Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA no complia amb la normativa autonòmica ni municipal en matèria de celebració d’actes lúdics en espais oberts, sobretot en allò que fa referència als límits acceptats d’immissió acústica inclús en ocasió d’esdeveniments extraordinaris. També s’ha intervingut per reclamacions similars per activitats lúdiques a la plaça Joan Corrades del Poblenou; a la plaça de la Concòrdia, del barri de les Corts, i a la plaça de Can Fabra, del barri de Sant Andreu, en aquest darrer cas amb una alta concentració d’activitats lúdiques per sobre del límit que preveu la normativa en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, que fixa un màxim de 12 activitats anuals extraordinàries en un mateix espai obert. A aquestes queixes cal afegir comentaris de ciutadans i ciutadanes rebuts a la nostra oficina, però que no han estat formalitzats com a queixa, sobre la durada, l’horari i l’elevat índex de decibels de les festes majors de diferents barris. La síndica de greuges ha continuat visitant barris de la ciutat acompanyada d’entitats veïnals per tal de conèixer, de primera mà, la situació general del barri i especialment tot allò que fa referència a l’ús de l’espai públic. Dels resultats, les impressions i les recomanacions sobre aquestes visites, s’ha donat compte als responsables càrrecs polítics dels respectius districtes. 89 En capítol 3 del títol I d’aquest informe es dóna compte, amb detall, de les visites que han estat fetes als barris de la Verneda - la Pau, la zona de la Rambla, Poblenou i Vila Olímpica. Com a resum molt sintètic en allò que fa referència a l’espai públic, es pot dir que el problema que més preocupa al barri de Poblenou és la densitat de terrasses de locals de restauració. No és aquest el cas de la Verneda - la Pau, ni al barri de la Vila Olímpica. La mateixa qüestió a la Rambla resulta molt més complexa ja que també hi concorren problemes derivats de la venda il·legal a la via pública i un elevat nombre de quioscos de premsa i d’aquells antigament dedicats a la venda d’ocells. Com a valoració general de la problemàtica de l’espai públic a la ciutat es va emetre al novembre de 2015 una resolució d’ofici, comentada ja en l’informe anterior, informe que contenia les recomanacions següents: - Control rigorós del compliment, pel que fa a les terrasses de restauració de les condicions d’ocupació de l’espai públic, especialment els requisits de superfície d’ocupació permesa. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA - Que es vetlli per tal que els itineraris de les persones vianants als espais públics i especialment a les voreres tinguin un traçat el més directe possible i sense obstacles. Es va suggerir l’harmonització de l’emplaçament de les terrasses i dels expositors autoritzats de floristeries i fruites i verdures i revisar l’oportunitat de continuar autoritzant els esmentats expositors a la via pública. - L’adequació de l’Ordenança d’ús de les vies i els espais públics, i de l’Ordenança de vianants i vehicles i del Decret d’Alcaldia de 7 de maig de 2013 sobre les prescripcions de la circulació dels vehicles de mobilitat personal. - La difusió de les condicions de circulació pels espais públics de les bicicletes i dels vehicles de mobilitat personal per tal que tant les persones usuàries d’aquests mitjans de transport com les que van a peu coneguin els seus drets i obligacions. - La revisió de les condicions d’atorgament dels llocs d’estacionament de vehicles reservats a persones amb problemes de mobilitat i a determinats col·lectius, com el personal de determinades institucions públiques i els diputats i diputades al Parlament de Catalunya, de tal manera que es persegueixi l’equitat en l’ús comú de l’espai públic. - Que, en exercici de la potestat discrecional per a l’autorització de l’ocupació temporal de l’espai públic, l’Ajuntament apliqui criteris restrictius tenint en compte la necessitat social de l’activitat, la concentració d’autoritzacions en un mateix espai i temps, i que s’eviti la llarga permanència d’autoritzacions inicialment temporals. - La prestació del servei de lavabos públics, i que es consideri el seu emplaçament majoritari a les instal·lacions de lliure accés del Ferrocarril Metropolità. La decisió es va enviar a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica i a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat amb petició expressa de resposta. 90 S’ha rebut –ja dins l’exercici 2016– una resposta només parcial a aquestes qüestions, que va ser elaborada per la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures, en la qual es diu el següent: - Sobre els vehicles de mobilitat personal, s’ha creat un grup de treball amb la finalitat de crear i definir categories de vehicles i revisar-ne les condicions de circulació. - Amb relació a l’atorgament de reserves d’estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, es limita a reproduir les condicions, ja conegudes, per a l’obtenció del dret de reserva i descriure la tramitació, però no fa cap al·lusió a la recomanació de revisió. - Sobre la reserva d’estacionament a col·lectius funcionarials (Guàrdia Urbana, Tribunal Superior, Parlament), expressament es diu que en les ordenances municipals no es preveu cap supòsit de reserva d’estacionament. Per tant, s’han de mantenir les recomanacions ja que segueixen vigents els problemes i no s’han plantejat solucions des del Govern municipal A més de les recomanacions referides corresponents a l’any 2015 i que, com ja s’ha dit, resten pendents de resposta per part de l’Ajuntament, la síndica ha fet durant el 2016 les recomanacions següents en favor de l’ús harmònic de l’espai públic: INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
#4
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Dades bàsiques de mobilitat
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach