Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

WYMOGI I OGRANICZENIA

WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik nie może kopiować, publikować, adaptować, odsprzedawać, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować żadnego OPROGRAMOWANIA, stosować w stosunku do OPROGRAMOWANIA inżynierii wstecznej, dekompilować ani dekomponować żadnego OPROGRAMOWANIA, czy to w całości, czy w części, ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych na bazie OPROGRAMOWANIA, chyba że OPROGRAMOWANIE jest przeznaczone do ułatwiania sporządzenia takich dzieł pochodnych. Użytkownik nie może modyfikować funkcji OPROGRAMOWANIA służącej do zarządzania prawami cyfrowymi ani w tę funkcję ingerować. Użytkownik nie może omijać, modyfikować, wyłączać ani obchodzić żadnej funkcji ani żadnego zabezpieczenia OPROGRAMOWANIA, ani żadnego mechanizmu połączonego operacyjnie z OPROGRAMOWANIEM. Użytkownik nie może wydzielić żadnej pojedynczej części składowej OPROGRAMOWANIA do użytku na więcej niż jednym URZĄDZENIU, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę SONY. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać, zakrywać ani niszczyć znaków towarowych ani informacji zamieszczonych na OPROGRAMOWANIU. Użytkownik nie może udostępniać, rozpowszechniać, wypożyczać, dzierżawić, sublicencjonować, przenosić, zbywać ani sprzedawać OPROGRAMOWANIA. Działanie oprogramowania, usług sieciowych lub innych produktów nie będących OPROGRAMOWANIEM, od których zależy działanie OPROGRAMOWANIA, może zostać zakłócone lub przerwane wedle uznania dostawców (dostawców oprogramowania, dostawców usług lub SONY). SONY i tacy dostawcy nie gwarantują dalszej dostępności, bezawaryjnego działania lub braku modyfikacji takiego OPROGRAMOWANIA, usług sieciowych, treści lub innych produktów. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA W POŁĄCZENIU Z MATERIAŁAMI OBJĘTYMI PRAWAMI AUTORSKIMI OPROGRAMOWANIE może być wykorzystywane przez użytkownika do oglądania, przechowywania, przetwarzania oraz do korzystania z treści stworzonych przez użytkownika i osoby trzecie. Treści takie mogą być chronione prawami autorskimi, innymi prawami własności intelektualnej i/lub na podstawie umów. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie w sposób zgodny z takimi przepisami prawa i umowami, które mają zastosowanie do przedmiotowych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że SONY może zastosować odpowiednie środki w celu ochrony praw autorskich do treści przechowywanych, przetwarzanych lub wykorzystywanych przy pomocy OPROGRAMOWANIA. Środki takie obejmują, między innymi, zliczanie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych lub przywracania danych użytkownika za pomocą pewnych funkcji OPROGRAMOWANIA, odmowę wyrażenia zgody na uruchomienie przywrócenia danych oraz rozwiązanie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z OPROGRAMOWANIA przez użytkownika. SERWISY TREŚCIOWE ZWRACAMY RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI DOSTĘPNYMI ZA POŚREDNICTWEM JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY SERWISÓW TREŚCIOWYCH („SERWIS TREŚCIOWY”). KORZYSTANIE Z SERWISU I TREŚCI PODLEGA WARUNKOM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DANY SERWIS TREŚCIOWY. W PRZYPADKU ODMOWY ZAAKCEPTOWANIE TYCH WARUNKÓW, ZAKRES KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE OGRANICZONY. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na to, że pewne treści i usługi dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA mogą być udostępniane przez osoby trzecie, nad którymi SONY nie sprawuje kontroli. KORZYSTANIE Z SERWISU TREŚCIOWEGO WYMAGA PODŁĄCZENIA DO INTERNETU. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU TREŚCIOWEGO MOŻE ZOSTAĆ WSTRZYMANA W KAŻDYM CZASIE. 68 PL

PODŁĄCZENIE DO INTERNETU I USŁUGI OSÓB TRZECICH Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że dostęp do pewnych funkcji OPROGRAMOWANIA może wymagać podłączenia do Internetu, za które całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik. Ponadto, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wniesienie na rzecz osób trzecich opłat związanych z podłączeniem do Internetu, w tym, między innymi, opłat na rzecz dostawcy Internetu lub za połączenie. Działanie OPROGRAMOWANIA może być ograniczone w zależności od możliwości, szerokości pasma lub ograniczeń technicznych połączenia internetowego oraz usługi internetowej użytkownika. Za zapewnienie, jakość i bezpieczeństwo takiego podłączenia do Internetu całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba trzecia świadcząca przedmiotową usługę. PRZEPISY W ZAKRESIE EKSPORTU I INNE REGULACJE Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich ograniczeń i regulacji w zakresie eksportu i re-eksportu, obowiązujących na terenie kraju zamieszkania użytkownika, oraz do niezbywania oraz niezezwalania na zbycie OPROGRAMOWANIA do kraju objętego zakazem lub w inny sposób z naruszeniem takich ograniczeń lub regulacji. DZIAŁANIA O WYSOKIM RYZYKU OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na uszkodzenia, nie zostało zaprojektowane, wyprodukowane lub przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako urządzenie kontrolne dostępne w trybie on-line w wymagających bezawaryjnego działania warunkach niebezpiecznych, takich jak eksploatacja elektrowni jądrowych, nawigacja samolotów lub systemy łączności, kontrola ruchu powietrznego, aparatura do podtrzymywania życia lub systemy broni, w przypadku których awaria OPROGRAMOWANIA może spowodować śmierć, obrażenia cielesne lub poważne uszkodzenie fizyczne lub zagrożenie dla środowiska („DZIAŁANIA O WYSOKIM RYZYKU”). SONY, każdy DOSTAWCA BĘDĄCY OSOBĄ TRZECIĄ oraz każdy z ich podmiotów powiązanych zrzeka się jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, obowiązku lub warunku w związku z DZIAŁANIAMI O WYSOKIM RYZYKU. WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że używa OPROGRAMOWANIA na własną odpowiedzialność i że ponosi odpowiedzialność za używanie OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE jest przekazywane „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, obowiązku lub warunku. SONY i KAŻDY Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI (dla celów niniejszego punktu, SONY i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI będą dalej łącznie zwani „SONY”) JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE, OBOWIĄZKI LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE W ZAKRESIE ZBYWALNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. SONY NIE GWARANTUJE, NIE USTANAWIA WARUNKU ANI NIE OŚWIADCZA, (A) ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE BĘDĄ ONE AKTUALIZOWANE, (B) ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO PRAWIDŁOWO LUB BEZBŁĘDNIE LUB ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ USUNIĘTE, (C) ŻE OPROGRAMOWANIE NIE ZNISZCZY JAKIEGOKOLWIEK INNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB DANYCH, (D) ŻE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI SIECIOWE (W TYM INTERNET) LUB PRODUKTY (INNE NIŻ OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH ZALEŻY DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ NADAL DOSTĘPNE, BĘDĄ DZIAŁAŁY BEZ ZAKŁÓCEŃ I NIE ZOSTANĄ ZMODYFIKOWANE, I (E) W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Informacje dodatkowe 69 PL

 • Page 1 and 2:

  Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist

 • Page 3 and 4:

  Voor alle andere batterijen verwijz

 • Page 5 and 6:

  Compatibel iPod/iPhonemodellen De c

 • Page 7 and 8:

  Overige functies Het systeem bedien

 • Page 9 and 10:

  5 Druk op / om de gewenste content

 • Page 11 and 12:

  BLUETOOTH-functie Naar muziek luist

 • Page 13 and 14:

  Een extern apparaat verbinden met d

 • Page 15 and 16:

  Het systeem kan maximaal 15 gedetec

 • Page 17 and 18:

  Een vast IP-adres gebruiken Selecte

 • Page 19 and 20:

  Tip Het systeem is compatibel met d

 • Page 21 and 22:

  Auteursrechtelijk beschermde 4K-con

 • Page 23 and 24:

  Pictogram Beschrijving [Systeeminst

 • Page 25 and 26:

  [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b

 • Page 27 and 28:

  [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct

 • Page 29 and 30:

  [Inst. voor autom. upd.] [Automatis

 • Page 31 and 32:

  [Snelle netwerkinstelling] Start de

 • Page 33 and 34:

  Een Android-apparaat gebruiken Over

 • Page 35 and 36:

  Systeem uitschakelen Als u de telev

 • Page 37 and 38:

  Genieten van het geluid van een mul

 • Page 39 and 40:

  Overige instellingen voor het draad

 • Page 41 and 42:

  3 Bevestig de standaard aan de Bar

 • Page 43 and 44:

  Plaatsing Laat de voorkant van het

 • Page 45 and 46:

  Het systeem wordt automatisch uitge

 • Page 47 and 48:

  De beelden van de HDMI-aansluiting

 • Page 49 and 50:

  De subwoofer is ontworpen voor het

 • Page 51 and 52:

  Netwerkverbinding Het systeem kan g

 • Page 53 and 54:

  Handleiding over onderdelen en bedi

 • Page 55 and 56:

  Subwoofer Aan/stand-byaanduiding

 • Page 57 and 58:

  Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij

 • Page 59 and 60:

  Maximum communicatiebereik Gezichts

 • Page 61 and 62:

  BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde

 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149:

  4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi

 • Page 150 and 151:

  Jeżeli urządzenie zdalne działa

 • Page 152 and 153:

  3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać

 • Page 154 and 155: ** Informacja ta znajduje się zwyk
 • Page 156 and 157: Wskazówka Możesz zaktualizować l
 • Page 158 and 159: Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes
 • Page 160 and 161: Uwaga Informacje o funkcjach aktual
 • Page 162 and 163: [Audio DRC] Umożliwia kompresję z
 • Page 164 and 165: [Standard]: Zestaw będzie używał
 • Page 166 and 167: [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W
 • Page 168 and 169: Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok
 • Page 170 and 171: Słuchanie tej samej muzyki na ró
 • Page 172 and 173: Uwaga Funkcja ta działa wyłączni
 • Page 174 and 175: Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”
 • Page 176 and 177: 6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta
 • Page 178 and 179: 1 Przygotuj wkręty (nie należą d
 • Page 180 and 181: Czyszczenie Obudowę, panel i eleme
 • Page 182 and 183: Po naciśnięciu dowolnego przycisk
 • Page 184 and 185: Dźwięk z telewizora nie jest odtw
 • Page 186 and 187: Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
 • Page 188 and 189: Router bezprzewodowy którego szuka
 • Page 190 and 191: Przewodnik po częściach i element
 • Page 192 and 193: Subwoofer Wskaźnik włączony/try
 • Page 194 and 195: Przyciski sterowania odtwarzaniem P
 • Page 196 and 197: Maksymalny zakres komunikacji Na li
 • Page 198 and 199: Formaty wideo obsługiwane przez ze
 • Page 200 and 201: Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zab
 • Page 202 and 203: P Panel przedni 54 Panel tylny 55 P
 • Page 206 and 207: INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA
 • Page 208: De software van dit systeem kan in