Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

DOOR SONY OF EEN

DOOR SONY OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY VERSTREKTE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN VORMEN NIMMER EEN GARANTIE, VERPLICHTING OF VOORWAARDE EN VERGROTEN OP GEEN ENKELE WIJZE DE REIKWIJDTE VAN DEZE GARANTIE. INDIEN DE SOFTWARE GEBREKEN BLIJKT TE VERTONEN, KOMEN DE KOSTEN VAN EVENTUEEL NOODZAKELIJK(E) ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE GEHEEL VOOR UW REKENING. IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM IMPLICIETE GARANTIES UIT TE SLUITEN; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DEZE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING SONY EN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden Sony en elk van de Derdeleveranciers gezamenlijk aangeduid als “SONY”) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, TOEREKENBARE TEKORTKOMING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSDERVING TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE HARDWARE, DOWNTIME EN GEBRUIKERSTIJD, OOK ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDING). IN IEDER GEVAL IS HUN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID INGEVOLGE ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT FEITELIJK VOOR HET PRODUCT IS BETAALD. IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. AUTOMATISCHE UPDATE Sony of Derde-leveranciers kunnen de Software van tijd tot tijd automatisch updaten of anderszins wijzigen – onder meer voor het aanscherpen van beveiligingsfuncties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van functies – wanneer u met de servers van Sony of derden communiceert of op andere wijze. Door dergelijke updates of wijzigingen kunnen features of andere aspecten van de Software worden verwijderd of van karakter veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot functies waar u op vertrouwt. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat degelijke activiteiten geheel naar goeddunken van Sony kunnen plaatsvinden en dat Sony aan het verdere gebruik van de Software de voorwaarde kan verbinden dat u de betreffende update of wijziging volledig moet installeren of accepteren. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden eventuele updates/wijzigingen geacht deel uit te maken van de Software. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u in met dergelijke updates/wijzigingen. GEHELE OVEREENKOMST, AFSTAND, GELDIGHEID BEPALINGEN Deze Overeenkomst en Sony’s privacybeleid, elk zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast, vormen samen de gehele overeenkomst tussen u en Sony met betrekking tot de Software. Indien Sony een recht of een bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, wordt daarmee geen afstand gedaan van dat recht of die bepaling. Indien enig gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling voor zover toegestaan ten uitvoer gelegd teneinde de strekking van deze Overeenkomst te handhaven en blijven de overige gedeelten onverminderd van kracht. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Overeenkomst. Op deze Overeenkomst is Japans recht van toepassing, met uitzondering van de internationale verwijzingsregels. Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Tokio, Japan, en partijen stemmen hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van die rechter. 68 NL

(RECHTS)MIDDELEN Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst bent u ermee bekend en stemt u ermee in dat schending of niet-nakoming van deze Overeenkomst door u onherstelbare schade kan opleveren voor Sony waarvoor een financiële schadevergoeding niet afdoende zou zijn, en u stemt ermee in dat Sony in dergelijke gevallen gerechtigd is die voorlopige voorzieningen aan te vragen die Sony noodzakelijk of passend acht. Sony kan ook juridische en technische maatregelen nemen om schending van deze Overeenkomst te voorkomen en/of de naleving van deze Overeenkomst af te dwingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de Software, indien Sony naar eigen goeddunken oordeelt dat u deze Overeenkomst schendt of zult gaan schenden. Deze maatregelen gelden naast andere (rechts)middelen die Sony in of buiten rechte of contractueel ter beschikking staan. BEËINDIGING Onverminderd haar overige rechten kan Sony deze Overeenkomst beëindigen indien u een of meerdere voorwaarden hiervan niet naleeft. In dat geval dient u het gebruik van de Software volledig te staken en eventuele kopieën van de Software te vernietigen. WIJZIGING SONY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE WIJZIGEN DOOR EEN KENNISGEVING HIEROMTRENT OP EEN DOOR SONY AANGEWEZEN WEBSITE TE PLAATSEN, PER E-MAIL NAAR EEN DOOR U OPGEGEVEN E-MAILADRES TE STUREN, TE VERSTREKKEN TIJDENS HET INSTALLEREN VAN UPGRADES/UPDATES, OF DOOR MIDDEL VAN EEN ANDERE WETTELIJK ERKENDE VORM VAN KENNISGEVING. Indien u niet instemt met de wijziging, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Sony voor instructies. Wanneer u de Software na de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken, betekent dit dat u zich aan deze wijziging gebonden acht. DERDE-BEGUNSTIGDEN Iedere Derde-leverancier is een uitdrukkelijk beoogde derde-begunstigde en heeft het recht om naleving van iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de Software van die partij af te dwingen. Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Sony via het contactadres voor uw gebied of land. Copyright © 2014 Sony Corporation Aanvullende informatie 69 NL