Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA procés hauria de donar lloc, de forma imminent, a l’inici de la tasca orientada a dotar de contingut el Pla d’accessibilitat previst. Tot i que la ciutat havia comptat amb un Pla d’accessibilitat que marcava uns objectius que arribaven fins al 2006, el qual va donar pas al Pla de ciutat per a tothom, amb uns objectius més amplis, actualment Barcelona no disposa de cap eina com el Pla d’accessibilitat. D’altra banda, l’article IV de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat estableix que les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tots els ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i evitar els assentaments de caràcter excloent. També la Carta de Ciutadania. Carta de Drets i Deures de Barcelona reconeix el dret d’accessibilitat de manera transversal en matèria d’habitatge, d’educació, de gent gran i la mobilitat. En concret, en aquest darrer aspecte es reconeix que totes les persones tenen dret a un sistema de mobilitat pública i privada i a un transport de qualitat accessible. Una altra norma important per a l’accessibilitat és el Decret 97/2002, de 5 de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que regula la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, i la concreció. 95 7.2. QUEIXES 2.1. Accessibilitat urbanística i als edificis de serveis En aquest sentit, cal assenyalar, no pel volum però sí que per la seva significació, la queixa presentada en matèria d’ús de l’espai públic però amb una incidència directa en matèria d’accessibilitat, que exposa la dotació suficient de jocs infantils adaptats als parcs públics. L’estudi de la queixa va permetre a aquesta Sindicatura conèixer que la ciutat de Barcelona disposa d’11 espais a tota la ciutat de jocs i gronxadors adaptats per a menors amb discapacitat, i que s’està treballant en l’ampliació de l’àrea de jocs infantils central del Zoo de Barcelona sota criteris d’accessibilitat universal. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA L’Ajuntament va informar que havia començat a treballar en el disseny del que serà el nou Pla d’accessibilitat de la ciutat, en el marc dels requeriments que estableix la Llei 13/2014, d’accessibilitat de Catalunya. Es consideren les àrees de jocs infantils com uns espais bàsics de relació i socialització dels nostres infants, i formaran part de la diagnosi inicial i posterior intervenció, incorporant l’accessibilitat a l’entorn i als elements del joc. Ara bé, la ciutat de Barcelona, amb una població de més d’1.600.000 habitants, amb 3.191 infants entre els 0 i els 15 anys amb reconeixement de discapacitat legal, segons l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2016, compta amb un total de 843 àrees de jocs infantils, de les quals només “11 són totalment accessibles i adaptades a persones amb discapacitat, tant l’accés a l’àrea com els jocs”. Puntualment també ha estat objecte de queixa la col·locació de jardineres particulars a les voreres, les rampes de determinats carrers que generen problemes de mobilitat i l’accessibilitat a un club de natació. 2.2. Accessibilitat a l’interior dels habitatges Pel que fa a aquesta matèria no ha estat formalitzada cap queixa en el present exercici, tot i que s’han efectuat diversos assessoraments, bàsicament amb motiu dels tràmits de gestió de rampes d’accés i ascensors als edificis d’habitatges. 96 2.3. Accessibilitat al transport i estacionament de vehicles de motor 2.3.1. Pel que fa als mitjans de transport públics aquesta Sindicatura manté la seva preocupació per la dificultat d’accés a determinades estacions de metro. Les queixes recollides els darrers anys tant de la ciutadania com d’entitats per la manca d’accessibilitat en diferents àmbits, posen de manifest arreu, però molt especialment a l’àmbit transport públic, que aquesta mancança condiciona l’autonomia i l’autogestió de la vida de les persones amb diversitat funcional, i que per a elles l’evitació de la dependència d’altri esdevé un dels pilars de la igualtat, especialment en un entorn urbà. Per aquest motiu, a l’agost de 2015 la síndica de greuges va acordar l’obertura d’una actuació d’ofici amb la finalitat d’analitzar i fer un seguiment de l’adaptació dels mecanismes, documents i plans a la nova normativa, en relació amb la qual no ha estat INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL