques també té a veure amb el seu manteniment, la contaminació acústica i el dret a gaudir d’una qualitat de vida digna dins els domicilis, amb l’alteració i exclusió d’altres usos, etc. Així, durant aquest any 2016 han continuat arribant queixes sobre l’ús de l’espai públic, places, bancs, parcs, per part de persones sense llar o col·lectius que utilitzen els parcs com a estada permanent i magatzem d’estris. També s’ha reclamant la intervenció de la síndica de greuges davant les molèsties, en hores nocturnes, que provoquen grups de joves o no tan joves que es reuneixen a les places per xerrar i/o beure, i fins i tot s’ha produït alguna baralla. S’han presentat queixes per disconformitat amb la instal·lació de bancs públics encarats a les finestres dels habitatges o en carrers de voreres estretes, que es converteixen en un lloc de reunió i conversa en horari nocturn, cosa que provoca, en ocasions, la brutícia i deixadesa de l’entorn. Igualment, continuem rebent queixes per la presència a l’espai públic de vetlladors de bars i restaurants que o bé obstrueixen el pas de vianants o bé en alguna ocasió s’ha eliminat un espai de descans per millorar l’emplaçament d’una terrassa. 88 Aquest any també ha estat presentada una queixa per la manca de jocs infantils adaptats per a nens amb discapacitat. De 843 àrees de joc infantil existents a la ciutat de Barcelona, només 11 són totalment accessibles i adaptades per a persones amb discapacitat. La ja esmentada Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat estableix en el seu article XXI.2 que: “Les autoritats locals garanteixen l’existència d’espais públics de qualitat oberts a tots els infants sense discriminació.” Durant el 2016 s’han presentat diverses queixes que tenen a veure amb l’ús especialment intensiu per a la celebració de festes i revetlles amb motiu no només de les festes majors del barri o de la ciutat. De manera especial cal fer menció que aquest any, segons informa l’Institut de Cultura de Barcelona, seguint la recomanació de la síndica de greuges, no s’ha celebrat el concert multitudinari amb motiu de les festes patronals de la Mare de Déu de la Mercè a la cruïlla dels carrers Rosselló-Cartagena. El concert INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4