Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

WAARSCHUWING Plaats het

WAARSCHUWING Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast. Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen enz. Zo kunt u het risico op brand verkleinen. Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen). Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Stel de batterijen of apparatuur met geïnstalleerde batterijen niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht en vuur. Om lichamelijk letsel te voorkomen moet dit apparaat overeenkomstig de installatievoorschriften veilig op de behuizing worden geplaatst of correct aan de vloer of muur worden bevestigd. Alleen voor gebruik binnenshuis. Stroombronnen Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld. Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen. Aanbevolen kabels Goed afgeschermde en geaarde kabels en aansluitingen moeten gebruikt worden voor de aansluiting op thuiscomputers en/of randapparatuur. Voor klanten in Europa Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. 2 NL

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht. Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie geldt alleen voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn. Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EUwetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten. Sony Corp. verklaart hierbij dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Ga voor meer informatie naar de volgende website: http://www.compliance.sony.de/ Dit product is bedoeld voor gebruik in de volgende landen. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo 5,15 GHz – 5,35 GHz band is beperkt tot alleen handelingen binnenshuis. Deze Sound Bar is bedoeld voor het afspelen van beeld of geluid van aangesloten apparaten, het streamen van muziek van een NFC-compatibele smartphone of een BLUETOOTHapparaat. Dit systeem ondersteunt ook netwerkstreaming en schermreproductie. Dit apparaat is getest en voldoet in combinatie met een aansluitkabel korter dan 3 meter aan de voorschriften die gesteld zijn in de EMC-richtlijn. Auteursrechten en handelsmerken Dit systeem is uitgerust met Dolby* Digital en DTS** Digital Surround System. * Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. ** Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, het symbool en DTS en het symbool tezamen zijn geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit systeem is uitgerust met High- Definition Multimedia Interface (HDMI)-technologie. De termen HDMI en HDMI High- Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de VS en andere landen. "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation. "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc. 3 NL

 • Page 1: Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist
 • Page 5 and 6: Compatibel iPod/iPhonemodellen De c
 • Page 7 and 8: Overige functies Het systeem bedien
 • Page 9 and 10: 5 Druk op / om de gewenste content
 • Page 11 and 12: BLUETOOTH-functie Naar muziek luist
 • Page 13 and 14: Een extern apparaat verbinden met d
 • Page 15 and 16: Het systeem kan maximaal 15 gedetec
 • Page 17 and 18: Een vast IP-adres gebruiken Selecte
 • Page 19 and 20: Tip Het systeem is compatibel met d
 • Page 21 and 22: Auteursrechtelijk beschermde 4K-con
 • Page 23 and 24: Pictogram Beschrijving [Systeeminst
 • Page 25 and 26: [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b
 • Page 27 and 28: [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct
 • Page 29 and 30: [Inst. voor autom. upd.] [Automatis
 • Page 31 and 32: [Snelle netwerkinstelling] Start de
 • Page 33 and 34: Een Android-apparaat gebruiken Over
 • Page 35 and 36: Systeem uitschakelen Als u de telev
 • Page 37 and 38: Genieten van het geluid van een mul
 • Page 39 and 40: Overige instellingen voor het draad
 • Page 41 and 42: 3 Bevestig de standaard aan de Bar
 • Page 43 and 44: Plaatsing Laat de voorkant van het
 • Page 45 and 46: Het systeem wordt automatisch uitge
 • Page 47 and 48: De beelden van de HDMI-aansluiting
 • Page 49 and 50: De subwoofer is ontworpen voor het
 • Page 51 and 52: Netwerkverbinding Het systeem kan g
 • Page 53 and 54:

  Handleiding over onderdelen en bedi

 • Page 55 and 56:

  Subwoofer Aan/stand-byaanduiding

 • Page 57 and 58:

  Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij

 • Page 59 and 60:

  Maximum communicatiebereik Gezichts

 • Page 61 and 62:

  BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde

 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149:

  4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi

 • Page 150 and 151:

  Jeżeli urządzenie zdalne działa

 • Page 152 and 153:

  3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać

 • Page 154 and 155:

  ** Informacja ta znajduje się zwyk

 • Page 156 and 157:

  Wskazówka Możesz zaktualizować l

 • Page 158 and 159:

  Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes

 • Page 160 and 161:

  Uwaga Informacje o funkcjach aktual

 • Page 162 and 163:

  [Audio DRC] Umożliwia kompresję z

 • Page 164 and 165:

  [Standard]: Zestaw będzie używał

 • Page 166 and 167:

  [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W

 • Page 168 and 169:

  Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok

 • Page 170 and 171:

  Słuchanie tej samej muzyki na ró

 • Page 172 and 173:

  Uwaga Funkcja ta działa wyłączni

 • Page 174 and 175:

  Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”

 • Page 176 and 177:

  6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta

 • Page 178 and 179:

  1 Przygotuj wkręty (nie należą d

 • Page 180 and 181:

  Czyszczenie Obudowę, panel i eleme

 • Page 182 and 183:

  Po naciśnięciu dowolnego przycisk

 • Page 184 and 185:

  Dźwięk z telewizora nie jest odtw

 • Page 186 and 187:

  Odtwarzanie nie rozpoczyna się od

 • Page 188 and 189:

  Router bezprzewodowy którego szuka

 • Page 190 and 191:

  Przewodnik po częściach i element

 • Page 192 and 193:

  Subwoofer Wskaźnik włączony/try

 • Page 194 and 195:

  Przyciski sterowania odtwarzaniem P

 • Page 196 and 197:

  Maksymalny zakres komunikacji Na li

 • Page 198 and 199:

  Formaty wideo obsługiwane przez ze

 • Page 200 and 201:

  Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zab

 • Page 202 and 203:

  P Panel przedni 54 Panel tylny 55 P

 • Page 204 and 205:

  WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik n

 • Page 206 and 207:

  INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA

 • Page 208:

  De software van dit systeem kan in