Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA possible a hores d’ara l’extracció de conclusions per la manca d’una part de la informació que va ser sol·licitada al seu moment i que s’ha hagut de reiterar. 2.3.2. El servei públic de transport especial o “porta a porta”. Aquest és un servei que genera preocupació a aquesta Sindicatura i al qual ja s’ha referit en informes anteriors. Les darreres queixes rebudes en relació amb la gestió i el funcionament d’aquest servei fan que es mantingui la inquietud sobre la seva gestió, eficàcia i sostenibilitat. Per aquest, motiu recentment s’ha iniciat la revisió de les conclusions i recomanacions que es van publicar en un informe monogràfic l’any 2013, en què es recollien les principals incidències i dificultats i es proposaven un seguit d’actuacions. 2.3.3. Les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat. És aquest un tema reiteratiu en els informes de la Sindicatura i el que més motius de queixa genera, tant amb referència a les sancions imposades pel fet de considerar que s’han produït conductes infractores per part dels titulars de les targetes en la seva condició de conductor o dels titulars del vehicle en la seva condició d’acompanyants i que es fonamenten en el possible ús d’una còpia de la targeta d’aparcament per a discapacitats o l’estacionament en zones reservades sense cap distintiu o sense funció de càrrega i descàrrega. 97 També són presents les queixes derivades de sancions imposades per un ús fraudulent de les targetes, tema sobre el qual la síndica anteriorment ja havia sol·licitat un major control i més eficàcia. En aquest sentit, les demandes presentades reiteren en els mateixos motius i circumstàncies. D’una banda, en les targetes antigues, de vegades, és difícil discriminar si es tracta de l’original o d’una còpia. Aquesta situació no es pot donar amb les noves targetes, que disposen d’un holograma que n’impossibilita la còpia. La possibilitat que totes les targetes en vigor actualment poguessin ser renovades d’ofici i incorporessin aquest distintiu podria resoldre definitivament aquestes situacions equívoques. De l’altra, l’ús que es pot fer de les targetes d’aparcament de la modalitat no-conductor pot generar certes discrepàncies per la manca de concreció de les diferents normatives que s’hi refereixen, però que han donat lloc a sancions per part del consistori. Caldria que l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de la ciutat regulés aquest aspecte. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA En relació amb l’estacionament de persones amb discapacitat, seria necessària una previsió de futur, i una planificació acurada sobre aquest tema, atesa l’esmentada previsió del creixement del nombre de persones que en podrien fer ús. Aquesta planificació no es pot fer de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte la progressiva accessibilitat que es presumeix que ha d’incorporar-se al transport públic, així com el model de ciutat i l’ús del vehicle privat. 7.3. CONCLUSIONS La participació és bàsica per aconseguir una ciutat amb accessibilitat universal. Aquesta sols és possible a partir del consens i la posada en comú de les dificultats i les necessitats dels diferents col·lectius, prevenint situacions com les que s’han donat en diferents vies de la ciutat on la solució emprada per diferenciar els espais d’encreuament a través de determinats paviments tàctils ha suposat una barrera arquitectònica per a altres col·lectius. Les noves tecnologies estan començant a incorporar-se al món de l’accessibilitat per tal de fer més assequible la informació necessària, cosa que facilita la quotidianitat de les persones amb diversitat funcional. En aquest sentit, el desenvolupament del vessant intel·ligent de la ciutat ha de tenir present aquesta dimensió i impulsar aquelles tecnologies que promoguin la universalitat dels usos de serveis. 98 L’informe del darrer any recollia una nova problemàtica sorgida arran de l’ús d’un giny per a la mobilitat personal aparegut els darrers anys, la implantació del qual es presumeix que segueixi incrementant-se, els “scooters per a discapacitats”. Va detectar-se el buit normatiu respecte de la seva utilització als transports públics, cosa que donava lloc a diverses situacions en funció del criteri del conductor o conductora del vehicle, cosa que generaven incomoditat i confusió entre les persones usuàries de la xarxa. Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es va recomanar a la Regidoria de Mobilitat i a TMB que, en paral·lel a la formació adequada dels treballadors i treballadores en matèria d’accessibilitat, actuessin de forma coherent amb els criteris establerts a l’espera del desplegament normatiu en aquesta matèria. El mes de novembre la regidoria de Mobilitat va informar la Sindicatura de Greuges que s’havien fet arribar a TMB les recomanacions perquè en tinguessin coneixement i poguessin formar de INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

informations municipales - Mairie de Valmont
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Bulletin municipal d'information - Berstett
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Le Magazine d'Information Municipale
Bulletin municipal d'information de la mairie de Sigale - Accueil du site
Magazine municipal d'information - N°21 Février 2010 - Baccarat
Bulletin Municipal d'Informations N° 22 Décembre 2010 - Sogical
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
Bulletin d'informations Municipales - Réseau des Communes
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat